FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Октобар 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство науке и технологије; Министарство за избјеглице и расељена лица; Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 24 Јули 2018

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу,  р а с п и с у ј е    

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1.    МИНИСТАРСТВО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

 

1.1.     Виши стручни сарадник за научноистраживачку сарадњу                      1 извршилац

 

2.        МИНИСТАРСТВО ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

 

2.1.     Виши стручни сарадник за нормативно-правне послове                        1 извршилац

 

3.        РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

 

3.1.     Шеф Подручне јединице, Подручна јединица Челинац                       1 извршилац

3.2.     Виши стручни сарадник за кадровске послове,

           Сектор за правне, кадровске и опште послове                                    1 извршилац

3.3.     Виши стручни сарадник за израду база података катастра и

           дигитализацију, Сектор за оснивање и одржавање

           катастра непокретности                                                                          2 извршиоца    

3.4.     Виши стручни сарадник за геодетске послове

           Подручна јединица Котор Варош                                                           1 извршилац    

3.5.     Виши стручни сарадник за геодетске послове

           Подручна јединица Зворник                                                                  1 извршилац    

 

II Опис послова

 За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Врши стручне и управне поступке који се односе на међународну и босанскохерцеговачку научноистраживачку сарадњу научноистраживачких организација и истраживача из Републике Српске; прикупља, обрађује и класификује све информације које се тичу Оквирног програма Европске уније и других научноистраживачких програма Европске уније; остварује контакт, сарађује и размјењује информације са научноистраживачким организацијама, државним контакт тачкама за Оквирне програме Европске уније у БиХ (NCP FP BiH) и са другим организацијама у БиХ које раде на промоцији и подршци међународне научноистраживачке сарадње; ради на изради базе података свих правних и физичких лица која имају капацитете да учествују у Оквирном програму и другим међународним научноистраживачким пројектима; израђује листу остварених контаката; пружа свим заинтересованим субјектима информације у вези са Оквирним програмом и другим међународним научнистраживачким програмима; припрема информације, анализе и друге материјале из области рада; учествује у промоцији научноистраживачке дјелатности; подноси извјештај и за свој рад одговара начелнику Одјељења; обавља и друге послове које му повјери начелник, помоћник министра за науку и министар; за свој рад одговара начелнику Одјељења.

Категорија-статус: државни службеник шесте категорије - виши стручни сарадник првог звања.

За радно мјесто означено под бројем 2.1. 

Обавља нормативно-правне послове везано за израду нацрта закона и других прописа из надлежности Министарства; припрема одговоре на упите организација и грађана; припрема мишљења на нацрте законских и других прописа које Министарству достављају други надлежни органи; учествује у изради анализа, информација и извјештаја из дјелокруга Одјељења; врши стручну обраду поднесака којим странке покрећу поступак у вези са остваривањем права и интереса утврђених прописима; у сарадњи са секретаром Министарства припрема материјале за сједницу Владе и Народне скупштине; врши пријаве и одјаве организационих дијелова Министарства; стара се о изради анализа, информација и извјештаја на основу евиденционо-статистичких података које се воде у Одјељењу; води књигу печата; активно доприноси остваривању оперативног учешћа Министарства на извршавању послова из области укључења у процесе европских интеграција, координира и учествује у изради стручних докумената везаних за европске интеграционе активности; обавља све стручне и административне послове за дисциплинску комисију Министарства; обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима по налогу начелника Одјељења, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник шесте категорије, трећег звања.

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

Шеф подручне јединице организује, обједињава и руководи радом подручне јединице, обавља најсложеније послове из дјелокруга рада подручне јединице, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из надлежности подручне јединице, одговоран је за правилно канцеларијско пословање, обрачун и наплату накнада за коришћење података премјера и катастра непокретности и комуналних уређаја и накнада за вршење услуга у области премјера и катастра непокретности и комуналних уређаја, одговоран је за припрему привремених база катастра непокретности за потребе излагања, координацију рада подручне јединице и комисија за излагање у свим фазама оснивања катастра непокретности, тачност података из извјештаја комисија за излагање, одговоран је за вођење преосталих промјена у катастарском операту, земљишнокњижној евиденцији, књигама уложених уговора и рјешавању имовинскоправних односа, за идентификацију старог у нови премјер, за израду елабората за излагање на јавни увид непокретности, за поступање по приговорима странака у поступку оснивања катастра непокретности, као и по наложеним мјерама из записника стручног и управног надзора, обавјештава директора Управе о току поступка оснивања катастра непокретности, брине о правилном вођењу књиге уложених уговора свих послова из надлежности подручне јединице, спровођење мјера заштите на раду и противпожарне заштите, одговара за тачност извјештаја и података достављених Управи, поштовање Кодекса државних службеника, распоређује послове на непосредне извршиоце подручне јединице, организује и одговара за коришћење материјалних и људских ресурса у подручној јединици којом руководи, оцјењује рад запослених, одговоран је за законито и благовремено спровођење мјера заштите на раду и противпожарне заштите, обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности, обавља и друге послове које му одреди директор и помоћници директора из њихове надлежности.

Статус и категорија радног мјеста: Државни службеник пете категорије.

За радно мјесто означено под бројем 3.2.

Виши стручни сарадник за кадровске послове обавља послове припремања општих и других акатау вези са кадровским рјешењима, сачињава нацрте свих рјешења која се тичу радно правног статуса запослених: рјешења о пријему у радни однос, платама запослених, распоређивању запослених, престанку радног односа, о плаћеним и неплаћеним одсуствима и накнадама, кориштењу годишњег одмора, оцјењивању запослених и друге акте из области радних односа, у сарадњи са непосредним руководиоцем утврђује потребу за људским ресурсима, припрема информације и извјештаје о остваривању плата запоселних, учествује у припреми програма рада и извјештаја о раду Управе, учествује у припреми кадровског плана Управе, прати промјену и доношење прописа из радно-правне материје, прикупља и анализира податке о кадровској структури и броју запослених, сарађује са Агенцијом за државну управу везано за спровођење јавне конкуренције за попуну упражњених радних мјеста у Управи, примјењује електронску обраду података из области кадровских послова, учествује у изради планова стручног оспособљавања и професионалног усавршавања, врши свакодневно вођење и ажурирање персоналне базе података запослених, прати испуњење услова за пензионисање запослених и врши израду рјешења о престанку радног односа, врши израду рјешења о привременом распоређивању запослених, врши израду рјешења о заснивању радног односа на одређено вријеме, врши израду разних уговора о дјелу, спроводи процедуру у вези са захтјевима о повреди на раду, доставља обавјештења Управној инспекцији о спровођењу наложених мјера, припрема извјештаје о запосленима Главној служби за ревизију јавног сектора, израђује и доставља разне извјештаје из персоналне евиденције, прати захтјеве и давање сагласности за ангажовање преко омладинских задруга, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Државни службеник шесте категорије, трећег звања.

За радно мјесто означено под бројем 3.3.

Виши стручни сарадник за израду база података катастра и дигитализацију контролише и прати пословне и технолошке процесе припреме привремених база катастра непокретности (ПБКН) и с тим у вези врши контролу и праћење свих фаза припреме привремених база катастра непокретности (ПБКН) као што су: техничко опремање и инсталација неопходних софтверских алата, иницирање припреме (ПБКН) преузимањем база података неопходних за припрему на основу плана оснивања катастра непокретности на цјелој територији Републике Српске, повезивање алфанумеричких и геометријских података и отклањање грешака неконзистентности ових података, отклањање грешака унутар структуре геометријских података, ажурирање садржаја базе података уколико је то неопходно (провођење пријављених, а непроведених промјена у поступку одржавања), контрола и припрема техничких података о површинама и начинима кориштења катастарских парцела које ће се излагати у складу са прописима, формирање привремених листова непокретности и контрола комлетности и тачности података у њим као и провођење и преузимање података из других релевантних евиденција у складу са прописима (земљишна књига, књига уложених уговора), врши координацију са организационим јединицама у којима и за које се базе припремају, и по потреби даје инструкције и врши обуку у примјени неопходних апликативних рјешења, предлаже начине за унапређење пословних процеса или апликација у поступку оснивања катастра, извјештава руководиоца Одсјека и начелника Одјељења о свом раду, обавља и друге послове које му повјери непосредни или виши руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Државни службеник шесте категорије, трећег звања.

За радно мјесто означено под бројем 3.4. и 3.5.

Виши стручни сарадник за геодетске послове самостално обавља сложене послове који се односе на: обнављање белега сталних геодетских тачака, рекогносцирање, стабилизацију, мјерење и рачунање новопостављених геодетских тачака, спроводи промјене у елаборатима о геодетским мрежама, брине се о њиховој ажурности и врши издавање података о геодетским мрежама корисницима, по потреби врши снимање промјена у катастру комуналних уређаја и њихово спровођење на плановима и елаборату катастра комуналних уређаја. Врши праћење и евидентирање насталих промјена на непокретностима, катастра земљишта и катастра комуналних уређаја. По потреби врши преглед и пријем радова у подручној јединици, обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности на цјелој територији Републике Српске. Обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: Државни службеник шесте категорије, трећег звања.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

 IV Посебни услови:

 

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме, електротехнички, машински, технолошки, економски или природно-математички факултет, три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање енглеског језика и рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме, правни факултет или факултет правних наука, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

VII степен стручне спреме, правни факултет или други факултет правног смјера, геодетски факултет или факултет геодетског смјера (академске студије првог циклуса са 240 ЕСТS бодова или еквивалент - најмање четири године основних студија), најмање 3 (три) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 3.2.

VII степен стручне спреме, правни факултет или други факултет правног смјера, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 3.3.

VII степен стручне спреме, геодетски факултет или други факултет геодетског смјера, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем 3.4. и 3.5.

VII степен стручне спреме, геодетски факултет или факултет геодетског смјера, најмање 1 (једна) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

 б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или    рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

 в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

 г) доказ о познавању енглеског језика за радно мјесто означено под редним бројем: 1.1. и 3.3.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Напомена за кандидате:

Сви кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком. 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:  

 

-                дипломe о завршеној школској спреми;

-                увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или   рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-                увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-                увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-                увјерењa о општој здравственој способности;

-                доказ о познавању енглеског језика за радно мјесто означено под редним бројем:1.1. и 3.3.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.  

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija