FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Април 2019
ПонУтоСриЧетПетСубНед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси

Јавни конкурс: Републичка управа за инспекцијске послове; Републички секретаријат за законодавство

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 12 Фебруар 2019

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1.    Републичка управа за инспекцијске послове

 

1.1.        Помоћник директора-главни републички инспектор за заштиту од пожара    1 извршилац

1.2.        Помоћник директора-главни републички водни инспектор                               1 извршилац

1.3.        Помоћник директора-главни републички шумарски инспектор                        1 извршилац

1.4.        Помоћник директора-главни републички просвјетни инспектор                      1 извршилац

1.5.        Геолошки инспектор, Сектор техничке инспекције                                            1 извршилац

1.6.        Електренергетски инспектор, Сектор техничке инспекције                              1 извршилац

 

   2       Републички секретаријат за законодавство

 

2.1.      Замјеник директора                                                                                              1 извршилац

 

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

На основу смјерница директора Инспектората и у сарадњи са надлежним министарством, главним инспекторима других инспекција и са другим органима и организацијама, припрема годишње програме и мјесечне планове; израђује анализе и извјештаје; организује и координира реализацију планова инспекцијских контрола и извјештава директора и ресорно министарство о стању инспекцијског надзора у областима које покрива инспекција за заштиту од пожара; прати и оцјењује, а по потреби врши непосредну контролу рада инспектора; предлаже унапређења и предузимање потребних мјера у циљу ефикасног, законитог и достајанственог рада инспектора; сумира оцјене и извјештаје (годишње, периодичне и ванредне) и предлаже мјере за побољшање рада инспекције; прати прописе и предлаже њихову измјену и допуну; обавља и друге послове који се односе на дјелокруг рада инспекције. За свој рад одговара директору.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

На основу смјерница директора Инспектората и у сарадњи са надлежним министарством, главним инспекторима других инспекција и са другим органима и организацијама, припрема годишње програме и мјесечне планове; израђује анализе и извјештаје; организује и координира реализацију планова инспекцијских контрола и извјештава директора и ресорно министарство о стању инспекцијског надзора у областима које покрива водна инспекција; прати и оцјењује, а по потреби врши непосредну контролу рада инспектора; предлаже унапређења и предузимање потребних мјера у циљу ефикасног, законитог и достајанственог рада инспектора; сумира оцјене и извјештаје (годишње, периодичне и ванредне) градских/општинских инспекција и предлаже мјере за побољшање њиховог рада; прати прописе и предлаже њихову измјену и допуну; обавља и друге послове који се односе на дјелокруг рада инспекције. За свој рад одговара директору.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

На основу смјерница директора Инспектората и у сарадњи са надлежним министарством, главним инспекторима других инспекција и са другим органима и организацијама, припрема годишње програме и мјесечне планове; израђује анализе и извјештаје; организује и координира реализацију планова инспекцијских контрола и извјештава директора и ресорно министарство о стању инспекцијског надзора у областима које покрива шумарска инспекција; прати и оцјењује, а по потреби врши непосредну контролу рада инспектора; предлаже унапређења, награђивање и предузимање потребних мјера у циљу ефикасног, законитог и достајанственог рада инспектора; сумира оцјене и извјештаје (годишње, периодичне и ванредне) и предлаже мјере за побољшање рада инспекције; прати прописе и предлаже њихову измјену и допуну; обавља и друге послове који се односе на дјелокруг рада инспекције. За свој рад одговара директору.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.4.

На основу смјерница директора Инспектората и у сарадњи са надлежним министарством, главним инспекторима других инспекција и са другим органима и организацијама, припрема годишње програме и мјесечне планове; израђује анализе и извјештаје; организује и координира реализацију планова инспекцијских контрола и извјештава директора и ресорно министарство о стању инспекцијског надзора у областима које покрива просвјетна инспекција; прати и оцјењује, а по потреби врши непосредну контролу рада инспектора; предлаже унапређења и предузимање потребних мјера у циљу ефикасног, законитог и достајанственог рада инспектора; сумира оцјене и извјештаје (годишње, периодичне и ванредне) и предлаже мјере за побољшање рада инспекције; прати прописе и предлаже њихову измјену и допуну; обавља и друге послове који се односе на дјелокруг рада инспекције. За свој рад одговара директору.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.5.

У области геологије врши контролу да ли предузеће које изводи геолошка истраживања испуњава прописане услове; контролу да ли су програми и елаборати о резултатима геолошких истраживања израђени у складу са законом; контролу да ли се геолошка истраживања врше на основу и у складу са уговором о концесији за истраживање; контролу да ли се радови изводе према програму и пројекту истраживања; контролу да ли се извођење истражних радова врши у складу са законом и другим прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета; контролу да ли је предузеће, односно организација која изводи радове предузела мјере безбједности грађана, сусједних објеката, саобраћаја и околине, као и све потребне мјере заштите на раду у складу са постојећим законом; контролу да ли се води евиденција о извађеним количинама минералних ресурса; у које сврхе је извађена, као и да ли су евидентирани и други минерални ресурси чије је постојање утврђено; контролу да ли радници који руководе извођењем истражних радова или радници који врше стручни надзор над извођењем тих радова испуњавају прописане услове; контролу да ли је извађена већа количина минералних ресурса од количине одређене концесијом за истраживање; контролу да ли се води књига о стању резерви минералних ресурса; контролу да ли су програми, пројекти, извјештаји, елаборати и студије ревидовани и предати у законском року, контролу да ли су утврђени недостаци и неправилности отклоњени у року који је наређен рјешењем; предлаже доношење или измјене прописа; подноси извјештаје и информације о свом раду, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговара помоћнику директора-главном републичком техничком инспектору.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.6.

У области електроенергетике и енергетике врши контролу примјене прописаних стандарда, техничких норматива, техничких заштитних мјера и правила, мјера заштите на раду од пожара и експлозије и прописа о заштићености грађана и запослених лица и непокретне и покретне имовине од опасног дјеловања електричне струје и електричног атмосферског пражњења при пројектовању, грађењу, погону, опслуживању и раду, техничкој исправности, погонској заштићености, заштићености људи и извођењу радова на ЕЕО; контролу посједовања од стране субјекта над којим се врши надзор лиценци у електропреносној мрежи, дозвола за производњу и дистрибуцију електричне енетргије, рјешења о испуњености услова и лиценци за израду техничке документације и грађење, односно извођење радова на ЕЕО, рјешења о испуњености услова за обављање и других прописаних дјелатности односно послова на ЕЕО; контролу да ли се производња, пренос, дистрибуција и коришћење електричне енергије врши на основу рјешења о испуњености услова и лиценце, односно дозволе за обављање дјелатности и сагласно том акту, као и у складу са другим законима, прописима, правилима и општим актима; контролу да ли је при производњи, преносу, дистрибуцији и коришћењу електричне енергије на ЕЕО обезбјеђено руковођење и интерни надзор и да ли су на те послове распоређена лица која испуњавају услове у складу са прописима и општим актима; контролу да ли се пројектовање ЕЕО врши у складу са прописаним условима; контролу да је одобрење за грађење ЕЕО и других објеката у близини ЕЕО издато у складу са законом и на прописан начин; контролу да ли се ЕЕО граде према одобреној техничкој документацији; контролу да ли извршени радови на грађењу ЕЕО, односно урађена и монтирана опрема, елементи, материјал, водови и конструкција одговарају прописаним стандардима, техничким нормативима, усаглашености производа и метрологији; контролу да ли на ЕЕО који се гради или је изграђен постоје недостаци и неправилности који угрожавају безбједност његовог коришћења и околине; контролу да ли се при грађењу ЕЕО врши стручни надзор и води књига инспекције и грађевински дневник на прописан начин; контролу да ли се у току грађења и коришћења ЕЕО врше прописана осматрања и одржавање ЕЕО; контролу да ли изграђени ЕЕО у којем се врши погон, опслуживање, рад и коришћење посједује одобрење за употребу; контролу да ли се ЕЕО или други обкјекат због физичке дотрајалости, елементарне непогоде или других разлога може и даље да служи својој намјени, односно да ли из истих разлога постоји опасност по живот и здравље људи, саобраћај, околину или околне објекте; контролу да ли компаније за пренос, електропривредна предузећа и крајњи купци предузимају мјере за прописано, рационално и економично коришћење електричне енергије, енегетских горива и сировина; контролу да ли се погон, опслуживање и радови на ЕЕО врше на основу докумената за рад, прописани начин и у исправном стању; контролу да ли се врши прописани периодични прегледи и испитивања средстава рада, уређаја, водова, опреме и заштитних средстава и опреме физичких, хемијских и биолошких штетности и микроклиме у ЕЕО, односно електрична мјерења и испитивања од правног лица које посједује рјешење о испуњењу услова за обављање тих послова и са садржајем записника о стручном налазу и исправом (употребном дозволом) на прописаном обрасцу; контролу да ли се правилно израђују и редовно допуњују планови, шеме и остала техничка документација; контролу да ли се уредно воде и овјеравају писмене евиденције, односно књиге и погонска документација; контролу да ли запослени испуњавају прописане услове за рад на пословима на које су распоређени и да ли су оспособљени за послове на којима раде и за које је прописана обавеза оспособљавања, као и на опслуживању и одржавању електроенергетских постројења, уређаја и инсталација за које је прописана обавеза полагања стручног испита; контролу да ли је обезбјеђено уредно снабдјевање купаца и крајњих купаца електричном енергијом, као и квалитет испоруке електричне енергије; контролу да ли су утврђени недостаци и неправилности отклоњени у року који су наређени рјешењем, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговара помоћнику директора-главном републичком техничком инспектору.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Замјењује директора и руководи радом Републичког секретаријата за законодавство у његовом одсуству. Стара се за законито кориштење финансијских и материјалних средстава додијељених Републичком секретаријату за законодавство; организује рад Републичког секретаријата за законодавство у погледу планирања послова и задатака и људских ресурса; доноси проведбене прописе из своје надлежности кад је за то изричито законом овлашћен; стара се о спровођењу закона и других прописа, те предлаже прописе и акте којима се унапређује рад Републичког секретаријата за законодавство; израђује правна мишљења о законима, другим прописима и општим актима који се упућују на Владу; брине се о стручном и благовременом извршавању послова и задатака из надлежности Републичког секретаријата за законодавство и у том смислу надзире законитост, правовременост и ефикасност рада државних службеника, намјештеника и осталих запослених радника; координира рад Сектора; остварује сарадњу са министарствима, републичким управама и републичким управним организацијама, Генералним секретаријатом Владе и другим стручним службама Владе и Народне скупштине Републике Српске; по налогу директора организује колегиј; стара се о законитом и благовременом обављању послова из дјелогруга организационих јединица; обавља и друге послове по налогу директора.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

ВСС - 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани инжењер заштите од пожара, дипломирани инжењер заштите на раду, дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани инжењер електроенергетике, дипломирани инжењер електренергетике и аутоматике, дипломирани инжењер машинства или дипломирани инжењер хемијске технологије; 5 година радног искуства у траженом степену образовања од чега најмање 2 године на пословима инспектора; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; возачка дозвола „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

ВСС - 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани инжењер хемијске технологије, дипломирани еколог, дипломирани хемичар, дипломирани биолог, дипломирани инжењер заштите околине, дипломирани инжењер хемијских процеса, дипломирани инжењер геологије или дипломирани инжењер пољопривреде за водопривредне мелиорације; 5 година радног искуства у траженом степену образовања од чега најмање 2 године на пословима инспектора; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; возачка дозвола „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

ВСС - 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани инжењер шумарства; 5 година радног искуства у траженом степену образовања од чега најмање 2 године на пословима инспектора; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; возачка дозвола „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

ВСС- 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани правник, професор социологије, професор филозофије, професор језика и књижевности, професор географије, професор психологије, професор педагогије, професор историје, професор математике, професор физике, професор информатике, професор хемије, професор биологије, односно професор двопредметне групе предмета од којих је бар један наведен у овом ставу, професор разредне наставе, дипломирани библиотекар, дипломирани архивист, или професор физичког васпитања; 5 година радног искуства у траженом степену образовања од чега најмање 2 године на пословима инспектора; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; возачка дозвола „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.5.

ВСС - 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани инжењер геологије; 3 године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; возачка дозвола „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.6.

ВСС - 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани инжењер електроенергетике; 3 године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; возачка дозвола „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме - правни факултет; положен стручни испит за рад у управи Републике Српске; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в)  увјерења или потврде о траженом радном искуству.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.  обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорие на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о траженом радном искуству;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       возачке дозволе „Б" категорије за радна мјеста означена под бројем: 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

Кандидат који први пут заснива радни однос у Републичкој управи за инспекцијске послове на неодређено вријеме на радном мјесту инспектора - радна мјеста означена под бројем: 1.5. и 1.6. - провешће одређено вријеме на пробном раду, према плану и програму који доноси Републичка управа за инспекцијске послове.

Пробни рад траје 60 дана, а у току пробног рада кандидат ће бити упознат са садржајем послова и задатака радног мјеста, те са начином праћења и оцјењивања резултата његовог рада.

Уколико оцјена кандидата буде задовољавајућа, директор Републичке управе за инспекцијске послове доноси рјешење о пријему у радни однос на неодређено вријеме. Уколико оцјена рада кандидата буде незадовољавајућа, директор Републичке управе за инспекцијске послове ће донијети рјешење о престанку радног односа.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                    Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija