FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Фебруар 2019
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси

Јавни конкурс: Републичка управа за инспекцијске послове; Агенција за управљање одузетом имовином; Агенција за аграрна плаћања

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 19 Новембар 2018

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу,  р а с п и с у ј е           

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1.    РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

1.1.      Директор   1 извршилац  

 

2.         МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ

            АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ                                   

2.1.      Виши стручни сарадник за студијско-аналитичке послове           1 извршилац

 

3.         АГЕНЦИЈА ЗА АГРАРНА ПЛАЋАЊА

3.1.      Виши стручни сарадник у области сточарске производње           1 извршилац                                                            

 

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Руководи и представља Инспекторат, организује и осигурава законито и ефикасно вршење инспекцијског надзора из надлежности Инспектората; доноси проведбене прописе кад је за то законом овлашћен; утврђује приоритете у раду Инспектората и појединих инспекција у његовом саставу; даје смјернице, конкретне задатке и задужења помоћницима директора и начелницима одјељења (административних и подручних); брине о уредном и правилном коришћењу имовине и средстава за рад; брине о законитој употреби средстава и налогодавац је за њихово коришћење у оквиру буџета Инспектората и других извора средстава; одлучује о правима и дужностима државних службеника и намјештеника из радног односа или у вези са радним односом; предузима одговарајуће мјере прописане законом и подзаконским актима против државних службеника и намјештеника због непоштовања радне дисциплине и учињених повреда радне дужности; потписује акта Инспеткората. Своју руководну функцију, према државним службенцима и намјештеницима те организационим јединицама Инспектората, остварује   непосредно. За свој рад одговара Влади Републике Српске.

Категорија  и статус радног мјеста: државни службеник I категорије

За радно мјесто означено под бројем 2.1. 

Прикупља податке из евиденција и извјештаја Агенције, извјештаја судова, тужилаштава и Министарства унутрашњих послова и сачињава анализе о примјени закона, сачињава статистичке прегледе о одузетој имовини којом управља Агенција, припрема податке о управљању одузетом имовином за израду планова рада и извјештаја о раду, прати едукативне токове и прикупља податке о расположивим обукама за службенике одјељења, непосредно сарађује са вишим стручним сарадницима за управљање одузетом имовином ради прикупљања података и сачињавања обавјештења за интернет страницу о активностима одјељења, учествује у раду формираних радних група или комисија за обављање одређених послова из надлежности одјељења, обавља и друге послове и задатке по налогу непоредног руководиоца или директора.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник шесте категорије.

За радно мјесто означено под бројем 3.1. 

Обавља најсложеније послове у области сточарске производње, обрађује захтјеве за подстицаје и спороводи поступак по захтјевима за исплату подстицаја, врши административну контролу документације у поступку по захтјевима за директна плаћања у области сточарске производње, води базу захтјева и стара се  о комплетирању захтјева и прилога, припрема обрачун и рјешења по захтјевима за исплату подстицаја, води евиденције и припрема извјештаје о обрађеним захтјевима, припрема предмете за теренску контролу, учествује у изради информатичких рјешења за послове везане за директна плаћања, обавља и друге послове по налогу начелника одјељења. За свој рад одговоран је начелнику одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник шесте категорије.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

ВСС- 240 ECTS бодова (European credit transfer system), медицински факултет (студијски програм фармација), правни факултет или економски факултет, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме - правни факултет, факултет политичких наука или едукацијски факултет, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

VII степен стручне спреме, пољопривредни факултет - смјер сточарство или општи смјер, економски факултет, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање рада на рачунару.

 

V

Опис послова, статус и категорија за наведена радна мјеста налази се на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VII

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) свједочанства/дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или    рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком. 

VIII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:  

-       свједочанства/дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешењa о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.  

 

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija