FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јули 2019
ПонУтоСриЧетПетСубНед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси

Јавни конкурс: Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове; Републички секретаријат за законодавство

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 19 Април 2019

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е    

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

I - 1.  Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове

 

1.1.   Стручни савјетник за правне послове                                                                1 извршилац

1.2.   Виши стручни сарадник за послове катастарског класирања, бонитирања

         и комасациону процјену земљишта, Сектор за геодетске послове                      1 извршилац

1.3.   Стручни сарадник за ГИС и дигитализацију података,

         Подручна јединица Србац                                                         1 извршилац

1.4.   Виши стручни сарадник за имовинско правне послове,

         Подручна јединица Бања Лука                                                              1 извршилац

1.5.   Виши стручни сарадник за имовинско правне послове,

         Подручна јединица Костајница                                                              1 извршилац

1.6.   Стручни сарадник за ГИС и дигитализацију података,

         Подручна јединица Билећа                                                                               1 извршилац

1.7.   Шеф подручне јединице, Подручна јединица Требиње                          1 извршилац

1.8.   Виши стручни сарадник за имовинско правне послове,

         Подручна јединица Источно Ново Сарајево                                                       1 извршилац

1.9.   Виши стручни сарадник за имовинско правне послове,

         Подручна јединица Шековићи                                                                           1 извршилац

 

2     Републички секретаријат за законодавство

 

2.1.      Стручни савјетник за праћење и унапређење правног

            система и хармонизацију                                                                                   1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Стручни савјетник за правне послове прати примјену закона и других прописа који су од значаја за рад Управе, те својим радом и приједлозима савјетује директора у доношењу одлука по најсложенијим правним питањима везано за функционисање Управе, припрема мишљења и даје одговоре на упите из правне области свих сектора унутар Управе, учествје у припреми нацрта и приједлога закона и друигх прописа, годишњих и дугорочних планова рада Управе, учествује у раду стручног колегијума, сарађује са представницима Правобранилаштва Републике Српске и Босне и Херцеговине, те другим правосудним органима у питањима из надлежности Управе, обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности на цијелој територији Републике Српске. Стручни савјетник за свој рад је одговоран директору Управе.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник IV категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Виши стручни сарадник за послове катастарског класирања, бонитирања и комасациону процјену зенмљишта учествује у изради техничке документације у поступку уређења земљишне територије комасацијом, обавља послове катастарског класирања и бонитирања земљишта и комасационе процјене земљишта, спроводи прописе и техничку нормативу из области класирања, бонитирања и комасационе процјене земљишта, врши израду елабората катастарског класирања и бонитирања земљишта, учествује у изради љествице катастарског прихода и коефицијената њене валоризације, врши израду записника са стручних увиђаја у поступку одржавања катастра непокретности и катастра земљишта, обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности на цијелој територији Републике Српске, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радна мјеста означена под бројем: 1.3. и 1.6.

Стручни сарадник за ГИС и дигитализацију података обавља стручне послове на превођењу катастарских планова у дигитални облик поступком дигитализације, векторизације или уносом оригиналних података премјера, врши унос података за израду и одржавање база података катастра непокретности, катастра комуналних уређаја, основних геодетских радова и других база података из надлежности Управе, спроводи промјене у постојећим евиденцијама по потреби и ручно, врши рачунање површина парцела, обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности на цијелој територији Републике Српске, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За радна мјеста означена под бројем: 1.4., 1.5., 1.8. и 1.9.

Виши стручни сарадник за имовнско правне послове самостално обавља сложене послове који се односе на својинско правне односе на непокретностима, расправљање имовинско правних односа на грађевинском земљишту, припрему нацрта и приједлога рјешења и одлука за скупштине јединица локалне самоуправе, на утврђивање служности, правни режим промета непокретности, експропријацију, узурпацију земљишта, национализацију, кметско земљиште, беглучке односе, комасацију, облигационе односе, управљање на непокретностима у државној својини, послове који се односе на надзиђивање зграда и претварање заједничких просторија у станове, врши надзор над вођењем књиге уложених уговора, доноси рјешења по земљишнокњижним предметима, даје стручна мишљења правним лицима, организацијама и грађанима, израђује нацрте првостепених рјешења из имовинско правне области, обавља најсложеније послове који се односе на спровођење поступака на непокретностима у својини носилаца јавног права, расправља имовинско правне односе на грађевинском земљишту и зградама, расправља имовинско правне односе у поступцима експропријације непкретности, узурпације, кметских селишта, беглучких односа, аграрних односа, комасације, приватизације државног капитала у предузећима, денационализације (успостваљање ранијих својинско правних односа на земљишту у својини носилаца јавног права и претварање уписаних права у јавним евиденцијама у право својине), спроводи поступке одржавање евиденција о непокретностима (земљишна књига, катастар, књига уложених уговора), расправља имовинско правне односе у вези са непокретностима на којима Република Српска и јединице локалне самоуправе имају право својине, спроводи поступак давања мишљења правним, физичким лицима и организацијама, обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.7.

Шеф подручне јединице организује, обједињује и руководи радом подручне јединице, обавља најсложеније послове из дјелокруга рада подручне јединице, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из надлежности подручне јединице, води управни поступак, одговоран је за правилно канцеларијско пословање, обрачун и наплату накнада за коришћење података премјера и катастра непокретности и комуналних уређаја и накнада за вршење услуга у области премјера и катастра непокретности и комуналних уређаја, одговоран је за припрему привремених база катастра непокретности за потребе излагања, координацију рада подручне јединице и комисије за излагање у свим фазама оснивања катастра непокретности, тачност података из извјештаја комисија за излагање, одговоран је за вођење преосталих промјена у катастарском операту, земљишнокњижној евиденцији, књигама уложених уговора и рјешавању имовинско правних односа, за идентификацију старог и новог премјера, за израду елабората за излагања на јавни увид непокретности, за поступање по приговорима странака у поступку оснивања катастра непокретности и по наложеним мјерама из записника стручног и управног надзора, обавијештава директора Управе о току поступка оснивања катастра непокретности, брине о правилном вођењу књиге уложених уговора - свих послова из надлежности подручне јединице, спровођење мјера заштите на раду и противпожарне заштите, одговара за тачност извјештаја и података достављених Управи, поштовање Кодекса државних службеника, распоређује послове на непосредне извршиоце подручне јединице, организује и одговара за коришћење материјалних и људских ресурса у подручној јединици којом руководи, оцјењује рад запослених, одговоран је за законито и благовремено спровођење мјера заштите на раду и протовпожарне заштите, обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности, обавља и друге послове које му одреди директор и помоћници директора из њихове надлежности.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник V категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Обавља најсложеније послове са високим степеном одговорности, стручности и самосталности у раду, који се односе на успостављање, надгледање и унапређивање правног система Републике Српске, пружа стручну помоћ обрађивачима прописа у поступку израде текста нацрта и приједлога прописа која се односе на њихову усаглашеност са Уставом Републике Српске, правним системом Републике Српске и правилима нормативноправне технике, припрема стручна мишљења о прописима из надлежности његовог сектора, који се упућују Влади на разматрање, у сарадњи са надлежним министарствима, републичким управама и управним организацијама и стручним службама Владе врши правно редиговање текстова прописа које усваја Влада, по потреби присуствује сједницама одбора Владе, обавља и друге послове и задатке из члана 3. Правилника које му одреди помоћник директора.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник IV категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме, правни факултет (академски студији првог циклуса са 240 ECTS бодова или еквивалент-најмање четири године основних студија), најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме, пољопривредни факултет, факултет за екологију или природно математички факултет-одсјек екологија и заштита животне средине, двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радна мјеста означена под бројем: 1.3. и 1.6.

IV степен стручне спреме, геодетска школа, геодетско техничка школа, грађевинска школа-смјер геодезија, економска школа, техничка школа-смјер геодезија, машинска школа, електротехничка школа или гимназија, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање рада на рачунару.

За радна мјеста означена под бројем: 1.4., 1.5., 1.8. и 1.9.

VII степен стручне спреме, правни факултет или други факултет правног смјера, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.7.

VII степен стручне спреме, правни факултет или други факултет правног смјера, геодетски факултет или факултет геодетског смјера (академски студији првог циклуса са 240 ECTS бодова или еквивалент-најмање четири године основних студија), најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме, правни факултет, најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној високој школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању);

б) доказа о завршеној средњој школи за радна мјеста означена под бројем: 1.3. и 1.6.;

в) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

г) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       дипломe о завршеној високој школској спреми;

-       доказа о завршеној средњој школи за радна мјеста означена под бројем: 1.3. и 1.6.;

-       увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                          Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
Latinična verzija