FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Новембар 2019
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство управе и локалне самоуправе, Министарство саобраћаја и веза, Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 17 Октобар 2019

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу,  р а с п и с у ј е   

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњено радно мјесто

 

I - 1. Министарство управе и локалне самоуправе

1.1.  Управни инспектор, Ресор управе - управна инспекција                          2 извршиоца

 

2     Министарство саобраћаја и веза

 

2.1.  Виши стручни сарадник за послове техничких прегледа возила            1 извршилац

 

3     Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове

 

3.1.  Шеф Подручне јединице - Подручна јединица Требиње                         1 извршилац

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Врши инспекцијски надзор над примјеном закона и других прописа из области функционисања управе; врши надзор над канцеларијским пословањем, радним односима запослених у републичким органима управе и органима локалне самопураве, примјеном Закона о општем управном поступку; предузима мјере за које је законом овлашћен; обавља најсложеније инспекцијске послове из једне или више области које захтијевају посебну оспособљеност; врши надзор над примјеном закона, других прописа и општих аката у области управног поступка, радних односа и канцеларијског пословања у републичким органима управе, административним службама јединица локалне самоуправе, органима којима су пренијети послови републичке управе, предузећима, установама и другим субјектима којима су повјерена управна овлашћења, службама Предсједника Републике, Народне скупштине Републике Српске, Вијећа народа Републике Српске, Владе и службама Владе, служби Уставног суда Републике Српске, судовима, јавним тужилаштвима, правобранилаштвима и казнено поправним установама; подноси мјесечне, полугодишње и годишње извјештаје о раду главном управном инспектору; одговоран је за коришћење материјалних ресурса. За свој рад одговоран је главном управном инспектору и помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије, звања виши инспектор

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

Припрема извјештаје, информације, анализе, студије и друге материјале из области послова техничког прегледа моторних возила, тахографа и радионица за тахографе; учествује у припремaњу нацрта рјешења у управном поступку; учествује у припремању концепције за израду закона и других подзаконских аката; ради на издавању одобрења за рад станица за техничке прегледе возила и радионица за тахографе; врши надзор у координацији са републичком саобраћајном инспекцијом над радом станица за техничке прегледе возила и радионица за тахографе; прати рад стручне институције; образује базу података и ажурира и анализира податке; прати прописе и учествује у изради законских и подзаконских аката из области техничких прегледа возила; извршава и друге послове по налогу начелника Одјељења. За свој рад одговара помоћнику министра и начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

Шеф Подручне јединице организуије, обједињује и руководи радом Подручне јединице; обавља најсложеније послове из дјелокруга рада Подручне јединице; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из надлежности Подручне јединице; води управни поступак; одговоран је за правилно канцеларијско пословање; обрачун и наплату какнада за коришћење података премјера и катастра непокретности и комуналних уређаја и накнада за вршење услуга у области премјера и катастра непокретности и комуналних уређаја; одговоран је за  припрему привремених база катастра непокретности за потребе излагања; координацију рада Подручне јединице и комисија за излагање у свим фазама оснивања катастра непокретности; тачност података из извјештаја комисија за излагање; одговоран је за вођење преосталих промјена у катастарском операту, земљишнокњижној евиденцији, књигама уложених уговора и рјешавању имовинско правних односа; за идентификацију старог и новог премјера; за израду елабората за излагање на јавни увид непокретности; за поступање по приговорима странака у поступку оснивања катастра непокретности и по наложеним мјерама из записника стручног и управног надзора; обавијештава директора Управе о току поступка оснивања катастра непокретности; брине о правилном вођењу књиге уложених уговора - свих послова из надлежности Подручне јединице; спровођење мјера заштите на раду и противпожарне заштите; одговара за тачност извјештаја и података достављених Управи; поштовање Кодекса државних службеника; распоређује послове на непосредне извршиоце Подручне јединице; организује и одговара за коришћење материјалних и људских ресурса у Подручној јединици којом руководи; оцјењује рад запослених; одговоран је за законито и благовремено спровођење мјера заштите на раду и противпожарне заштите; обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности; обавља и друге послове које му одреди директор и помоћници директора из њихове надлежности.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник V категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или завршен први циклус студија - дипломирани правник са најмање 240 ECTS бодова; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, од чега најмање једну (1) годину на пословима у органима управе, локалне самоуправе, судовима, тужилаштву, правобранилаштву и јавним установама; посједовање возачке дозволе „Б" категорије; познавање рада на рачунару.

Поред обављања послова из оквира своје надлежности по територијалном принципу, инспектор врши инспекцијски надзор у сједиштима органа, као и на територији за коју буде задужен, а по распореду главног управног инспектора.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме или 240 ECTS бодова; факултет техничких наука смјер друмски саобраћај, саобраћајни факултет смјер друмски саобраћај или машински факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет или други факултет правног смјера, геодетски факултет или факултет геодетског смјера (академски студији првог цуклуса са 240 ECTS бодова или еквивалент - најмање четири године основних студија); најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној школској спреми - признате дипломе уколико су стечене ван  Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању;

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или  рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања/траженом радном искуству.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју за радно мјесто означено под бројем: 1.1. (управни инспектор) обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи присуствовати истом.

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком. 

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-         дипломe о завршеној школској спреми;

-         увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешењa о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-         увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања/траженом радном искуству;

-         увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-         увјерењa о општој здравственој способности;

-         возачке дозволе „Б" категорије за радно мјесто означено под бројем 1.1.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.  

 

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija