FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Мај 2019
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси

Јавни конкурс: Агенција за аграрна плаћања; Министарство правде

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 26 Фебруар 2019

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

 

  I - 2  Агенција за аграрна плаћања

 

 1.1.   Виши стручни сарадник за обраду захтјева у

          области сточарске производње                                                           1 извршилац

1.2.    Виши стручни сарадник за обраду захтјева у

          области биљне производње                                                                3 извршиоца

 

   2     Министарство правде

 

2.1.    Виши стручни сарадник за нормативне и правне послове

          Ресор правосуђа                                                                                   1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Обрађује захтјеве за одобравање подстицаја у области сточарске производње; стара се о комплетирању захтјева и прилога; припрема обрачуне за доношење рјешења по захтјевима за одобравање подстцаја; води евиденције и припрема извјештаје о обрађеним захтјевима; припрема предмете за теренску контролу; учествује у припреми конкурса и јавних позива за директна плаћања у области сточарске производње; обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Обрађује захтјеве за одобравање подстицаја у области биљне производње; стара се о комплетирању захтјева и прилога; припрема обрачуне за доношење рјешења по захтјевима за одобравање подстицаја; води евиденције и припрема извјештаје о обрађеним захтјевима; припрема предмете за теренску контролу; учествује у припреми конкурса и јавних позива за директна плаћања у области биљне производње; обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Припрема законске и подзаконске акте из области правосуђа; даје мишљења на законе у складу са Пословником о раду Владе Републике Српске; припрема приједлоге мишљења на акте које закључује Република Српска, њене институције и други органи са другим правним субјектима у погледу питања из надлежности Министарства правде; врши надзор над усклађености подзаконских аката правосудних институција са законом и другим прописима; пружа стручну помоћ правосудним институцијама при изради унутрашњих аката; припрема приједлоге сагласности на правилнике о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у судовима и тужилаштвима у Републици Српској; припрема одлуке о давању сагласности за пријем судија, тужилаца, стручних сарадника, приправника и волонтера у судове и тужилаштва у Републици Српској; анализира извјештаје о раду судова и тужилаштава и о резултатима анализе обвијештава начелника Одјељења; припрема приједлоге одлука о нострификацији правосудних испита, те обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме - пољопривредни факултет, смјер сточарство или општи смјер; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме - пољопривредни факултет, смјер ратарство, биљна производња-заштита биља или аграрна економија и рурални развој; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме - правни факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija