FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Октобар 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 27 Јули 2018

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е    

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

I - 1.    Министарство унутрашњих послова

 

1.1.     Виши стручни сарадник за полицијски оркестар-координатор

Служба министра                                                                                               1 извршилац

1.2.     Стручни сарадник за обраду прекршаја, Полицијска станица за

обраду прекршаја, Јединица полиције за безбједност саобраћаја,

Управа полиције                                                                                                1 извршилац

1.3.    Стручни сарадник за административне послове,

Управа за полицијску подршку                                                                          1 извршилац

1.4.    Виши стручни сарадник-главни инжењер за апликативна рјешења,

Одјељење за развој информационих система, Управа за

информационо комуникационе технологије                                                     1 извршилац

1.5.   Виши стручни сарадник за јавне набавке, Одјељење за јавне

набавке и послове инвестиционог и текућег одржавања,

Управа за материјално финансијске и имовинске послове                              1 извршилац

1.6.  Стручни сарадник за послове путних исправа, Група за послове

путних исправа, Одсјек за издавање личних докумената,

Одјељење за правне и кадровске послове,

Полицијска управа Бања Лука                                                                          1 извршилац

1.7.  Руководилац Одсјека, Одсјек за управно правне послове,

ПС Прњавор, Полицијска управа Бања Лука                                                     1 извршилац

1.8.  Виши стручни сарадник-администратор ИК система, Одјељење

за информационо комуникационе технологије Полицијска управа Добој       1 извршилац

1.9.  Стручни сарадник за послове писарнице и архиве, Одсјек за

управне послове, Одјељење за правне и кадровске послове

Полицијска управа Добој                                                                                    1 извршилац

1.10. Стручни сарадник за послове писарнице и архиве-координатор,

Одсјек за управне послове, Одјељење за правне и кадровске послове,

Полицијска управа Добој                                                                                  1 извршилац

1.11. Стручни сарадник за послове пребивалишта, боравишта, личних карата

и ЈМБ, Одсјек за управно правне послове, ПС Дервента,

Полицијска управа Добој                                                                                   1 извршилац

1.12. Стручни сарадник за послове регистрације возила и возачке дозволе,

Група за управно правне послове, ПС Станари, Полицијска управа Добој  1 извршилац

1.13. Стручни сарадник за послове писарнице и архиве, Група за

управно правне послове, ПС Станари, Полицијска управа Добој                 1 извршилац

1.14. Руководилац Одсјека, Одсјек за управно правне послове,

ПС Гацко, Полицијска управа Требиње                                                           1 извршилац

1.15. Стручни сарадник за послове оружја, Одсјек за управно правне

послове, ПС Нови Град, Полицијска управа Приједор                                     1 извршилац

1.16. Стручни сарадник за послове писарнице и архиве, Група за

управно правне послове, ПС Оштра Лука,

Полицијска управа Приједор                                                                              1 извршилац

1.17. Виши стручни сарадник-инжењер за подршку апликативних рјешења,

Одјељење за информационо комуникационе технологије,

Полицијска управа Зворник                                                                               1 извршилац

1.18.  Стручни сарадник за послове оружја, СОП Скелани, ПС Сребреница,

Полицијска управа Зворник                                                                               1 извршилац

1.19.  Стручни сарадник-техничар за одржавање ИК система,

Полицијска управа Мркоњић Град                                                                    1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Координира и руководи радом Полицијског оркестра, осмишљава прикладан програм који Полицијски оркестар изводи у разним приликама, у сарадњи са другим организационим јединицама припрема план ангажовања Полицијског оркестра, води евиденције у вези са радом и активностима Полицијског оркестра и члановима Полицијског оркестра, стара се о благовременом  извршавању послова Полицијског оркестра. Обавља и друге послове и задатке које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Врши преузимање, преглед и обраду фотографија прекршаја евидентираних стационарним радарским системима, води прописане евиденције, сачињава службена писмена и акте, заприма акте правних и физичких лица којим одговарају на достављена обавјештења о почињеном прекршају, припрема писмена и податке за издавање прекршајних налога и подношење захтјева за покретање прекршајног поступка, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

Прима и заводи, распоређује и архивира повјерљиве, строго повјерљиве и друге материјале, прикупља, сређује, води одређене евиденције, обавља и друге послове  које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.4.

Носилац је  сложених послова у области пројектовања, развоја и имплементације апликација и база података у оквиру информационог система Министарства, као и сервиса за размјену података. Учествује у изради и верификовању пројектне и техничке документације. Предлаже рјешења за методологију пројектовања и употребу софтвера за развој. Ради на спровођењу дефинисаних механизама заштите апликација и база података. Сарађује са другим организационим јединицама Министарства ради анализе постојећих пословних процеса и дефинисања циљева који се жели остварити у информационим системима. Прати и анализира функционисање ИС у експлоатацији и даје приједлоге за побољшање одређених пројектних рјешења и утврђује поступке за отклањање грешака. Прати трендове развоја ИТ, предлаже и непосредно учествује у увођењу нових софтверских рјешења за развој. Врши едукацију запослених кроз одговарајуће обуке и семинаре. Креира и ажурира техничку документацију о ресурсима и процесима за које је задужен. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Врши едукацију запослених кроз одговарајуће обуке и семинаре. Активно учествује у најсложенијим пословима из рада Одјељења, обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.5.

Непосредно обавља послове јавних набавки, припрема, организује и проводи процедуре набавки у складу са Законом о јавним набавкама, прати реализацију уговора, брине се о квантитативном и квалитативном пријему робе, прегледа, обавља све друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.6.

Спроводи управни поступак и примјењује Закон о путним исправама, заприма захтјеве за издавање путних исправа, пружа правну помоћ грађанима у вези са остваривањем њихових права и извршавањем обавеза из ове области,  води прописане евиденције из ове области, обрађује статистичке и друге извјештаје, врши и друге послове које му одреди непосредни  руководилац и одговоран је за благовремено и законито извршавање послова и задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.7.

Предузима, односно предлаже предузимање мјера за рјешавање питања из дјелокруга одјељења-одсјека-групе, спроводи управни поступак у првом степену у области управних унутрашњих послова у случају када је за рјешавање управних ствари из ове области потребно спроводити посебан испитни поступак, контролише потпуност и законитост достављених захтјева, контролише све операције код издавања личних докумената, пружа правну помоћ грађанима у остваривању њихових права и извршавања обавеза у управном поступку, предузима превентивне мјере у складу са законом на спречавању злоупотребе личних докумената, остварује увид и усмјерава рад одјељења-одсјека-групе, према потреби учествује у провјери навода предствки грађана која се односе на поступање и рад радника који врше управне унутрашње послове у ПС, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за стање у овој области на подручју ПС.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.8.

Одговара за функционисање система и ИК инфраструктуре у ПУ и ПС; активно учествује у пројектовању и администрирању ИК инфраструктуре; одговоран је за инсталацију, конфигурисање и администрацију мрежних уређаја на подручју ПУ; инсталира, одржава и администрира анти-вирусни сервер и координира ажурирање анти-вирусног софтвера на рачунарима на подручју ПУ; учествује у имплементирању планова безбједностина нивоу ПУ на основу налога које достави Управа за ИКТ, начелнику Одјељења пријављује инциденте који се односе на безбједност ИС; одговара за квалитет, тачност и безбједност података; ажурира базу података мрежне и рачунарске опреме на нивоу ПУ; води рачуна о пројектној и техничкој документацији о стању ИК инфраструктуре на нивоу ПУ; учествује у изради и реализацији програма развоја и модернизације функционалних ИК система. Прати снабдијевање резервним дијеловима; прегледа и анализира извјештаје о раду система; врши превентивно одржавање и тестирање инсталиране мрежне и рачунарске опреме на нивоу Министарства у циљу контроле, откривања евентуалних грешака, ради на проналажењу узрока сложенијих кварова и њиховом отклањању; даје стручна упутства и објашњења техничарима и помаже им непосредно у вези са извршавањем постављених задатака; учествује у изради и реализацији пројеката инсталација слабе струје. Креира и ажурира техничку документацију о ресурсима и процесима за које је задужен. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.9.

Отвара, прегледа и сигнира приспјелу пошту у складу са прописима и стара се о примјени Уредбе о канцеларијском пословању и упутствима о споровођењу Уредбе, стара се о руковању и чувању списа и других аката који су запримљени у писарници ПУ-станице, врши доставу, отпрему и ажурност поште и сређивање архивске грађе, врши остале послове и задатке из дјелокруга писарнице, стара се о роковима за све акте организационих јединица које упућује извршиоцима ради рјешавања, води предмете из доставне књиге и евидентира их у посебне књиге за отпрему, разводи предмете, прима пошту и разврстава је по адресама примаоца, заводи у доставне књиге и отпрема пошту у складу са Уредбом о канцеларијском пословању и о томе води евиденцију, сређује архивску грађу у складу са Законом о архивској грађи, издваја по захтјеву обрађивача архивиране предмете, стара се о архиви, предлаже њено уништење и прави спецификацију предмета уз одобрење и сагласност непосредног руководиоца, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.10.

Отвара, прегледа и сигнира приспјелу пошту у складу са прописима и стара се о примјени Уредбе о канцеларијском пословању и упутствима о споровођењу Уредбе, стара се о координирању, руковању и чувању списа и других аката који су запримљени у писарници ПУ/станици, врши доставу, отпрему и ажурност поште и сређивање архивске грађе, врши остале послове и задатке из дјелокруга писарнице, стара се о роковима за све акте организационих јединица које упућује извршиоцима ради рјешавања, води предмете из доставне књиге и евидентира их у посебне књиге за отпрему, разводи предмете, прима пошту и разврстава је по адресама примаоца, заводи у доставне књиге и отпрема пошту у складу са Уредбом о канцеларијском пословању и о томе води евиденцију, сређује архивску грађу у складу са Законом о архивској грађи, издваја по захтјеву обрађивача архивиране предмете, стара се о архиви, предлаже њено уништење и прави спецификацију предмета уз одобрење и сагласност непосредног руководиоца, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.11.

Спроводи управни поступак у вези Закона о пребивалишту и боравишту грађана, Закона о личној карти и Закона о ЈМБ у случају када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши пријаву и одјаву пребивалишта и боравишта грађана, спроводи поступак издавања личних карата, врши одређивање и евидентирање јединственог матичног броја, води прописане евиденције из ове области и издаје потврде и увјерења из ових евиденција, обрађује статистичке и друге извјештаје, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.12.

Спроводи управни поступак у вези прописа о безбједности саобраћаја на путевима када се рјешавање тих управних ствари врши на основу података из службених евиденција, а нарочито: врши регистрацију моторних возила, издавање потврда о власништву и других прописаних потврда о регистрацији и издавање регистарских таблица, издаје увјерења из службених евиденције о возилима, спроводи поступак издавања возачких дозвола, извршава мјере безбједности и заштитне мјере забране управљања моторним возилом, води прописане евиденције из ове области и издаје потврде и увјерења из тих евиденција, обрађује статистичке и друге извјештаје и врши друге послове које му одреди непосредни руководилац, одговоран је за законито и благовремено извршавање послова и  задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.13.

Отвара, прегледа и сигнира приспјелу пошту у складу са прописима и стара се о примјени Уредбе о канцеларијском пословању и упутствима о споровођењу Уредбе, стара се о руковању и чувању списа и других аката који су запримљени у писарници ПУ-станице, врши доставу, отпрему и ажурност поште и сређивање архивске грађе, врши остале послове и задатке из дјелокруга писарнице, стара се о роковима за све акте организационих јединица које упућује извршиоцима ради рјешавања, води предмете из доставне књиге и евидентира их у посебне књиге за отпрему, разводи предмете, прима пошту и разврстава је по адресама примаоца, заводи у доставне књиге и отпрема пошту у складу са Уредбом о канцеларијском пословању и о томе води евиденцију, сређује архивску грађу у складу са Законом о архивској грађи, издваја по захтјеву обрађивача архивиране предмете, стара се о архиви, предлаже њено уништење и прави спецификацију предмета уз одобрење и сагласност непосредног руководиоца, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.14.

Предузима, односно предлаже предузимање мјера за рјешавање питања из дјелокруга одјељења-одсјека-групе, спроводи управни поступак у првом степену у области управних унутрашњих послова у случају када је за рјешавање управних ствари из ове области потребно спроводити посебан испитни поступак, контролише потпуност и законитост достављених захтјева, контролише све операције код издавања личних докумената, пружа правну помоћ грађанима у остваривању њихових права и извршавања обавеза у управном поступку, предузима превентивне мјере у складу са законом на спречавању злоупотребе личних докумената, остварује увид и усмјерава рад одјељења-одсјека-групе, према потреби учествује у провјери навода предствки грађана која се односе на поступање и рад радника који врше управне унутрашње послове у ПС, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за стање у овој области на подручју ПС.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.15.

Спроводи управни поступак у вези оружја и муниције, издаје оружни лист, одобрење за држање оружја, одобрење за набавку, дозволу за ношење, пружа правну помоћ грађанима у вези остваривања њихових права и извршавања обавеза из ове области, заприма захтјеве за рјешавање управних ствари из ове области и доставља их ПУ, а за које је потребно спроводити посебни испитни поступак, припрема аналитичке, информативне и друге материјале у оквиру утврђене методологије, води прописане евиденције из ове области, стара се о располагању са одузетим оружјем, припрема поступак продаје оружја путем јавног надметања, организује преглед оружја, обрађује статистичке и друге извјештаје, врши  послове у вези промета  и кретања оружја и муниције, врши и друге послове које му одреди непосредни руководилац и одговоран је за благовремено и законито извршавање послова и задатака.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.16.

Отвара, прегледа и сигнира приспјелу пошту у складу са прописима и стара се о примјени Уредбе о канцеларијском пословању и упутствима о споровођењу Уредбе, стара се о руковању и чувању списа и других аката који су запримљени у писарници ПУ-станице, врши доставу, отпрему и ажурност поште и сређивање архивске грађе, врши остале послове и задатке из дјелокруга писарнице, стара се о роковима за све акте организационих јединица које упућује извршиоцима ради рјешавања, води предмете из доставне књиге и евидентира их у посебне књиге за отпрему, разводи предмете, прима пошту и разврстава је по адресама примаоца, заводи у доставне књиге и отпрема пошту у складу са Уредбом о канцеларијском пословању и о томе води евиденцију, сређује архивску грађу у складу са Законом о архивској грађи, издваја по захтјеву обрађивача архивиране предмете, стара се о архиви, предлаже њено уништење и прави спецификацију предмета уз одобрење и сагласност непосредног руководиоца, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.17.

Осигурава, прати и координира континуиран рад апликација и пружа неопходне информације о раду апликација корисницима у ПУ и ПС за које је задужен. Пружа непосредну подршку корисницима на терену, креира корисничке налоге у складу са дефинисаним процедурама, обучава кориснике за рад са новим апликацијама, помаже при отклањању проблема и застоја у функционисању апликација. Прикупља и систематизује приједлоге од корисника система, са циљем побољшања функционалности система. Осигурава поштивање безбједносних стандарда ИС, интегритета база података, укључујући документацију. По потреби је ангажован на развоју апликативних рјешења у оквиру развојног тима, учествује у изради корисничких упутстава и техничке документације. Врши едукацију запослених кроз одговарајуће обуке. Креира и ажурира документацију о ресурсима и процесима за које је задужен. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.18.

У управном поступку у вези са оружјем и муницијом врши потребне провјере  кроз службене евиденције које су од значаја за одлучивање у тим предметима, на одговарајући начин евидентира утврђено стање, ради и ажурира евиденцију издатих оружних листова, води записнике на састанцима комисија за рјешавање по захтјевима за издавање одобрења за набављање оружја и муниције, води и друге евиденције из ове области, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

За раднo мјестo означенo под бројем 1.19.

Ради на пословима одржавања свих врста телефонских уређаја, инсталација и пратеће опреме, израђује скице и шеме за монтажу, врши монтажу уређаја и води евиденцију о томе, дефинише и отклања мање кварове на рачунарској и мрежној опреми, системима видео-надзора и другим техничким системима намијењеним за заштиту објеката, по потреби консултује надлежног администратора, поставља каналице, утичнице и каблове за рачунарску мрежу, врши кримповање и испитивање исправности каблова, стара се о исправности рачунара и рачунарске опреме; води евиденцију о опреми примљеној на сервис у одсјек и опреми упућеној на сервис испоручиоцу, у редовно радно вријеме пружа Техничку подршку 24/7 (Help Desk) корисницима ИК система Министарства на подручју ПУ, учествује у одржавању радио-релејног телекомуникационог система за пренос података, говора и слике и системима видео-надзора, стара се о резервним дијеловима и потрошном материјалу; контролише радни амбијент у коме функционише опрема, креира и ажурира техничку документацију о ресурсима и процесима за које је задужен. Сачињава дневне извјештаје о раду и доставља непосредном руководиоцу. Обавља и друге послове везане за извршење обавеза које му одреди надлежни руководилац.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

ВСС; академија умјестности-музички смјер, музичка академија; најмање годину дана радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

Средња стручна спрема IV степена; познавање рада на рачунару; шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера; најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

Висока стручна спрема; технички факултет-информатика, електротехника, електроника, машинство, електротехнички факултет, ФОН-информатичког смјера, ПМФ-смјер информатика или математика, факултет пословне информатике или информационих технологија; познавање енглеског језика; положен стручни испит и најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.5.

Висока стручна спрема; факултет економског или правног смјера; положен стручни испит; најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.6.

Виша стручна спрема друштвеног смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање девет мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.7.

Висока стручна спрема; правни факултет, висока школа унутрашњих послова; двије године радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.8.

Висока стручна спрема; електротехники факултет, технички факултет-информатика, електротехника, електроника, машинство, телекомуникације, ФОН-информатичког смјера, ПМФ-смјер информатика, факултети пословне информатике или инфораационих технологија; познавање енглеског језика; положен стручни испит и најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.9.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.10.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.11.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.12.

Средња стручна спрема друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.13.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.14.

Висока стручна спрема; правни факултет, висока школа унутрашњих послова; двије године радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит.

За радно мјесто означено под бројем 1.15.

Виша стручна спрема друштвеног смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање девет мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.16.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.17.

Висока стручна спрема; електротехнички факултет, технички факултет-информатика, електротехника, електроника, машинство, саобраћај, ФОН-информатичког смјера, ПМФ-смјер информатика или математика, факултет пословне информатике или информационих технологија, факултети економског усмјерења; познавање енглеског језика; положен стручни испит и најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.18.

Средња стручна спрема (IV степен) друштвеног или техничког смјера; познавање рада на рачунару; положен стручни испит и најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 1.19.

Средња стручна спрема техничког смјера или средња стручна спрема уз посједовање одговарајућих специјалистичких сетификата; положен стручни испит и најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

б) дипломе о завршеној средњој школи за радна мјеста означена под бројем: 1.2.; 1.3.; 1.9.; 1.10.; 1.11.; 1.12.; 1.13.; 1.16.; 1.18. и 1.19.;

в) дипломе о завршеној вишој стручној спреми за радна мјеста означена под бројем: 1.6. и 1.15.

г) увјерења о положеном стручном испиту;

д) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

ђ) доказа о познавању енглеског језика за радна мјеста означена под бројем 1.4.; 1.8. и 1.17.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

 

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       дипломе о завршеној средњој школи за радна мјеста означена под бројем: 1.2.; 1.3.; 1.9.; 1.10.; 1.11.; 1.12.; 1.13.; 1.16.; 1.18. и 1.19.;

-     дипломе о завршеној вишој стручној спреми за радна мјеста означена под бројем: 1.6. и 1.15.;

-       увјерењa о положеном стручном испиту;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказа о познавању енглеског језика за радна мјеста означена под бројем: 1.4.; 1.8. и 1.17.

.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                   Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija