FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Септембар 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство рада и борачко инвалидске заштите; Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 05 Јули 2018

 На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е    

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

I - 1.    Министарство рада и борачко инвалидске заштите

 

1.1.     Виши стручни сарадник за управне послове,

           Ресор борачко инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата              1 извршилац

 

    2     Републичка управа за геодетске и имовинско правне послове

 

2.1.      Виши стручни сарадник за геодетске послове

            Подручна јединица Хан Пијесак                                                                      1 извршилац

2.2.      Виши стручни сарадник за имовинско правне послове

            Подручна јединица Источно Ново Сарајево                                                     1 извршилац

2.3.      Виши стручни сарадник за имовинско правне послове

            Подручна јединица Бања Лука                                                                        1 извршилац

2.4.      Виши стручни сарадник за правне послове,

            Сектор за геодетске послове,

            Одјељење за основне геодетске радове и премјер                                          1 извршилац

2.5.      Виши стручни сарадник за правне послове,

            Сектор за правне, кадровске и опште послове,

            Одјељење за правне и кадровске послове                                                      1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

По правилима управног поступка и уз примјену материјaлних прописа рјешава у другостепеном поступку; врши ревизију првостепених рјешења; рјешава по захтјевима зa понављање поступка; доноси рјешења о мјесној надлежности; даје одговоре на тужбу у управним споровима; улаже ванредна правна средства; подноси апелације Уставном суду у сарaдњи са извршиоцима из других одјељења у оквиру Ресора; сарађује са надлежним органима и установама; по потреби припрема инструкције у вези са управним рјешавањем; даје стручна мишљања; упутства и објашњења; одговара на упите у вези са рјешавањем у управном поступку; сачињава и подноси извјештаје и врши друге послове које му одреди руководолац Одсјека и одговара му за свој рад.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VI категорије I звања

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Виши стручни сарадник за геодетске послове самостално обавља сложене послове који се односе на: обнављање белега сталних геодетских тачака; рекогносцирање; стабилизацију; мјерење и рачунање новопостављених геодетских тачака; спроводи промјене у елаборатима о геодетским мрежама; брине се о њиховој ажурности и врши издавање података геодетским мрежама корисницима; по потреби врши снимање промјена у катастру комуналних уређаја и њихово спровођење на плановима и елаборату катастра комуналних уређаја. Врши праћење и евидентирање насталих промјена на непокретностима; катастра земљишта и катастра комуналних уређаја. По потреби врши преглед и пријем радова у подручној јединици; обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности на цијелој територији Републике Српске. Обавља и друге псолове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VI категорије III звања

За раднo мјестo означенo под бројем 2.2. и 2.3.

Виши стручни сарадник за имовинско правне послове самостално обавља сложене послове који се односе на својинско правне односе на непокретностима; расправљање имовинско правних односа на грађевинском земљишту; припрема нацрте и приједлоге рјешења и одлука за скупштине јединица локалне самоуправе; утврђивање служности; правни режим промета непокретности; експропријацију; узурпацију земљишта; национализацију; кметско земљиште; беглучке односе; комасацију; облигационе односе; управљање на непокретностима у државној својини; послове који се односе на надзиђивање зграда и претварање заједничких просторија у станове; врши надзор над вођењем књиге уложених уговора; доноси рјешења по земљишно књижним предметима; даје стручна мишљења правним лицима, организацијама и грађанима; израђује нацрте првостепених рјешења из имовинско правне области; обавља најсложеније послове који се односе на спровођење поступака на непокретностима у својини носилаца јавног права; расправља имовинско правне односе на грађевинском земљишту и зградама; расправља имовинско правне односе у поступцима експропријације непокретности; узурпацију; кметских селишта; беглучких односа; аграрних односа; комасације; приватизације државног капитала у предузећима; денационализације (успостављање ранијих својинско правних односа на земљишту у својини носилаца јавног права и претварање уписаних права у јавним евиденцијама у право својине); спроводи поступке одржавања евиденција о непокретностима (земљишна књига, катастар, књига уложених уговора); расправља имовинско правне односе у вези са непокретностима на којима Република Српска и јединице локалне самоуправе имају право својине; спроводи поступак давања мишљења правним, физичким лицима и организацијама; обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности; обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VI категорије I звања

За раднo мјестo означенo под бројем 2.4.

Виши стручни сарадник за правне послове обавља правне послове у поступку одржавања катастра непокретности; катастра земљишта; књиге уложених уговора и катастра водова; прати примјену законске регулативе у овој области; учествује у изради прописа и других аката у вези са катастром непокретности; катастром земљишта, и катастром водова; припрема рјешења о испуњености услова за обављање стручних послова; односно припреме рјешења за геодетске лиценце и лиценце за рад геодеских организација, као и рјешења одузимању лиценци; доставља потребне податке за унос у Регистар лиценци за рад и Регистар геодетских лиценци; обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VI категорије III звања

За раднo мјестo означенo под бројем 2.5.

Виши стручни сарадник за правне послове обавља послове који се односе на припремање и израду општих и других аката потребних за рад Одјељења; израђује нацрте рјешења у поступцима које води; израђује изјашњења Одбору државне управе за жалбе; израђује изјашњења Правобранилаштву Републике Српске у судским споровима Управе; прати исходе и води евиденцију о судским споровима; израђује друге појединачне правне акте; обавља послове спровођења дисциплинског поступка; учествује у припреми програма рада и извештаја о раду Управе; редовно прати прописе у областима од интереса за рад Сектора и подручних јединица, обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјестa: државни службеник VI категорије III звања

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; геодетски факултет или факултет геодетског смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.2. и 2.3.

VII степен стручне спреме; правни факултет или други факултет правног смјера; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.4.

VII степен стручне спреме; правни факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.5.

VII степен стручне спреме; правни факултет или други факултет правног смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

 

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности.

.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

                                                                                                                            Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija