FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Новембар 2019
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Републичка дирекција за обнову и изградњу; Архив Републике Српске

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 11 Септембар 2019

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

  I - 1   Републичка дирекција за обнову и изградњу

 

1.1.     Виши стручни сарадник за послове грађења и

           надзора за грађевинске радове                                                           1 извршилац

 

   2      Архив Републике Српске

 

2.1.     Виши стручни сарадник - архивиста, мјесто рада Добој                    1 извршилац

 

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Виши стручни сарадник за послове грађења и надзора за гарђевинске радове обавља сложене стручно техничке послове у току реализације програма обнове и изградње гарђевинских објеката и објеката инфраструктуре; врши стручни надзор на изградњи свих врста објеката по програму изградње и по уговорима; врши контролу одговарајуће техничке документације и њене примјене; контролу и провјеру квалитета извођења свих врста радова и примјену прописа, стандарда, техничких норматива и норми квалитета радова; контролу квалитета материјала, опреме и инсталација које се уграђују; даје упутства извођачима радова и обавља све друге послове за које добије налог од непосредног руководиоца; врши анализу и оцјену пројеката; учествује у раду комисија о јавним набавкама за одабир најповољније понуде у пројектима приликом изградње свих врста објеката и објеката инфраструктуре и другим видовима јавних набавки; самостално и системски ради управне, послове стручног надзора и послове вазане за израду свих врста прописа и аката у републичким органима управе и сложене аналитичке материјале од значаја за функционисање републичког органа управе који захтијевају самосталност у раду и шире познавање проблематике из једне или више повезаних области; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова; обавља и све друге послове за које добије налог од непосредног руководиоца и директора.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Виши стручни сарадник - архивиста обавља сложене послове из области заштите, сређивања и обраде архивске грађе; учествује у изради планова и програма рада и извјештаја о раду; проучава историјат творца фондова II и III категорије и пише историјске биљешке; проучава архивску теорију и праксу; ради на изради научноинформативних средстава; врши категоризацију и обраду архивске грађе; учествује у пропаганди архивске грађе; сарађује са корисницима; планира и врши пријем и смјештај архивске грађе; обавља и друге послове које му повјери непосредни руководилац и одговара му за свој рад.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; грађевински факултет; посједовање лиценце за извођење грађевинских радова и надзор и лиценце за израду техничке документације, конструктивна фаза и надзор; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару               (MS Office, AutoCAD или ArchiCAD).

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет, факултет политичких наука, филозофски или економски факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и стручни архивски испит.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешење о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) лиценце за извођење грађевинских радова и надзор и лиценце за израду техничке документације, конструктивна фаза и надзор за радно мјесто означено под бројем 1.1.;

д) увјерења о положеном стручном архивском испиту за радно мјесто означено под бројем 2.1.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija