FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јануар 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство енергетике и рударства; Министарство привреде и предузетништва

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 19 Новембар 2019

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу,  р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњено радно мјесто

 

 

I - 1.    Министарство енергетике и рударства

 

1.1.     Виши стручни сарадник за праћење реализације уговора и

           додијељених концесија                                                                       1 извршилац

1.2.    Виши стручни сарадник за праћење стања и израду

          техничких прописа у области опреме под притиском                                        1 извршилац

 

   2     Министарство привреде и предузетништва

 

2.1.    Стручни савјетник за Кабинет министра                                                          1 извршилац

 

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Прати реализацију уговора и додијељених концесија; прати динамику реализације остваривања уговорених права и обавеза уговорних страна; сарађује и пружа помоћ при реализацији уговорених обавеза и добијања свих потребних сагласности и сл.; израђује извјештаје и техно-економске анализе у вези додијељених концесија и реализације додјељених концесионих права; сарађује са концесионарима, Комисијом за концесије и другим институцијама у циљу реализације концесионих уговора и изградње објеката; прати реализацију свих уговора у смислу плаћања концесионих накнада и води базу података о томе; предузима све неопходне радње у циљу обезбјеђења редовних и адекватних уплата концесионих накнада; сарађује са концесионарима, Министарством финансија и Пореском управом; припрема извјештаје, анализе и друге материјале; иницира и предузима мјере за рјешавање одређених питања; даје стручна мишљења и објашњења у примјени прописа и закона из предметне области;  учествује у изради закона и прописа из ресорне надлежности; учествује у припреми  одговора на посланичка питања; обавља и друге послове  по налогу руководиоца Одсјека и начелника Одјељења. За свој рад одговара руководиоцу Одсјека.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

Припрема стручне основе за израду закона, подзаконских аката и техничких прописа у области опреме под притиском ради њиховог усклађивања са прописима ЕУ и припрема анализу ефеката примјене прописа у области опреме под притиском; припрема стручне анализе, извјештаје и информације у области опреме под притиском; учествује у припреми приједлога мишљења о примјени закона и других прописа у области опреме под притиском; прати прописе ЕУ који се односе на опрему под притиском и припрема упоредне анализе; припрема одговоре на представке грађана; учествује у спровођењу поступка о испуњености услова за именовање тијела за оцјењивање усаглашености у области опреме под притиском; прати хармонизоване и друге стандарде у области опреме под притиском; прати рад именованих тијела у области опреме под притиском и припрема извјештаје о њиховом раду; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одсјека и начелника Одјељења. За свој рад одговара руководиоцу Одсјека и начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

Врши сложеније послове из дјелокруга Министарства који захтијевају посебну стручност; предлаже одговарајуће мјере које подстичу развој надлежних области Министарства; учествује у изради прописа; даје стручна мишљења, приједлоге и сугестије о питањима из дјелокруга Министарства; учествује у припреми информација, извјештаја, анализа и других материјала из дјелокруга Министарства; обавља и друге послове по налогу шефа Кабинета и министра. За свој рад одговара шефу Кабинета и министру.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник IV категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; електротехнички, машински, правни или економски факултет или други факултет електротехничког, машинског, правног или економског смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање једног страног језика.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме; технолошки, машински или металуршки факултет; најмање три (3) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање једног страног језика и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет или други факултет правног смјера, економски факултет или други факултет економског смјера или филозофски факултет - одсјек журналистика или факултет политичких наука; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање једног од страних језика и познавање рада на рачунару.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној школској спреми - признате дипломе уколико су стечене ван  Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању;

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или  рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) доказа о познавању једног страног језика.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком. 

 

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-         дипломe о завршеној школској спреми;

-         увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешењa о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-         увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-         увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-         увјерењa о општој здравственој способности;

-         доказа о познавању једног страног језика.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.  

 

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija