FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Децембар 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство финансија, Републичка управа за игре на срећу, Министарство рада и борачко инвалидске заштите

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 13 Новембар 2018

 

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1.    Министарство финансија

 

1.1.        Помоћник министра за Ресор за рачуноводство и ревизију                              1 извршилац

1.2.        Помоћник министра за Ресор за правне послове                                              1 извршилац

1.3.        Виши стручни сарадник за координацију оснивања предузећау Ресору за правне послове                                                                            1 извршилац

1.4.        Виши стручни сарадник за фискалну анализу у Ресору за макроекономску анализу и политику                                   1 извршилац

1.5.        Виши стручни сарадник за консолидацију финансијских извјештаја буџетских корисника у Ресору за рачуноводство и ревизију                          1 извршилац

1.6.        Виши стручни сарадник за инвестиционе и пензијске фондове у Ресору за финансијски систем                                                                         1 извршилац

 

    2      Републичка управа за игре на срећу

 

2.1.      Стручни сарадник за унос пријава и стручно техничке послове у Одсјеку за обраду пореских пријава и анализу у Одјељењу за издавање одобрења, сагласности, обраду пореских пријава и анализу         1 извршилац

 

    3      Министарство рада и борачко инвалидске заштите

 

3.1.      Виши стручни сарадник за вођење судских спорова, Одсјек за правне послове, Одјељење за правне послове и управљање људским ресурсима у Секретаријату Министарства        1 извршилац

3.2.      Виши стручни сарадник за радне односе, Одјељење за рад, запошљавање и другостепене инспекцијске послове рада у Ресору за рад и запошљавање                              1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Руководи Ресором; обезбјеђује законито и благовремено извршавање задатака и послова из надлежности Ресора; по овлашћењу министра учествује у раду радних тијела Владе и Народне Скупштине из дјелокруга рада Ресора којим руководи. Врши најсложеније послове из дјелокруга Ресора и то: припрема преднацрте, нацрте и приједлоге закона и других прописа; анализира ефекте примјене постојећих прописа и предлаже неопходне мјере за њихове измјене; припрема упутства, анализе и информације утврђене плановима и програмом рада; те обавља и друге послове које му одреди министар а који се односе на послове из надлежности Ресора. За свој рад је одговоран министру финансија.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник I категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Координира и управља радом Ресора; распоређује послове на одјељења и врши надзор над њиховим радом; обавља најсложеније послове из дјелокруга Ресора по овлашћењу министра; учествује у раду радних тијела Владе и Народне Скупштине, радних група и комисија које су конституисане од стране Савјета министара Босне и Херцеговине. Сарађује са осталим ресорима у погледу израде законских и подзаконских аката; сачињавања уговора и сл.

 


Обезбјеђује законито и благвремено извршавање послова из дјелокруга Ресора. Обавља нормативно правне послове из надлежности Министарства; даје правне савјете на захтјеве из надлежности Министарства; прати прописе и обавијештава министра и остале помоћнике о примјени истих. Сарађује са другим државним органима и институцијама. Даје мишљења по захтјевима правобранилаштава и других институција. Припрема мишљења и друга правна акта за Владу, Народну Скупштину и друге институције. Припрема мишљења о прописима који се односе на рад републичких органа управе из надлежности Министарства. Води другостепене поступке и израђује другостепена рјешења. Даје правна мишљења за све организационе дијелове Министарства. Обавља контролу свих правних аката које предлажу други организациони дијелови Министарства, обавља и друге послове које му одреди министар.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник I категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

Учествује у обезбјеђењу укупне документације потребне за куповину предузећа; учествује у припреми нацрта одлука, закључака и рјешења; учествује у координираном раду са Правобранилаштвом, судовима, вјештацима, стечајним судијама и управницима, скупштином и одбором повјерилаца у стечајном поступку, као и нотарском канцеларијом. Припрема документацију везану за економско стање предузећа, биланс стања и успјеха предузећа. Обједињује неизмирене обавезе стечајног дужника према Министарству финансија. Испред Ресора за правне послове учествује у креирању буџета Ресора; доставља неопходне податке и контактира са Главном службом за ревизију јавног сектора Републике Српске; учествује у изради мишљења на извјештај о ревизији рада Министарства финансија. Оспорава налазе судских вјештака у изјашњењима на тужбе који су на штету Министарства финансија у стечајним и ликвидационим поступцима. По потреби разматра судска извршна рјешења и судске правоснажне пресуде у складу са одредбама Закона о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга, достављајући мишљења Ресору за управљање дугом. Обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и за свој рад одговаран је начелнику

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.4.

Организује прикупљање података о јавним приходима из различитих извора (Пореска управа Републике Српске, Управа за индиректно опорезивање, Ресор за трезор,..); организује прикупљање свих статистичких података релевантних за фискалну анализу; анализира утицај фискалне политике на пореске приходе; анализира ефекте примјене закона и њихове измјене на поједине приходе; прати и анализира фискалне политике у земљама погодним за упоредну анализу; прати развој метода фискалне анализе; врши анализу прикупљања и расподјеле индиректних прихода у Босни и Херцеговини; прати кретање спољнотрговинске размјене и њен утицај на индиректне приходе; прати и припрема извјештаје о јавним приходима и предлаже унапређење пореског система и пореске политике. Обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења, а који се односе на задатке из његовог описа посла.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.5.

Обавља послове из области рачуноводства и финансијског извјештавања буџетских корисника и фондова; учествује у припреми и предлагању прописа из тих области; прати проблематику и предлаже мјере за побољшање постојећих рјешења; даје инструкције и тумачења; припрема мишљења и информације са приједлогом мјера; остварује сарадњу са другим организацијама и органима; те обавља и друге послове које му одреди руководилац Одсјека и начелник Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.6.

Учествује у припреми законских и подзаконских прописа којима се уређује оснивање и пословање инвестиционих фондова и друштава за управљање инвестиционим фондовима; добровољних пензијских фондова и друштава за управљање добровољним пензијским фондовима; врши студијско аналитичке послове праћења стања у сектору инвестиционих фондова; добровољног пензијског осигурања; анализира извјештаје органа основаног за контролу инвестиционих и добровољних пензијских фондова; припрема потребне информације из ове области; анализира и прати међународне стандарде и рјешења из области инвестиционих фондова и добровољног пензијског осигурања; предлаже одговарајуће мјере за унапређење сектора инвестиционих фондова и спровођење реформе пензијског осигурања у Републици Српској и обавља друге послове и задатке из ове области.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије


За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Протоколише, скенира и обрађује пореске пријаве и документа везана за њих; архивира пореске пријаве и друге документе и везане информације; прима, обрађује и уноси податке из свих пореских пријава у информациони систем Републичке управе за игре на срећу; обавља стручно техниче послове из надлежности Одјељења као што су издавање томболских блокова и штампање наљепница за аутомате за игре на срећу, терминале и забавне игре; врши унос наљепница и њихово ажурирање у информационом систему Републичке управе за игре на срећу; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 3.1.

Обавља све правне послове везано за судске спорове у којима је Министарство странка у поступку; сарађује са Правобранилаштвом Републике Српске у вези истих; пише тужбе, жалбе, приговоре, изјашњења и друге разне поднеске у вези са судским споровима насталих у вези са остваривањем права корисника  прописаних  законским и подзаконским прописима из надлежности Ресора борачко инвалидске заштите и уопште из надлежности Министарства; води евиденције о судским споровима и сачињава периодичне извјештаје о стању истих; сарађује са Трезором (Министарство финансија) у вези са извршњем судских рјешења, пресуда и сл.; координира и сарађује са овлашћеним радницима из ресора Министарства по питањима која се тичу права корисника а која су предмет судских спорова. Врши обраду, контролу и припрему за извршење рјешења у извршном поступку на основу којих Одјељење за евиденцију, обрачун, информатику и развој информационог система Секретаријата Министарства врши унос података за појединачне одбитке, а по потреби и додатно усаглашавање са одјељењима првостепених органа; те друге послове по налогу руководиоца Одсјека и начелника Одјељења. За свој рад одговара руководиоцу Одсјека и начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 3.2.

Прати стање у области рада и колективних уговора; даје стручна мишљења на поднесене захтјеве и упите за примјену прописа из тих области; учествује у изради извјештаја, информација и анализа; прати стање и учествује у изради законских и других прописа из области рада и колективних уговора; даје стручна мишљења за примјену прописа из тих области; припрема извјештаје, анализе и информације из те области и обавља и друге послове које му одреди руководилац Одсјека и начелник Одјељења и одговара им за свој рад.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

ВСС-економски факултет; VII степен стручне спреме; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

ВСС-правни факултет; VII степен стручне спреме; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

ВСС-економски или правни факултет; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

ВСС-економски факултет; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.5.

ВСС-економски факултет; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.6.

ВСС-економски или правни факултет; VII степен стручне спреме; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

IV степен стручне спреме; гимназија, економска, управна, пољопривредна или машинска школа; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет или други факултет правног смјера; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 3.2.

VII степен стручне спреме; правни факултет или други факултет правног смјера; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној школској спреми

   (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне

   и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању

   „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

б) дипломе о завршеној средњој школи за радно мјесто означена под бројем: 2.1;

в) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе

    или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким

    органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике

    Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

г)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

д) доказа о познавању енглеског језика радно мјесто означено под бројем 1.6.

 


 

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

 

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       дипломе о завршеној средњој школи за радно мјесто означена под бројем: 2.1.;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказа о познавању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем 1.6.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

 

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

Д И Р Е К Т О Р  

Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija