FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Октобар 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство саобраћаја и веза; Републичка управа за игре на срећу

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 07 Аугуст 2018

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е    

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1.    Министарство саобраћаја и веза

 

1.1.      Интерни ревизор                                                                                                   1 извршилац

1.2.      Стручни савјетник за економско финансијске послове                                     1 извршилац

 

   2       Републичка управа за игре на срећу

2.1.      Виши стручни сарадник за издавање одобрења, сагласности и

            евиденције у Одјељењу за издавање одобрења, сагласности,

            обраду пореских пријава и анализу                                                                    1 извршилац

2.2.      Стручни сарадник за пријем и обраду пореских пријава у

            Одсјеку за обраду пореских пријава и анализу у Одјељењу за издавање

            одобрења, сагаласности, обраду пореских пријава и анализу                          1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Врши систематичан преглед и оцјену управљања ризиком, интерних контрола и руковођења организацијом; оцјењује адекватност и ефикасност система за финасијско управљање и контроле; врши и друге послове утврђене Законом о интерној ревизији у јавном сектору Републике Српске. За свој рад одговара руководиоцу јединице за интерну ревизију.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Обавља најсложеније послове у области економско финансијских послова; учествује у изради планских докумената, Буџета, трогодишњих планова рада, програма економских реформи, изради финансијских извјештаја; припрема нацрте одлука из своје области и остале послове по налогу секретара. За свој рад одговара секретару.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник IV категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Обавља послове издавања одобрења и сагласности за приређивање игара на срећу; води прописане евиденције из надлежности Одјељења; ажурира базе података за издата рјешења и сагласности за приређивање игара на срећу; учествује у изради подзаконских прописа из области игара на срећу; одговара за законито, стручно, рационално и благовремено извршавање послова и обавља друге послове по налогу начелника Одјељења и одговара му за свој рад.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.2.

Протоколише, скенира и обрађује пореске пријаве и документа везана за њих; архивира пореске пријаве и друге документе и везане информације; прима, обрађује и уноси податке из свих пореских пријава у информациони систем Републичке управе за игре на срећу; води евиденције о пореским обвезницима који нису доставили пореске пријаве и благовремено их писменим путем обавијештава, те за исте даје приједлог руководиоцу Одсјека за даље поступање; обрађује захтјеве за пореска увјерења, те по основу листинга картица пореског обвезника издаје увјерења грађанима; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме, 240 ECTS бодова; економски факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања од чега најмање двије (2) године на пословима интерне или екстерне ревизије; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; цертификат или лиценца за обављање послова интерне ревизије у јавном сектору.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме, 240 ECTS бодова; економски факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; посједовање лиценце овлашћеног рачуновође; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме, правни, економски или факултет за пословне и финансијске студије; нјмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.2.

IV степен стручне спреме, гимназија, економска, управна, пољопривредна или машинска школа; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

 

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

б) дипломе о завршеној средњој школи за радно мјесто означена под бројем: 2.2.;

в) увјерења о положеном стручном испиту за рад  у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

г)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

д) цертификата или лиценце за обављање послова интерне ревизије у јавном сектору за радно мјесто означено под бројем 1.1.;

ђ)  иценце овлашћеног рачуновође за радно мјесто означено под бројем 1.2.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       дипломе о завршеној средњој школи за радно мјесто означена под бројем: 2.2.;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       цертификата или лиценце за обављање послова интерне ревизије у јавном сектору за радно мјесто означено под бројем 1.1.;

-       лиценце овлашћеног рачуновође за радно мјесто означено под бројем 1.2.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                            Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija