FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Октобар 2019
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство управе и локалне самоуправе

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 31 Јули 2019

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

  I - 1   Министарство управе и локалне самоуправе

 

1.1.        Главни управни инспектор, Ресор управе - Управна инспекција     1 извршилац

1.2.        Виши стручни сарадник за праћење стратешких развојних

              докумената у области локалне самоуправе,

              Ресор локалне самоуправе                                                                 1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Руководи радом Управне инспекције; врши инспекцијски надзор над примјеном закона и других прописа из области управе; координише рад Управне инспекције; одговоран је  за организацију инспекцијског надзора; ради на припреми програма и спровођењу појединих планова и програма рада Управне инспекције; одговоран је за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга Инспекције; одређује приоритет у вршењу инспекцијског надзора; подноси мјесечне, полугодишње и годишње извјештаје и информације из области инспекцијског надзора; пружа неопходну стручну помоћ из дјелокруга Инспекције; одговоран је за коришћење финансијских, материјалних и људских ресурса; обавља најсложеније инспекцијске послове из дјелокруга републичких органа управе. За свој рад одговоран је помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Учествује у изради и прикупљању података који су релевантни за израду Стратегије развоја локалне самоуправе; учествује у промовисању приоритета у њеној реализацији; врши припрему пројеката; координацију пројеката и усклађује активности утврђене Оквирним акционим планом; ажурира акциони план реализације Стратегије; учествује у изради стратешког документа за наредни период; припрема извјештаје о реализацији Стратегије за Владу Републике Српске са препорукама за побољшање реализације; спроводи ажурирање Стратегије. Учествује у реализацији пројеката из области локалне самоуправе и сарадњи са домаћим и међународним организацијама; управља базама података јединица локалне самоуправе који су неопходни за рад Министарства; те управља информационим базама података и регистрима од значаја за функционисање локалне самоуправе. Обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и помоћника министра. За свој рад одговара начелнику Одјељења и помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или завршен први циклус студија - дипломирани правник са најмање 240 ECTS бодова; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; најмање пет (5) година радног искуства у траженом степену образовања, од чега најмање двије (2) године на пословима у органима управе, локалне самоуправе, судовима, тужилаштву, правобранилаштву и јавним установама; посједовање возачке дозволе „Б" категорије; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме; правни или економски факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешење о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о траженом радном искуству/радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју за радно мјесто означено под бројем 1.1. обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija