FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Фебруар 2019
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси

Јавни конкурс: Министарство породице омладине и спорта, Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 26 Новембар 2018

 

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу,  р а с п и с у ј е         

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

I - 1.    МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

1.1.       Виши стручни сарадник за школски спорт                                      1 извршилац                                                                  

 

2.           РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-

     ПРАВНЕ  ПОСЛОВЕ                                   

2.1.      Виши стручни сарадник за геоинформациони систем и управљање

      јавним евиденцијама о непокретностима, Сектор за информационе

      технологије катастра непокретности                                                       1 извршилац

2.2.      Виши стручни сарадник за надзор послова катастарског класирања,

      бонитирања и комасационе процјене земљишта,

      Сектор за послове надзора                                                                 1 извршилац  

2.3.      Виши стручни сарадник за правне послове, Сектор за правне,

       кадровске и опште послове                                                                  1 извршилац

2.4.      Виши стручни сарадник за имовинско-правне послове,

            Подручна јединица Дервента                                                             1 извршилац

2.5.      Виши стручни сарадник за имовинско-правне послове,

       Подручна јединица Калиновик                                                            1 извршилац

2.6.      Виши стручни сарадник за имовинско-правне послове,

      Подручна јединица Мркоњић Град                                                    1 извршилац

2.7.      Виши стручни сарадник за имовинско-правне послове,

       Подручна јединица Козарска Дубица                                                 1 извршилац

2.8.      Виши стручни сарадник за имовинско-правне послове,

       Подручна јединица Лопаре                                                                 1 извршилац

2.9.      Шеф Подручне јединице,

       Подручна јединица Источно Ново Сарајево                                        1 извршилац

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Обавља управне послове у изради свих врста прописа и аката из дјелокруга рада Ресора, ради конципирање политике у области школског спорта; периодично прати стање физичке способности дјеце и омладине, прати, анализира и предлаже програме за унапређење система такмичења школског спорта; осмишљава и предлаже начин организовања школског спорта као и рада са талентованом омладином; прати развој школског спорта; конципира и предлаже политику у овој области и обавља друге послове које му повјери помоћник министра. За свој рад одговоран је помоћнику министра за спорт.

Категорија  и статус радног мјеста: државни службеник шесте категорије, трећег звања

За радно мјесто означено под бројем 2.1. 

Врши администрацију система за управљање евиденцијама о непокретностима, врши инсталацију, креира корисне налоге, администрира базе података, врши сталну анализу и праћење поузданости и ефикасности система и предлаже његова побољшања, врши контролу квалитета прикупљених катастарских података (конзистентност, комплетност, тачност, сигурност) уз слање извјештаја корисницима о свим евидентираним грешкама, асистира или  врши непосредну исправку грешака на захтјев организационих јединица Управе, прати усаглашеност излазних докумената са законском регулативом, прати све пословне процесе и процедуре у оквиру катастра, поступа по захтјевима за интервенцијама од стране организационих јединица Управе, предлаже побољшања у функционисању геоинформационог система на основу праћења учесталости одређенпг типа интервенција, по потреби врши и инсталацију система, корисничку обуку, активно учествује у припреми базе података неопходних у поступку оснивања катастра непокретности (њиховом трансферу ка удаљеним локацијама у складу са дефиснисаним пословним процесима), извјештава начелника Одјељења о свом раду, обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности на цијелој територији Републике Српске, обавља и друге послове које му повјери непосредни или виши руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник шесте категорије, трећег звања.

За радно мјесто означено под бројем 2.2. 

Обавља послове стручног и управног надзора, саставља записник о извршеном надзору и извјештај о раду, прати реализацију наложених мјера из записника о извршеном надзору, те записник доставља руководиоцу Одјељења и помоћнику директора, прати савремена достигнућа у овој области, врши непосредне послове стручног надзора над извршењем закона, других прописа и општих аката из области катастарског класирања, бонитирања и комасационе процјене земљишта, учествује у изради прописа и других аката из ове области, врши стручно усмјеравање и интерну обуку кадрова из ове области, обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности на цијелој територији Републике Српске, ради и друге послове које му одреди помоћник директора и непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник шесте категорије, првог звања.

За радно мјесто означено под бројем 2.3. 

Обавља послове који се односе на припремање и израду општих и других аката потребних за рад Одјељења, израђује нацрте рјешења у поступцима које води, израђује изјашњења Одбору државне управе за жалбе, израђује изјашњења Правобранилаштву Републике Српске у судским споровима Управе, прати исходе и води евиденцију о судским споровима, израђује друге појединачне правне акте, обавља послове спровођења дисциплинског поступка, учествује у припреми програма рада и извјештаја о раду Управе, редовно прати прописе у областима од интереса за рад Сектора и подручних јединица, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник шесте категорије, трећег звања

За радно мјесто означено под бројем 2.4. - 2.8.

Обавља сложене послове који се односе на својинско-правне односе на непокретностима, расправљање имовинско-правних односа на грађевинском земљишту, припрема нацрте и приједлоге рјешења и одлука за скупштине јединица локалне самоуправе, утврђивање служности, правни режим промета непокретности, експропријацију, узурпацију земљишта, национализацију, кметско земљиште, беглучке односе, комасацију, облигационе односе, управљање на непокретностима у државној својини, послове који се односе на надзиђивање зграда и претварање заједничких просторија у станове, врши надзор над вођењем књиге уложених уговора, доноси рјешења по земљишно-књижним предметима, даје стручна мишљења правним лицима, организацијама и грађанима, израђује нацрте прсвостепених рјешења из имовинско-правне области, обавља најсложеније послове који се односе на спровођење поступака на непокретностима у својини носилаца јавног права, расправља имовинско-правне односе на грађевинском земљишту и зградама, расправља имовинско-правне односе у поступцима екепропријације непокретности, узурпацију, кметаских селишта, беглучких односа, аграрних односа, комасације, приватизације државног капитала у предузећима, денационализације (успостављање ранијих својинскоправних односа на земљишту у својини носилаца јавног права и претварање уписаних права у јавним евиденцијама у право својине, спроводи поступке одржавања евиденције о непокретностима (земљишна књига, катастар, књига уложених прва), расправља имовинско-правне односе у вези са непокретностима на којима Република Српска и јединице локалне самоуправе имају право својине, спроводи поступак давања мишљења правним, физичким лицима и организацијама, обавља послове и задатке оснивања катастра непокретносит, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник шесте категорије, првог звања

За радно мјесто означено под бројем 2.9.

Организује, обједињује и руководи радом подручне јединице, обавља најсложеније послове из дјелокруга рада подручне јединице, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из надлежности подручне јединице, одговоран је за правилно канцеларијско пословање, обрачун и наплату нканда за кориштење података премјера и катастра непокретности и комуналних уређаја и накнада вршење услуга у области премјера и катастра непокретности и комуналних уређаја, одговоран је за припрему привремених база катастра непокретности за потребе излагања, координацију рада подручне јединице и комисија за излагање у свим фазама оснивања катастра непокретности, тачност података из извјештаја комисија за излагање, одговоран је за вођење преосталих промјена у катастарском операту, земљишно-књижној евиденцији, књигама уложених уговора и рјешавању имовинско-правних односа, за идентификацију старог у нови премјер, за израду елеабората за излагање на јавни увид непокретности, за поступање по приговорима странака у поступку оснивања катастра непокретности  као и по наложеним мјерама из записника стручног и управног надзора, обавјештава директора Управе о току поступка оснивања катастра непокретности, брине о правилном вођењу књиге уложених уговора свих послова из надлежности подручне јединице, спровођење мјера заштите на раду и противпожарне заштите, одговара за тачност извјештаја и података достављених Управи, поштовање Кодекса државних службеника, распоређује послове на неппосредне извршиоце подручне јединице, организује и одговара за коришћење материјалних и људских ресурса у подручној јединице којом руководи, оцјењује рад запослених, одговоран је за законито и благовремено спровођење мјера заштите на раду и противпожарне заштите, обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности, обавља и друге послове које му одреди директор и помоћници директора из њихове надлежности.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник пете категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

ВСС (VII степен стручне спреме), правни, економски, филозофски факултет или факултет физичког васпитања и спорта, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање рада на рачунарима.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме, геодетски факултет или други факултет геодетског смјера, архитектонско-грађевински факултет, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.2.

VII степен стручне спреме, пољопривредни факултет (академске студије првог циклуса са 240 ECTS бодова или еквивалент - најмање четири године основних студија), радно искуство у пољопривредној струци најмање пет (5) година рачунајући од завршетка студија, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.3.

VII степен стручне спреме, правни факултет или други факултет правног смјера, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.4. - 2.8.

VII степен стручне спреме, правни факултет или други факултет правног смјера, најмање 3 (три) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.9.

VII степен стручне спреме, правни факултет или други факултет правног смјера, геодетски факултет или факултет геодетског смјера (академске студије првог циклуса са 240 ECTS бодова или еквивалент - најмање четири године основних студија),  најмање 3 (три) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

V

Опис послова, статус и категорија за наведена радна мјеста налази се на интернет страници Агенције за државну управу.

 

 

VI

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VII

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) свједочанства/дипломе о завршеној школској спреми

   (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

 б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или    рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

 в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком. 

VIII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       свједочанства/дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешењa о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.  

 

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

Д И Р Е К Т О Р  

 

Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija