FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јануар 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Републичка управа за инспекцијске послове

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 18 Децембар 2019

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

  I - 1   Републичка управа за инспекцијске послове

 

1.1.     Инспектор за друмски саобраћај,

           Сектор саобраћајне инспекције                                                           1 извршилац

1.2.     Инспектор за жељезнички саобраћај,

           Сектор саобраћајне инспекције                                                           1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

У примјени прописа у области друмског саобраћаја врши контролу испуњавања прописаних услова за обављање одређене врсте превоза за рад аутобуских станица; контролу  испуњавања техничко експолоатационих услова и својстава предвиђених за моторна и прикључна возила; контролу вршења редовних превентивних и лиценцних техничких прегледа моторних и прикључних возила; контролу вршења контроле техничке исправности моторних и прикључних возила; контролу уредног одржавања реда вожње; контролу извршавања задатака и послова станичног особља и посаде возила; контролу јавног превоза лица и ствари; контролу превоза лица и ствари за властите потребе; контролу станица техничког прегледа; контролу аутобуских станица и терминала градског и приградског саобраћаја; контролу моторних и прикључних возила; контролу јавног возног особља; у примјени прописа у области јавних путева врши контролу стања јавних путева; контролу примјене техничких и других прописа у погледу иградње, реконтрукције, одржавања и заштите јавних путева; контролу послова израде техничке документације за изградњу и реконтрукцију јавних путева, контролу испуњености прописаних услова за лица која врше послове пројектовања, техничке контроле, руковођења радовима и вршења стручног надзора на јавним путевима; у области друмског саобраћаја и јавних путева предлаже доношење или измјене прописа; подноси извјештаје и информације о свом раду; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

У примјени прописа у области жељезничког саобраћаја врши контролу безбједности одвијања жељезничког саобраћаја; контролу примјене саобраћајно транспортних и техничкох прописа; контролу техничке исправности и опремљености возних средстава; контролу примјене прописа у превозу пошиљки под посебним условима; контролу опремљености возова и службених мјеста посебним средствима, прибором и опремом; контролу примјене прописа из области сигнализације и споразумјевање при вршењу саобраћаја; контролу примјене закона и прописа донесених на основу закона и аката о организацији, регулисању и обављању жељезничког саобраћаја; контролу техничких прегледа нових, новонабавних и реконстуисаних возних средстава, постројења, објеката и уређаја на прузи; контролу изградње, реконструкције и одржавања пруга, и пружних постројења, сигнално сигурносних уређаја и опреме, контактне мреже и подстаница високог напона; контролу техничких прегледа нових новонабавних и реконструисаних возних средстава, постројења, објеката и уређаја на прузи, контролу изградње, реконструкције и одржавања пруга и пружних постројења, сигнално сигурносних уређаја и опреме, контактне мреже и подстаница високог напона; контролу провођења мјера заштите од утицаја високог напона; контролу провођења мјера заштите од пожара. У области жељезничког саобраћаја предлаже доношење или измјене прописа; подноси извјештаје и информације о свом раду; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговара помоћнику директора-главном републичком саобраћајном инспектору.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

ВСС - 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани инжењер саобраћаја или дипломирани инжењер грађевинарства; три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; возачка дозвола „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

ВСС - 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани инжењер саобраћаја, дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани инжењер електронике и телекомуникација, дипломирани инжењер телекомуникација, дипломирани инжењер електроенергетике, дипломирани инжењер електроенергетике и аутоматике или дипломирани инжењер машинства; три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; возачка дозвола „Б" категорије.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању)

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

Кандидат који први пут заснива радни однос у овом републичком органу управе на неодређено вријеме на радном мјесту инспектора, провешће одређено вријеме на пробном раду, према плану и програму које је донио овај орган управе.

 

Пробни рад траје 60 дана, а у току пробног рада кандидат ће бити упознат са садржајем послова и задатака радног мјеста, са начином праћења и оцјењивања резултата његовог рада.

 

Уколико оцјена рада буде задовољавајућа, руководилац органа/директор Републичке управе за инспекцијске послове доноси рјешење о пријему у радни однос на неодређено вријеме.

Уколико оцјена рада кандидата буде незадовољавајућа, руководилац органа/директор Републичке управе за инспекцијске послове ће донијети рјешење о престанку радног односа.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija