FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Октобар 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Интерни оглас: Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 16 Јули 2018

На основу члана 43. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 6. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу на захтјев Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове р а с п и с у ј е

 

 

И Н Т Е Р Н И   О Г Л А С

за попуну упражњеног радног мјеста државног службеника

 

I - 1. Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Сједиште Управе

 

1.1.  Начелник Одјељења за правне и кадровске послове

        Сектор за правне, кадровске и опште послове                                                   1 извршилац

1.2.  Начелник Одјељења за катастарско класирање, бонитирање

        и комасациону процјену земљишта - Сектор за геодетске послове                   1 извршилац

 

Опис послова за радно мјесто означено под бројем 1.1.

Начелник Одјељења за правне и кадровске послове руководи радом и организује рад Одјељења; непосредно ради на најсложенијим пословима из дјелокруга рада Одјељења; прати законске прописе; распоређује послове и задатке на непосредне извршиоце и пружа им стручну помоћ; обједињава и усмјерава рад извршилаца; одговоран је за благовремено, законито и квалитетно извршавање послова и задатака из надлежности Одјељења у складу са законима и другим прописима; утврђује приједлоге послова и задатака за годишње и периодичне програме рада и подноси извјештај о раду Одјељења руководиоцу Сектора; анализира важеће прописе и иницира измјене и допуне истих; учествује у изради анализа којима се предлаже мјера за побољшање рада Одјељења; стара се о благовременом доношењу прописа и мјера за спровођење закона; анализира потребе за кадровима по организационим јединицама; координира, усклађује политике и процедуре управљања људским ресурсима; учествује у изради кадровског плана запослених; учествује у изради нормативно правних аката из области радних односа; остварује сарадњу са другим организационим јединицама; прегледа и контролише: рјешења у поступцима који се воде у Одјељењу; изјашњења Одбору државне управе за жалбе; изјашњења Правобранилаштву Републике Српске у судским споровима Управе; прати исходе и ажурно вођење евиденције о судским споровима; прегледа и друге акте; прати реализацију планираних активности и предлаже мјере за побољшање стања; оцјењује рад запослених у Одјељењу и обавља друге псолове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник V категорије

Опис послова за радно мјесто означено под бројем 1.2.

Начелник Одјељења за катастарско класирање, бонитирање и комасациону процјену земљишта планира, организује, руководи и врши надзор над радом државних службеника у Одјељењу; руководи израдом техничке документације у поступку катастарског класирања, бонитирања и комасационе процјене земљишта; организује и учествује у изради елабората комасације; прати реализацију радова у поступку катастарског класирања, бонитирања и комасационе процјене земљишта; прати катастарско класирање земљишта у обнови премјера; организује рад код израде љествице катастарског прихода; пружа стручну помоћ државним службеницима у Одјељењу; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник V категорије

 

Учесници интерног огласа морају испуњавати:

Oпште услове:

1.     да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2.     да је старији од 18 година;

3.     да има општу здравствену способност;

4.     да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе;

5.     да није отпуштен из органа државне управе као резултата дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини 3 (три) године прије објављивања интерног огласа.

 

Посебне услове:

За радно мјесто означено бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет (академске студије првог циклуса са 240 ECTS бодова или еквивалент-најмање четири године основних студија), најмање двије (2) године радног искуствa у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено бројем 1.2.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет (академске студије првог циклуса са 240 ECTS бодова или еквивалент-најмање четири године основних студија), најмање двије (2) године радног искуствa у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

III

Право учешћа на Интерном огласу имају државни службеници из свих републичких органа управе који испуњавају услове из Интерног огласа.

IV

Учесници интерног огласа, обавезни су уз пријаву на интерни оглас доставити копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми;

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе.

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у интерном огласу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на интерни оглас.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Изабрани кандидат након спроведеног интерног огласа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешењa о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу разговор-интервјуу са члановима Конкурсне комисије. О времену и мјесту разговор-интервјуа сви кандидати биће благовремено обавијештени.

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из Интерног огласа, на приједлог Конкурсне комисије, биће одбачене закључком Агенције.

Резултати Интерног огласа, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на интерни оглас доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на Веб сајту Агенције, www.adu.vladars.net., а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на интерни оглас кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном огласу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на Интерни оглас, кандидати су обавезни приложити копије доказе о испуњавању свих наведених услова. Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб.

Пријаве се могу достављати и електронском поштом са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем електронске поште обавезан је доставити копије доказе о испуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Рок за подношење пријаве је 15 (петнаест) дана од дана оглашавања интерног огласа на огласној табли Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове.

 

VII

Интерни оглас ће се објавити на интернет старници Агенције за државну управу и огласној табли Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове.

 

 

  Д И Р Е К Т О Р

Александар Радета

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija