FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Децембар 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство просвјете и културе; Архив Републике Српске; Републичка дирекција за обнову и изградњу

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 26 Септембар 2018

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу,  р а с п и с у ј е           

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

I - 1.    МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

1.1.     Виши стручни сарадник за визуелну и мултимедијалну

умјетност                                                                                             1 извршилац

 

2.        АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

2.1.     Виши стручни сарадник - архивиста                                                1 извршилац 

 

3.        РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ОБНОВУ И ИЗГРАДЊУ

3.1.     Виши стручни сарадник за послове грађења и надзора

за електро радове                                                                             1 извршилац 

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Врши управне и стручне послове у области ликовне, примјењене умејтности, архитектуре и дизајна, припрема конкурсе из области визуелне и мултимедијалне умјетности, који представљају јавну потребу у култури, предлаже прописе који подстичу и доприносе развоју визуелне и мултимедијалне умјетности, стваралаштва младих умјетника из свих праваца визуелне и мултимедијалне умјетности, утврђује начине и критерије за суфинансирање пројеката, развоја и презентовања у земљи и иностранству, учествује у припреми законских и подзаконских аката из области визуелне и мултимедијалне умјетности и заједно са организацијама у тој области прати примјену истих у циљу остваривања права и унапређења самосталног и заједничког рада умјетника те представљања на међународној сцени и води базу података о томе, прати примјену законских прописа у области визуелне и мултимедијалне умјетности и о томе информише надлежне, ради на изради културне политике и стратешког планирања у области визуелне и мултимедијалне умјетности, пружа подршку у развоју те области, прати и учествује у пројектима који доприносе развоју, промоцији и афирмацији ових области, прати законодавство Европске Уније у овој области, мобилности умјетника, ради на уређивању и администрирању портала за културу, координира у вези са пословима ЈУ „Музеј савремене умјетности", дневно ажурира вијести за портал те обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења и помоћника министра. За свој рад одговара начелнику Одјељења и помоћнику министра.

Категорија-статус: државни службеник шесте категорије, треће звање

За радно мјесто означено под бројем 2.1. 

Обавља сложене послове из области заштите, сређивања и обраде архивске грађе; учествује у изради планова и програма рада и извјештаја о раду; проучава историјат твораца фондова II и III категорије и пише историјске биљешке; проучава архивску теорију и праксу; ради на изради научноинформативних средстава; врши категоризацију и обраду архивске грађе; учествује у пропаганди архивске грађе; сарађује са корисницима, планира и врши пријем и смјештај архивске грађе; обавља и друге послове које му повјери непосредни руководилац и одговара му за свој рад.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник шесте категорије, трећег звања.

За радно мјесто означено под бројем 3.1. 

Обавља сложене стручне послове из области електротехнике; врши стручни надзор на изградњи свих врста објеката по програму изградње и по уговорима; врши контролу одговарајуће техничке документације и њене примјене; контролу и провјеру квалитета извођења електро радова и примјену прописа, стандарда, техничких норматива и норми квалитета радова, контролу квлитета материјала, опреме и инсталација које се уграђују; даје упутства извођачима радова; учествује у раду комисија о јавним набавкама за одабир најповољније понуде у пројектима приликом изградње свих врста објеката и објеката инфраструктуре и другим видовима јавних набавки; обавља и друге послове везане за реализацију пројеката и програма за које добије налог од непосредног руководиоца; врши анализу и оцјену пројеката и снимање електротехничког дијела објеката; ради управне послове и послове везане за израду свих врста прописа и аката у републичким органима управе и сложене аналитичке материјале од значаја за функционисање републичког органа управе који захтјевају самосталност у раду и шире познавање проблематике из једне или више повезаних области; по потреби ради припреме и програмирања за уговарање из области електотехнике, формира и прати стастистичку и информатичку основу за оперативно коришћење релевантних информација, показатеља у реализацији програма обнове и изградње грађевинских објеката и објеката инфраструктуре; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова; обавља и друге послове за које добије налог од непосредног руководиоца и дректора.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник шесте категорије, првог звања.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме, академија умјетности, филозофски или филолошки факултет или факултет политичких наука, једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме, правни факултет, факултет политичких наука, филозофски или економски факултет, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе и стручни архивски испит.

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

VII степен стручне спреме, електротехнички факултет, посједовање одговарајуће лиценце,  најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање рада на рачунару (MC Office, AutoCAD  или ArchiCAD).

 

V

Опис послова, статус и категорија за наведена радна мјеста налази се на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VII

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) свједочанства/дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или    рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) доказ о положеном архивском испиту (за радно мјесто 2.1.);

д)  одговарајуће лиценце (за радно мјесто 3.1.).

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком. 

VIII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       свједочанства/дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешењa о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказ о положеном архивском испиту (за радно мјесто 2.1.);

-       одговарајуће лиценце (за радно мјесто 3.1.).

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.  

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

                                       Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija