FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Септембар 2019
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 21 Јун 2019

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

  I - 1   Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу

 

1.1.     Руководилац Одсјека за сарадњу са дијаспором                                              1 извршилац

1.2.     Виши стручни сарадник за кадровске послове и људске ресурсе                   1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Руководи Одсјеком и одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга Одсјека; обавља најсложеније послове из дјелокруга Одсјека; израђује стратешке и аналитичке документе за потребе Владе Републике Српске у области сарадње са дијаспором; припрема информације, анализе и друге материјале из области рада Одсјека; остварује непосредну комуникацију са удружењима, организацијама, клубовима и другим асоцијацијама грађана Републике Српске у иностранству, остварује непосредну конмуникацију са представништвима Републике Српске у иностранству, другим домаћим и међународним организацијама и институцијама по питањима сарадње и положаја дијаспоре; учствује у раду комисија, радних група и других тијела за унапређење сарадње са дијаспором; предлаже план рада за Одсјек и прати његову реализацију; обавља и друге послове по налогу непосредног рукоцодиоца.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Обавља послове из области радно правног статуса запослених; припрема и израђује приједлоге рјешења из радних односа; води евиденције државних службеника и запослених по уговору о раду и припрема податке за системску обраду; евидентира дневне и мјесечне присутности радника на послу; прави планове кориштења годишњег одмора и одсуства у сарадњи са руководиоцима организационих дијелова; ради на изради рјешења о кориштењу годишњих одмора, рјешења о кориштњеу плаћеног и неплаћеног одсуства и води евиденције истих; обавља пријаве и одјаве запослених на пензијско инвалидско и здравствено осигурање; прати промјене минулог рада и ажурира друге елементе и коефицијенте у елементима за обрачун плата; ради на Централном регистру кадрова; води матичну евиденцију запослених радника; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме, факултет политичких наука, филозофски или правни факултет, најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање рада на рачунару и знање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме, правни или економски факултет, најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, знање рада на рачунару.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешење о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) доказа о познавању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем: 1.1.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 


                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija