FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јануар 2020
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво; Центар за пружање бесплатне правне помоћи

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 05 Новембар 2019

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу,  р а с п и с у ј е   

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњено радно мјесто

 

I - 1. Министарство за научнотехнолошки развој,

        високо образовање и информационо друштво

 

1.1.  Руководилац Одсјека Фонд „Др Милан Јелић"                                     1 извршилац

1.2.  Виши стручни сарадник за опште и заједничке послове                     1 извршилац

1.3.  Виши стручни сарадник за стандардизацију и лиценцирање

        високог образовања                                                                               1 извршилац

 

 

     2 Центар за пружање бесплатне правне помоћи

 

2.1.  Виши стручни сарадник за пружање правне помоћи,

        Сектор за пружање бесплатне правне помоћи - Сједиште Бања Лука       1 извршилац

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Проводи процедуре које се односе на додјељивања стипендија најталентованијим студентима из Републике Српске који студирају на I, II, и III циклусу на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и иностранству; учествује у изради критеријума и мјерила додјељивања стрипендија; припрема конкурсе и прати ток конкурса; врши обраду приспјелих пријава; припрема нацрт уговора са  појединцем коме је одобрена стипендија; прати намјенско коришћење одобрених средстава; учествује у промоцији Фонда „Др Милан Јелић"; обавља административно техничке послове за потребе експертских и других радних тијела које именује Министарство; припрема информације, анализе и друге материјале из области рада Одсјека; обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник V категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

Обавља сложеније стручно оперативне и административне послове; учествује у припреми и изради уговора које закључује Министарство; учествује у изради планова, анализа и информација из надлежности Министарства; припрема материјале за комисије које се образују у оквиру ресорне надлежности; учествује у припремaма скупова, семинара и осталих догађаја који се организују на новоу Министарства; сачињава приједлоге рјешења за службена путовања у земљи и иностранству и прати њихову реализацију; прати и примјењује прописе у вези са архивском грађом; прати прописе у вези са вршењем канцеларијског пословања; учествује у припреми одговора на посланичка питања и припреми материјала за сједнице Владе Републике Српске и Народне скупштине Републике Српске; обавља и друге послове по налогу министра и секретара Министарства.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

Води управни поступак у првом степену; врши израду аналитичко-информационих материјала о стању у области високог образовања; утврђује испуњеност услова за оснивање високошколских установа; учествује у изради прописа и општих аката из области високог образовања; даје стручна упутства високошколским установама; предлаже мјере и проведбене акте из области високог образовања; сарађује са сарадницима других организационих јединица и руководиоцима високошколских установа; обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 За радно мјесто означено под бројем 2.1.

Припрема листе субјеката за пружање правне помоћи; пружа правне савјете и помоћ при попуњавању формулара; даје информације о бесплатној правној помоћи; води евиденцију о пружању бесплатне правне помоћи; прикупља све податке потребне за одлучивање о праву на бесплатну правну помоћ; помаже у припреми предмета за заступање пред судом; подноси мјесечни извјештај о свом раду помоћнику директора; обавља и друге послове по налогу помоћника директора. За свој рад одговара помоћнику директора.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; правни, економски, архитектонско-грађевински или филозофски факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме; правни факултет или факултет правних наука; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

VII степен стручне спреме; правни факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној школској спреми - признате дипломе уколико су стечене ван  Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању;

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или  рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком. 

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-         дипломe о завршеној школској спреми;

-         увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешењa о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-         увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-         увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-         увјерењa о општој здравственој способности.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.  

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija