FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Март 2019
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси

Јавни конкурс: Министарство финансија; Министарство здравља и социјалне заштите; Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 04 Јануар 2019

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

I - 1.  Министарство финансија

 

1.1.   Виши стручни сарадник за усклађивање процедура Министарства са

         правним прописима и стандардима ЕУ у Ресору за програмирање и

         координацију финансијске подршке Европске уније                                        1 извршилац

1.2.   Виши стручни сарадник за праћење задуживања општина и градова,

         ванбуџетских фондова и прописа локалних власти у Ресору за буџет и

         јавне финансије                                                                                                   1 извршилац

 

II - 2. Министарство здравља и социјалне заштите

 

2.1.   Виши стручни сарадник за нормативно-правне послове                                  1 извршилац

2.2.   Виши стручни сарадник за међународну сарадњу и европске интеграције    1 извршилац

 

III - 3  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

3.1.   Виши стручни сарадник за земљишно-информациони систем                        1 извршилац

3.2.   Виши стручни сарадник за заштиту географског поријекла и

         заштиту традиционалних пољопривредних и прехрамбених производа        1 извршилац

3.3.   Виши стручни сарадник за нормативно-правне послове

         у области пољопривреде и руралног развоја                                                    1 извршилац

3.4.   Стручни сарадник за огледе и прогнозно извјештајни рад   1 извршилац

3.5.   Виши стручни сарадник за ратарство и повртарство

         Подручна јединица Бања Лука                                                                            1 извршилац

3.6.   Стручни сарадник за огледе и прогнозно извјештајни рад,

         Подручна јединица Градишка                                                                              1 извршилац

 

 

II Опис послова

 

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Статус и категорија радног мјеста: Државни службеник шесте категорије.

Планира и координира усклађивање правног система и процедура Министарства са правним прописима и стандардима Европске уније, обезбеђује стручну помоћ ресорима у процесу усклађивања правног система и процедура са одредбама acguis communautaire-a, и провјерава усаглашеност правних прописа и процедура у надлежности Министарства, у координацији са осталим Ресорима израђује Изјаву о усклађености и Упоредни приказ прописа са прописима Европске уније, те друге послове по налогу руководиоца Одсјека. За свој рад одговара руководиоцу Одсјека.

Звање: Виши стручни сарадник другог звања.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

Статус и категорија радног мјеста: Државни службеник шесте категорије.

Обавља послове израде аналитичких материјала, везано за стање задужености општина, градова и ванбуџетских фондова, прати могућности задуживања општина, градова и ванбуџетских фондова, све према прописаним методолошким и другим упутствима, даје сагласност и мишљења на задуживања општина, градова и ванбуџетских фондова, учествује у изради нацрта прописа и других општих аката из надлежности Одјељења и проблематике задуживања, давање мишљења, обавља и друге стручне послове које одреди помоћник министра или начелник одјељења.

Звање: Виши стручни сарадник другог звања.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник шесте категорије првог звања.

У Ресору за фармацију обавља нормативно-правне послове из дјелокруга рада Ресора. Прати законску регулативу и предлаже израду недостајућих прописа. Предузима радње у рјешавању предмета у управном поступку у првом и другом степену. Учествује у поступцима утврђивања послова о оснивању здравствених установа из дјелокруга Ресора. Даје одговоре и мишљења по представкама и приједлозима грађана, који се односе на остваривање права из области фармације. Учествује у изради извјештаја, информација и анализа. Обавља и друге послове по налогу помоћника министра и руководиоца Одсјека, којима је одговоран за свој рад.

За радно мјесто означено под бројем 2.2.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник шесте категорије другог звања.

Обавља послове анализе и планирања који се односе на истраживање система јавног здравства у земљама ЕУ и свијета, планира реализацију програма и пројеката које финансирају међународне институције и организације и билатерални партнери, процјењује и оцјењује могућности имплементације модела који постоје у земљама ЕУ и свијета, шири релевантне податке из области здравства. Прати прописе ЕУ из области јавног здравства. Предлаже планове рада, планира и реализује посјете страних делегација, организује студијска путовања, води инострану кореспонденцију. Обавља и друге послове по налогу помоћника министра и руководиоца Одсјека, којима је одговоран за свој рад.

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

Ради на пословима који се односе на израду законских и подзаконских прописа из области земљишно-информационих система, ради на усклађености прописа са прописима ЕУ, припрема програме, информације, извјештаје и друге акте, ради на пословима који се односе на вођење евиденције о пољопривредном земљишту у свим облицима својине као и евиденције о свим видовима коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, успоставља и води евиденције о земљишним ресурсима у ГИС-у, припрема и успоставља систем идентификације земљишних парцела (ЛПИС), прати међународне прописе и стандарде из области информационог система за земљиште, обавља и друге послове из дјелокруга рада по налогу начелника Одјељења. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења.

За радно мјесто означено под бројем 3.2.

Ради на изради законских и подзаконских аката из области заштите географског поријекла и заштите традиционалних пољопривредних и прехрамбених производа, анализира и иницира измјене и допуне истих и ради на усаглашавању са законодавством ЕУ из области заштите географског поријекла и заштиту традиционалних пољопривредних и прехрамбених производа, судјелује у изради анализа, информација и других стручних материјала којима се предлажу мјере за унапређења области заштите географског поријекла и заштиту традиционалних пољопривредних и прехрамбених производа, ради на најсложенијим управним и стручним пословима у области заштите географског поријекла и заштиту традиционалних пољопривредних и прехрамбених производа, иницира и предузима мјере за рјешавање одређених питања, ради на пословима успостваљања и вођења регистара, ради на обради података из регистра и учествује у промоцији података, учествује у припреми одговора на посланичка питања, обавља и ради друге послове по налогу начелника Одјељења. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења.

За радно мјесто означено под бројем 3.3.

Припрема законе и подзаконске акте у области пољопривреде и руралног развоја, учествује у усаглашавању истих са правном тековином ЕУ и сачињава упоредни приказ усаглашености, организује, води и координира активности процјене утицаја прописа Ресора (RIA) прије њиховог доношења, учествује у припреми и изради приједлога одлука, закључака, извјештаја и информација из области пољопривреде и руралног развоја ради упућивања Влади на разматрање и усвајање, учествује у припреми садржаја рјешења, потврда, увјерења, уговора, споразума и протокола из области пољопривреде и руралног развоја, учествује у рјешавању у управним стварима из области пољопривреде и руралног развоја и у припреми одговора на тужбе, поступа са предствкама, приједлозима и притужбама, рјешава управне предмете у другостепеном поступку, учествује у давању мишљења о међународним и другим уговорима, даје стручна мишљења и објашњења у вези примјене закона и других прописа из надлежности Ресора пољопривреде и руралног развоја, обавља и друге нормативно-правне управне и стручне послове у области пољопривреде и руралног развоја по налогу руководиоца Одјељења и секретара министарства. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења и секретару министарства.

За радно мјесто означено под бројем 3.4.

Припрема постављање огледа (макро, микро и демо), континуирано прати понуду и потражњу сјеменско-садног материјала на домаћем тржишту, води евиденцију о већ постојећим или новим набављачима репроматеријала и њиховој понуди у Републици Српској, прати и обезбеђује услове за постављање огледа, дистрибуира репроматеријал за огледе у организационе јединице Ресора, евидентира податке и ради фотодокументацију са огледа, прикупља резултате са огледа и комплетира елементе за сачињавање извјештаја, извјештава руководиоца о својим активностима, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговоран је руководиоцу Подручне јединице.

За радно мјесто означено под бројем 3.5.

Учествује у планирању и спровођењу програма рада који произилази из области ратарства и повртарства, одржава опрему, извјештава руководиоца подручне јединице о својим активностима, развија техничку и пословну ефикасност из области ратарства и повртарства, идентификује релевантна, практична, правовремена и непристрасна техничка и пословна рјешења за потребе пољопривредника из своје области, успоставља систем за поуздано идентификовање потреба пољопривредника из ратарске и повртарске производње и стално их ажурира, планира програм савјетодавно-стручног рада и обука из области ратарства и повртарства који задовољава потребе произвођача уз пуну искориштеност расположивих средстава те уз добијање сагласности за планиране активности од стране руководиоца подручне јединице, осигурава спровођење плана, прилагођава га потребама по терену, припрема мјесечне буџете, даје их на одобравање, извјештава руководиоца на мјесечном нивоу, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговоран је руководиоцу Подручне јединице.

За радно мјесто означено под бројем: 3.6.

Припрема постављање огледа (макро, микро и демо), континуирано прати понуду и потражњу сјеменско-садног материјала на домаћем тржишту, води евиденцију о већ постојећим или новим набављачима репроматеријала и њиховој понуди у Републици Српској, прати и обезбеђује услове за постављање огледа, дистрибуира репроматеријал за огледе у организационе јединице Ресора, евидентира податке и ради фотодокументацију са огледа, прикупља резултате са огледа и комплетира елементе за сачињавање извјештаја, извјештава руководиоца о својим активностима, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговоран је руководиоцу Подручне јединице.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет, филологија или економски факултет, најмање 2 (двије) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, активно знање енглеског језика и знање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме, Висока школа за примјењене и правне науке, најмање 2 (двије) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, знање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.2.

VII степен стручне спреме; медицински, правни, економски или филозофски факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; активно знање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 3.2.

VII степен стручне спреме; технолошки факултет-смјер биотехнолошко прехрамбени или хемијска технологија или пољопривредни факултет-прехрамбени смјер; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 3.3.

VII степен стручне спреме; правни факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 3.4.

IV степен стручне спреме; пољопривредна школа; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 3.5.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет-смјер ратарско повртарски; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару; положен возачки испит „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 3.6.

IV степен стручне спреме; пољопривредна школа; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

 

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

б) дипломе о завршеној средњој школи за радно мјесто означено под бројем: 3.4. и 3.6.

в) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

г)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања

д) доказ о познавању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем 1.1. и 2.2.

д) возачка дозвола „Б категорије" за радно мјесто означено под бројем: 3.5.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју за радно мјесто означено под бројем: 3.5. обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       дипломе о завршеној средњој школи за радно мјесто означено под бројем: 3.4. и 3.6.

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказ о познавању енглеског језика за радна мјеста означена под бројем: 1.1. и 2.2.

-       возачка дозвола „Б категорије" за радно мјесто означено под бројем: 3.5.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине.

 

 


 

                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р  

Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija