FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Аугуст 2019
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси

Јавни конкурс: Републичка управа за инспекцијске послове; Републичка дирекција за обнову и изградњу

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 24 Мај 2019

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

  I - 1   Републичка управа за инспекцијске послове

 

1.1.     Просвјетни инспектор, Сeктор просвјетне инспекције                                      1 извршилац

 

2         Републичка дирекција за обнову и изградњу

 

2.1.     Виши стручни сарадник за послове грађења и

           надзора за грађевинске радове                                                                        1 извршилац

2.2.     Виши стручни сарадник за послове грађења и надзора за

           хидротехничке радове и нискоградњу                                                             1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

У области васпитања, образовања и ученичког и студентског стандарда, образовања одраслих и осталог образовања врши контролу остваривања васпитања и образовања дјеце у установама за предшколско васпитање, контролу испуњености услова за рад васпитно образовних и образовних установа, контролу уписа ученика и студената у васпитно образовну и образовну установу, контролу остваривања васпитно образовног, образовно научног и образовно умјетничког рада у дотичним установама, контролу примјене прописаних васпитно образовних и образовних програма, наставних планова и програма и студијских програма, контролу употребе  одобрених уџбеника и других наставних средстава, контролу напредовања и усавршавања васпитача, наставника, стручних сарадника и сарадника и избор у академска и научна звања, контролу остваривања права и обавеза ученика и родитеља, наставника, стручних сарадника, васпитача, директора, наставника и сарадника, ректора, декана и студената, контролу рада стручних органа, органа управљања и руковођења образовним установама, контролу вођења прописане евиденције и документације у установама, контролу примјене васпитно дисциплинских мјера према ученицима и дисциплинских мјера према студентима, контролу наплате накнада, школарина и других трошкова које плаћају дјеца, ученици и студенти, контролу примјене закона, других прописа и општих аката у васпитно образовним и образовним установама, установама за образовање одраслих и установама за остало образовање. У области васпитања, образовања, ученичког и студентског стандарда, образовања одраслих и осталог образовања предлаже доношење или измјене прописа, подноси извјештаје и информације о свом раду, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговара помоћнику директора - главном републичком просвјетном инспектору.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категоријe

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Виши стручни сарадник за послове грађења и надзора за грађевинске радове обавља стручно техничке послове у току реализације програма обнове и изградње грађевинских објеката и инфраструктуре; врши стручни надзор на изградњи свих врста објеката по програму изградње и по уговорима; врши контролу одговарајуће техничке документације и њене примјене; контролу и провјеру квалитета извођења свих врста радова и примјену прописа, стандарда, техничких норматива и норми квалитета радова; контролу квалитета мастеријала, опреме и инсталација које се уграђују; даје упутства извођачима радова и обавља све друге послове за које добије налог од непосредног руководиоца; врши анализу и оцјену пројеката; учествује у раду комисија о јавним набавкама за одабир најповољније понуде у пројектима приликом изградње свих врста објеката и објеката инфраструктуре и другим видовима јавних набавки; самостално и системски ради управне, послове стручног надзора и послове везане за израду свих врста прописа и аката у републичким органима управе; и сложене аналитичке материјале од значаја за функционисање републичког органа управе који захтјевају самосталност у раду и шире познавање проблематике из једне или више повезаних области; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова; обавља и све друге послове за које добије налог од непосредног руководиоца и директора.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категоријe

За раднo мјестo означенo под бројем 2.2.

Виши стручни сарадник за послове грађења и надзора за хидротехничке радове и нискоградњу обавља сложене стручно техничке послове у току реализације програма обнове и изградње грађевинских објеката и објеката инфраструктуре; врши стручни надзор на изградњи свих врста објеката по програму изградње и по уговорима; врши контролу одговарајуће техничке документације и њене примјене; контролу и провјеру квалитета извођења свих врста радова и примјену прописа, стандарда, техничких норматива и норми квалитета радова; контролу квалитета материјала, опреме и инсталација које се уграђују; даје упутства извођачима радова и обавља друге послове за које добије налог непосредног руководиоца; врши анализу и оцјену пројеката; учествује у раду комисија о јавним набавкама за одабир најповољније понуде у пројектима приликом изградње свих врста објеката инфраструктуре и другим видовима јавних набавки; самостално и системски ради управне, послове стручног надзора и послове везано за израду свих врста прописа и аката у републичким органима управе и сложене аналитичке материјале од значаја за функционисање републичког органа управе који захтијевају самосталност у раду и шире познавање проблематике из једне или више повезаних области; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова; обавља и друге послове за које добије налог од непосредног руководиоца и директора.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категоријe

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

ВСС - 240 ECTS бодова (European credit transfer system); дипломирани правник, професор социологије, професор филозофије, професор језика и књижевности, професор географије, професор психологије, професор педагогије, диломирани педагог, професор историје, професор математике, професор физике, професор информатике, професор хемије, професор биологије, односно професор двопредметне групе предмета од којих је бар један наведен у овом ставу, професор разредне наставе, дипломирани библиотекар, дипломирани архивист или професор физичког васпитања; три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; возачка дозвола „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме - грађевински факултет; посједовање лиценце за извођење грађевинских радова и надзор и лиценце за израду техничке документације, конструктивна фаза и надзор; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару (MS Office, AutoCAD или ArchiCAD).

За радно мјесто означено под бројем 2.2.

VII степен стручне спреме - грађевински факултет; посједовање одговарајуће лиценце; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару (MS Office, AutoCAD или ArchiCAD).

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању;

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

в)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) доказа о посједовању лиценце за извођење грађевинских радова и надзор и лиценце за израду техничке документације, конструктивна фаза и надзор за радно мјесто означено под бројем 2.1.;

д) доказ о посједовању одговарајуће лиценце за радно мјесто означено под бројем 2.2.

 

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју за радно мјесто означено под бројем 1.1.  обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

 

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

Кандидат који први пут заснива радни однос у Републичкој управи за инспекцијске послове на неодређено вријеме на радном мјесту инспектора (радно мјесто означено под бројем 1.1.), провешће одређено вријеме на пробном раду, према плану и програму који доноси Републичка управа за инспекцијске послове.

Пробни рад траје 60 дана, а у току пробног рада кандидат ће бити упознат са садржајем послова и задатака радног мјеста, те са начином праћења и оцјењивања резултата рада.

Уколико оцјена рада буде задовољавајућа, директор Републичке управе за инспекцијске послове доноси рјешење о пријему у радни однос на неодређено вријеме.

Уколико оцјена рада кандидата буде незадовољавајућа, директор Републичке управе за инспекцијске послове ће донијети рјешење о престанку радног односа.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija