FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јануар 2019
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство науке и технологије; Републичка управа за инспекцијске послове

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 07 Децембар 2018

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1.    Министарство науке и технологије

 

1.1.     Виши стручни сарадник за инжењеринг и техничку подршку                 2 извршиоца

 

    2     Републичка управа за инспекцијске послове

 

2.1      Помоћник директора - главни републички инспектор за храну              1 извршилац

2.2.     Помоћник директора - главни републички ветеринарски инспектор      1 извршилац

2.3.     Помоћник директора - главни републички технички инспектор              1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Обавља послове везане за креирање и успостављање база података у области научноистраживачког рада, технолошког развоја и иновационе дјелатности; припрема и креира различите врсте извјештајa о стању у области научноистраживачког рада, технолошког развоја и иновационе дјелатности; пружа техничку подршку рачунарској мрежи у Mинистарству; организује и спроводи активности лиценцирања за софтверску подршку; учествује у праћењу свјетских достигнућа у информационо комуникационим технологијама; прати и предлаже законска рјешења у области информационо комуникационих технологија; подноси извјештај о свом раду непосредном руководиоцу; обавља и друге послове које му повјери непосредни руководилац; за свој рад одговара помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

На основу смјерница директора Инспектората и у сарадњи са надлежним министарством, главним инспекторима других инспекција и са другим органима и организацијама припрема годишње програме и мјесечне планове; израђује анализе и извјештаје; организује и координира реализацију планова инспекцијских контрола и извјештава директора и ресорно министарство о стању инспекцијског надзора у областима које покрива инспекција за храну; прати и оцјењује, а по потреби, врши непосредну контролу рада инспектора; предлаже унапређења и предузимање потребних мјера у циљу ефикасног, законитог и достојанственог рада инспектора; сумира оцјене и извјештаје (годишње, периодичне и ванредне) градских/општинских инспекција и предлаже мјере за побољшање њиховог рада; прати прописе и предлаже њихову измјену и допуну; обавља и друге послове који се односе на дјелокруг рада инспекције. За свој рад одговара директору.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.2.

На основу смјерница директора Инспектората и у сарадњи са надлежним министарством, главним инспекторима других инспекција и са другим органима и организацијама припрема годишње програме и мјесечне планове; израђује анализе и извјештаје; организује и координира реализацију планова инспекцијских контрола и извјештава директора и ресорно министарство о стању инспекцијског надзора у областима које покрива ветринарска инспекција; прати и оцјењује, а по потреби, врши непосредну контролу рада инспектора; предлаже унапређења и предузимање потребних мјера у циљу ефикасног, законитог и достојанственог рада инспектора; сумира оцјене и извјештаје (годишње, периодичне и ванредне) градских/општинских инспекција и предлаже мјере за побољшање њиховог рада; прати прописе и предлаже њихову измјену и дипуну; обавља и друге послове који се односе на дјелокруг рада инспекције. За свој рад одговара директору.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.3.

На основу смјерница директора Инспектората и у сарадњи са надлежним министарством, главним инспекторима других инспекција и са другим органима и организацијама припрема годишње програме и мјесечне планове; израђује анализе и извјештаје; организује и координира реализацију планова инспекцијских контрола и извјештава директора и ресорно министарство о стању инспекцијског надзора у областима које покрива техничка инспекција; прати и оцјењује, а по потреби, врши непосредну контролу рада инспектора; предлаже унапређења и предузимање потребних мјера у циљу ефикасног, законитог и достојанственог рада инспектора; сумира оцјене и извјештаје (годишње, периодичне и ванредне) и предлаже мјере за побољшање рада инспекције; прати прописе и предлаже њихову измјену и дипуну; обавља и друге послове који се односе на дјелокруг рада инспекције. За свој рад одговара директору.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; архитектонско-грађевински факултет, машински факултет, факултет рачунарства/информатике или електротехнички факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

ВСС - 240 ECTS бодова (European credit transfer system); дипломирани хемичар, дипломирани инжењер прехрамбеног инжењерства, дипломирани инжењер прехрамбене технологије, дипломирани инжењер за контролу квалитета и безбједности намирница, доктор медицине, дипломирани нутрициониста, дипломирани санитарни инжењер, дипломирани инжењер пољопривреде, дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство, дипломирани инжењер пољопривреде за прехрамбену технологију, дипломирани инжењер пољопривреде за прераду и контролу пољопривредних производа, дипломирани инжењер пољопривреде за анималну производњу, доктор ветринарске медицине (дипломирани ветеринар), дипломирани инжењер анималне биотехнологије, дипломирани инжењер биљне биотехнологије, дипломирани инжењер биоинжењеринга; пет (5) година радног искуства у траженом степену образовања од чега најмање двије (2) године на пословима инспектора; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; возачка дозвола „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 2.2.

ВСС - 240 ECTS бодова (European credit transfer system); доктор ветринарске медицине (дипломирани ветринар); пет (5) година радног искуства у траженом степену образовања од чега најмање двије (2) године на пословима инспектора; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; возачка дозвола „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 2.3.

ВСС - 240 ECTS бодова (European credit transfer system); дипломирани инжењер електроенергетике, дипломирани инжењер машинства, дипломирани инжењер рударства, дипломирани инжењер геологије, дипломирани инжењер хемијске технологије или дипломирани инжењер хемијских процеса; пет (5) година радног искуства у траженом степену образовања од чега најмање двије (2) године на пословима инспектора; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; возачка дозвола „Б" категорије.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в)  увјерења или потврде о траженом радном искуству ;

г)  доказа о познавању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем 1.1.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју за радна мјеста означена под бројем: 2.1., 2.2. и 2.3. обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за раду републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о траженом радном искуству;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказа о познавању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем 1.1.;

-       возачке дозволе „Б" категорије за радна мјеста означена под бројем 2.1.; 2.2. и 2.3.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                            Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija