FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Новембар 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове, Републички завод за заштиту културно историјског и природног насљеђа, Агенција за безбједност саобраћаја

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 14 Аугуст 2018

 

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е          

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

I - 1.    Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове

 

1.1.      Помоћник директора за правне, кадровске и опште послове                           1 извршилац

 

   2       Републички завод за заштиту културно историјског и природног насљеђа

 

2.1.      Виши стручни сарадник за биолошко техничке послове - зоолог                      1 извршилац

 

   3       Агенција за безбједност саобраћаја

3.1.      Руководилац Одсјека за правне, кадровске, финансијско

рачуноводствене и опште послове                                                                  1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Помоћник директора за правне, кадровске и опште послове руководи радом Сектора; организује, координира и обавља најсложеније послове из дјелокруга рада Сектора; одговара за законито, стручно и ефикасно извршавање послова из дјелокруга рада Сектора; стара се о благовременој изради програма и плана извршења послова из дјелокруга рада Сектора; учествује у раду Стручног колегијума; даје приједлоге и учествује у припреми нацрта и приједлога закона и других прописа; припрема директору мишљења из надлежности Сектора; припрема одговоре на упите грађана, привредних субјеката, органа управе и Народне скупштине Републике Српске. Учествује у развоју информационог система из дјелокруга рада Сектора; те организује, координира и врши послове пружања стручне помоћи и подршку управљачким и пословним функцијама у Управи; координира и обезбјеђује једообразност примјене прописа из области канцеларијског пословања у свим организационим јединицама Управе. Помоћник директора обавља и друге послове које му одреди директор и за свој рад је одговоран директору Управе.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Обавља послове зоолога у изрaди одобрења из надлежности Завода; израђује стручне информације, анализе, елаборате; припрема документацију за регистар; обавља и друге послове из дјелокруга рада Одсјека по налогу руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 3.1.

Руководу радом Одсјека; надгледа рад запослених у Одсјеку; координише рад на изради нацрта стратешких докумената, подзаконских аката, стандарда и смјерница који се тичу безбједности саобраћаја и координише рад на изради прописа из надлежности Агенције; припрема приједлоге рјешења из радног односа; води евиденцију кадрова; прикупља и анализира податке везано за људске ресурсе; прати могућности коришћења расположивих фондова помоћи ЕУ; води базу података о расположивим програмима и фондовиам помоћи ЕУ; прати реализацију програма на свим нивоима; сарађује са надлежним органима и институцијама везаним за процес ЕУ интеграција; припрема аналитичко информативне материјале, извјештаје, анализе и друге материјале у вези са ЕУ интеграцијама и коришћења фондова и програма; предлаже прописе из области финансијског управљања и контроле; обавља најсложеније послове из дјелокруга рада Одсјека; обавља и друге послове по налогу директора. За свој рад одговара замјенику директора и директору.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник V категорије

 

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет (академске студије првог циклуса са 240 ECTS бодова или еквивалент - најмање четири године основних студија); најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; природноматематички факултет - одсјек биологија; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

VII степен стручне спреме; правни или економски факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној школској спреми

   (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне

   и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању

   „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе

    или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким

    органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике

    Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

 

 

 Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима

управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад

у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

Д И Р Е К Т О Р  

 

Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija