FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Новембар 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство за економске односе и регионалну сарадњу, Републички завод за статистику

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 16 Аугуст 2018

 

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е          

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

I - 1.    Министарство за економске односе и регионалну сарадњу

 

1.1.        Виши стручни сарадник за фондове и програме помоћи ЕУ                                1 извршилац

1.2.        Виши стручни сарадник за усклађивање законодавства

Републике Српске са прописима ЕУ                                                                    1 извршилац

1.3.        Виши стручни сарадник за процјену утицаја прописа                                          1 извршилац

 

   2       Републички завод за статистику

2.1.      Директор                                                                                                           1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Виши стручни сарадник за фондове и програме помоћи ЕУ прикупља информације и припрема материјале о доступној ЕУ развојној помоћи; обавља послове презентације расположивих програма помоћи потенцијалним корисницима; припрема и учествује у обукама које имају за циљ припрему квалитетнијих програма/пројеката; координира рад Министарства и прикупља програме/пројекте који се могу кандидивати за ЕУ развојну помоћ; припрема и врши презентацију потреба Републике Српске; учествује у изради аналитичких, инфорамативних и других стручних материјала из надлежности Одјељења; пружа стручну помоћ Одјељењу у извршавању послова и задатака; сарађује са другим службама у вези давања стручних мишљења и израде информативних материјала; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Виши стручни сарадник за усклађивање законодавства Републике Српске са прописима ЕУ координира активности усклађивања законодавства Републике Српске са прописима Европске уније; у сарадњи са начелником Одјељења даје оцјену усклађености прописа Републике Српске са прописима Европске уније; развија и координира сарадњу са министарствима и другим тијелима Владе Републике Српске у процесу усклађивања законодавства; сарађује са другим тијелима са ентитетског и заједничког нивоа у овој области; у сарадњи са начелником Одјељења израђује периодичне прегледе усаглашености прописа Републике Српске са прописима Европске уније у одређеним областима, организује, координира и проводи обуку запослених у Влади и другим институцијама Републике Српске у области усклађивања прописа Републике Српске са прописима и стандардима Европске уније, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

Виши стручни сарадник за процјену утицаја прописа обавља нормативно стручне и економско аналитичке послове из дјелокруга рада Одјељења, организује јавне расправе са пословном заједницом, врши истраживање тржишта и пословног окружења у сврху прикупљања података потребних за економске и друге анализе у областима раста трошкова и оптерећења пословне заједнице административним формалностима, врши процјену утицаја прописа на увођење нових и/или измјену постојећих формалности у дијелу који се односи на повољност за пословање, учествује у радним тијелима за израду прописа,


спроводи методологију процјене утицаја опрописа над изабраним прописима и припрема завршни извјештај, прати функционисање и врши ажурирање Регистра одобрења у привреди, те даје приједлоге за његово унапређење, припрема извјештаје о стању формалности у Регистру и врши процјену трошкова према Standard Cost Modelu, обавља континуиране обуке о примјени методологије процјене утицаја прописа за ресорна министарства и управне организације Републике Српске, припрема периодичне и годишње извјештаје из дјелокруга свог рада, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Представља Завод; брине о спровођењу законских и подзаконских прописа; доноси проведбене прописе када је за то законом изричито овлаштен; надзире законитост, правовременост и ефикасност рада државних службеника и осталих запослених радника; брине о уредном и правилном кориштењу имовине и средстава за рад; предузима мјере о утврђивању одговорности за повреде радних дужности; брине о законитој употреби средстава и налогодавац је за њихово коришћење у оквиру утврђеног Буџета. За свој рад одговара министру финансија и Влади Републике Српске.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; факултет политичких наука, правни, филолошки-студијски програм енглески језик и књижевност или економски факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару и активно знање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме; правни, филолошки-студијски програм енглески језик и књижевност или економски факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару и активно знање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

VII степен стручне спреме; правни или економски факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару и знање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; факултет за туризам и вањску трговину или економски факултет; најмање три (3) године радног искустав у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 


На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној школској спреми

   (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне

   и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању

   „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе

    или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким

    органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике

    Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) доказа о активном знању/знању енглеског језика за

   радна мјеста означена под бројем 1.1.; 1.2. и 1.3. осим кандидата са завршеним

   филолошким факултетом - студијски програм енглески језик и књижевност.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе

или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким

органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике

Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказа о активном знању/знању енглеског језика за

радна мјеста означена под бројем: 1.1.; 1.2. и 1.3. осим кандидата са завршеним

            филолошким факултетом - студијски програм енглески језик и књижевност.

 

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

Д И Р Е К Т О Р  

 

Александар Радета

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija