FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Децембар 2019
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство просвјете и културе, Републичка управа цивилне заштите

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 08 Октобар 2019

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу,  р а с п и с у ј е  

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњено радно мјесто

 

I - 1.    Министарство просвјете и културе

 

1.1.        Виши стручни сарадник за стратешко планирање средњег образовања

и мрежу школа, Одјељење за средње образовање и васпитање,

Ресор за предшколско, основно и средње образовање и васпитање              1 извршилац

 

     2     Републичка управа цивилне заштите

 

2.1.      Руководилац Одсјека за аналитичке послове, Сједиште републичке

            управе цивилне заштите Источно Сарајево                                                   1 извршилац

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Прати демографска, економска и урбанистичка кретања на одређеном подручју ради утврђивања мреже школа од стране Владе Републике Српске; анализира специфичности подручја у којима се оснива школа, обавља системско и дугорочно прикупљање и обраду података релевантних за средње образовање као што су: демографски подаци, подаци о захтјевима тржишта рада; предлаже законска рјешења из области средњег образовања; прати и припрема уписну политику; сарађује са референтима других организационих јединица; обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

Руководи радом Одсјека и обавља најсложеније послове из дјелокруга Одсјека; сарађује са републичким органима, међународним организацијама и осталим организацијама ради аплицирања на средствима Европске уније везано за провођење Програма деминирања као и за стредства предприступних фондова за провођење мјера цивилне заштите; прати и утврђује стање у областима које су у дјелокругу Одсјека и проучава посљедице утврђеног стања у циљу унапређења нормативне дјелатности Одјељења за развој и аналитику и предлаже мјере за унапређење функиционисања свих сегмената Одјељења; израђује информације, анализе и извјештаје из дјелокруга Одсјека; учествује у изради извјештаја, планова и програма; предлаже доношење појединачних аката и учествује у њиховој изради; даје препоруке приликом израде свих врста уговора из дјелокруга свог рада; одговоран је за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга рада Одсјека којим руководи; обавља и послове које му повјери начелник Одјељења за развој и аналитику и за свој рад одговара начелнику Одјељења за развој и аналитику.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник V категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:
  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест

мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и

  1. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; природно математички факуктет, филозофски, педагошки или филолошки факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; економски факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној школској спреми - признате дипломе уколико

    су стечене ван  Републике Српске и Босне и Херцеговине у

    складу са Законом о високом образовању;

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или  рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.


Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком. 


VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-         дипломe о завршеној школској спреми;

-         увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешењa о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-         увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-         увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-         увјерењa о општој здравственој способности;

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

Д И Р Е К Т О Р  

Александар Радета

 Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija