FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јануар 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу, Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, Архив Републике Српске

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 05 Децембар 2019

 

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

  I - 1   Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу

 

1.1.        Виши стручни сарадник за усклађивање законодавства Републике

Српске са прописима ЕУ и праксом и стандардима Савјета Европе               1 извршилац

 

      2    Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа

 

2.1.      Директор                                                                                                        1 извршилац

 

      3    Архив Републике Српске

 

3.1.      Директор                                                                                                        1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Координира активности усклађивања законодавства Републике Српске са правном тековином Европске уније и праксом и стандардима Савјета Европе; у сарадњи са начелником Одјељења даје оцјену усклађености прописа Републике Српске са правном тековином Европске уније и праксом и стандардима Савјета Европе; развија и координира сарадњу са републичким органима управе и другим републичким институцијама у процесу усклађивања законодавства; сарађује са другим тијелима са републичког и нивоа БиХ у овој области; учествује у изради и примјени методологије усклађивања републичког законодавства са правном тековином Европске уније и праксом и стандардима Савјета Европе; у сарадњи са начелником Одјељења израђује периодичне прегледе усаглашености прописа Републике Српске са прописима Европске уније у одређеним областима; остварује координацију републичких органа управе у спровођењу активности у области европских интеграција и међународне сарадње у складу са републичким прописима; координише и усклађује дјеловање републичких представника у раду радних тијела успостављених у оквиру система координације процеса европских интеграција у БиХ; организује, координира и проводи обуку запослених у републичким органима управе и другим институцијама Републике Српске у области усклађивања прописа Републике Српске са правном тековином Европске уније и праксом и стандардима Савјета Европе; обавља друге послове по налогу непосредног руководиоца. 

За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Категорија: државни службеник шесте категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Руководи радом Завода; рјешава у управним стварима и одлучује о правима и дужностима запослених. За свој рад и рад Завода одговара министру просвјете и културе.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник I категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 3.1.

Стара се о законитости рада и пословања Архива; организује процес рада у Архиву; утврђује пословну политику и мјере за њено спровођење; заступа и представља Архив; организује и врши контролу коришћења средстава; утврђује програм рада и подноси извjeштај о раду.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник I категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме, правни или економски факултет, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање рада на рачунару, активно знање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; архитектонски, филозофски, природноматематички, филолошки, шумарски, геолошки, грађевински, правни, економски, културолошки факултет или академија умјетности; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет, факултет политичких наука или филозофски факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и стручни архивски испит.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене

ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или

рјешење о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом о стручном

испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) доказа о познавању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем: 1.1.;

д) увјерења о положеном стручном архивском испиту за

за радно мјесто означено под бројем: 3.1.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

 

 

 

 

 

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-     увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима

управе или рјешење о ослобађању од полагања стручног испита;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказа о познавању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем: 1.1.;

-       увјерења о положеном стручном архивском испиту за

радно мјесто означено под бројем 3.1.

-       

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине.

 

Д И Р Е К Т О Р

Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija