FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Децембар 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство индустрије, енергетике и рударства

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 02 Октобар 2018

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу,  р а с п и с у ј е           

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

I - 1.    МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

 

1.1.     Виши стручни сарадник за техничку регулативу и

           инфраструктуру квалитета у индустрији                                            1 извршилац                                               

1.2.     Виши стручни сарадник за праћење реализације уговора и

           додијељених концесија                                                                       1 извршилац

1.3.     Виши стручни сарадник за економско-техничку анализу у

           области нафтне привреде                                                                  1 извршилац

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Прати и анализира утицај усвојених мјера, политика и програма јачања конкурентности индустријске производње са становишта увођења система квалитета према међународним стандардима, објезбјеђења цертификације производа намјењених извозу и домаћем тржишту; утврђује методологије праћења учинка усвојених мјера и политика; предлаже мјере за унапређење ове области; прати стање и законске оквире у области цертификације производа и стандардизације у области индустријске производње у земљи и окружењу и ЕУ; израђује стручне програме и даје стручна мишљења за унапређење конкурентности индустријске производње у свјетлу наведених области; припрема аналитичко-информативне материјале, извјештаје, анализе и друге материјале у овој области; пружа потребне информације и сарађује са друштвима, локалним заједницама и институцијама у пружању информација, података и промовисања конкурентности, увођења система квалитета и церификације производа у индустријској производњи; учествује у организовању семинара, симпозијума, округлих столова о овој теми; учествује у изради и реализацији домаћих и међународних пројеката унапређења конкурентности у свјетлу наведених области; прати, анализира и предлаже мјере, активности и документа за испуњење обавеза које проистичу из потписаних међународних споразума и обавеза из процеса приступања EU, WTO, CEFTA  и сл. У овој области; прати техничку регулативу за индустријске производе; иницира и учествује у изради и доношењу техничких прописа за индустријске производе и њиховом усаглашавању са ЕУ законодавством; иницира и учествује у активностима процјене утицаја техничких прописа на пословно окружење, води регистар техничких прописа и регистар овлаштених тијела за оцјењивање усаглашености из области индустрије, предлаже успостављање потребне инфраструктуре за имплементацију техничког законодавства, припрема, иницира и предузима мјере за рјешавање одређених питања из надлежности одсјека; даје стручна мишљења и објашњења; учествује у изради закона и подзаконских аката у оквиру надлежнх области одсјека и прати реализацију и утицај истих; учествује у припреми одговора на посланичка питања; обавља и друге послове по налогу руководиоца одсјека. За свој рад одговара руководиоцу одсјека.

Категорија-статус: државни службеник шесте категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.2. 

Прати реализацију свих уговора и додијељених концесија; прати динамику реализације остваривања уговорених права и обавеза уговорних страна и води базу података о томе; сарађује и пружа помоћ при реализаији уговорених обавеза и добијања свих потребних сагласности и сл.; прати реализацију остваривања права и обавеза концесионара и концедената и води базу података о томе; израђује извјештаје и техно-економске анализе у вези са додијељеним концесијама и реализацијом додијељених концесионих права; сарађује са концесионарима и Комисијом за концесије у реализацији изградње нових објеката; припрема аналитичко-информативне материјале, извјештаје, анализе и друге материјале; иницира и предузима мјере за рјешавање одређених питања из надлежности одјељења; даје стручна мишљења и објашњења у примјени прописа и закона из предметне области; учествује у изради закона и прописа из ресорне надлежности; учествује у припреми одговора на посланичка питања; обавља и друге послове по налогу руководиоца одјсека и начелника одјељења. За свој рад одговоара руководиоцу одјсека.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник шесте категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.3. 

Прикупљање података и анализа основних кретања на тржишту енергената у земљи и окружењу; праћење и анализа утицаја системских мјера текуће економске политике на положај нафтне привреде; припрема приједлога мјера и активности ради унапређења утврђеног стања; прати, анализира и припрема извјештаје о цијенама енергената; сарађује са ругулаторним тијелима; прикупља и систематизује основне техничке, економско-финансијске и друге податке о предузећима, њиховом пословању и податке о свим дјелатностима у области производње, транспорта и дистрибуције енергената; прикупља и организује податке о потенцијалима и ресурсима Републике; прикупља и организује податке о инсталисаним производним, преносним и дистрибутивним капацитетима; прикупља и систематизује техничке податке о остварењима и дугогодишњим кретањима основних техничко-енергетских параметара у области енергената; анализира техничко-енергетске и финасијске показатеље пословања субјеката и система као цјелине у овој области; сарађује са заводима за статистику; обавља студијско-аналитичке послове који се односе на системска унапређења од значаја за развој сектора нафте и нафтних деривата; учествује у изради биланса и праћењу његове реализације; прати извршење биланса и предлаже мјере за осигурање снадбјевености купаца; припрема аналитичко-информативне материјале, извјештаје, анализе и друге материјале; учествује у припреми одговора на посланичка питања; обавља и друге послове по налогу помоћника министра, начелника одјељења и руководиоца одсјека. За свој рад одговара руководиоцу одјсека.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник шесте категорије.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме, машински или технолошки или електротехнички факултет, најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање једног страног језика и  познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме, правни, електротехнички или машински факултет, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управ, познавање једног страног језика и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

VII степен стручне спреме, економски или технолошки факултет, најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање једног страног језика познавање рада на рачунару.

 

V

Опис послова, статус и категорија за наведена радна мјеста налази се на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VII

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) свједочанства/дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

 б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или    рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

 в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

 г) доказ о познавању једног страног језика.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком. 

VIII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:  

-       свједочанства/дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешењa о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказ о познавању једног страног језика.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.  

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija