FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Септембар 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Интерни оглас: Пореска управа

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 03 Јули 2018

На основу члана 43. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 6. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу на захтјев Пореске управе р а с п и с у ј е
 
 

И Н Т Е Р Н И   О Г Л А С

  за попуну упражњеног радног мјеста државног службеника

 

 

I - 1.    Пореска управа

1.1.     Виши стручни сарадник за посебне поступке, Одјељење

           наплате за физичка лица, таксе и казне - Подручни центар Бања Лука         1 извршилац

1.2.     Виши стручни сарадник за регистрацију и најсложеније услуге,

          Одсјек за регистрацију и услуге, Подручни центар Бања Лука,

          Подручна јединица Бања Лука                                                                             1 извршилац

1.3.    Виши стручни сарадник за регистрацију и услуге, Одјељење за

          регистрацију и услуге, Подручни центар Бања Лука,

          Подручна јединица Бања Лука                                                                            1 извршилац

1.4.    Виши стручни сарадник за пријем и обраду пореских пријава, Одсјек

          за пријем и обраду пореских пријава, Подручни центар Бања Лука,

          Подручна јединица Бања Лука                                                                            1 извршилац

1.5.    Виши стручни сарадник за обраду предмета, Подручни центар

          Бања Лука, Подручна јединица Градишка                                                          1 извршилац

 

Опис послова за радно мјесто означено под бројем 1.1.

Прати прописе који регулишу наплату пореских обавеза и предлаже мјере за њихово спровођење; сарађује са органима надлежним за геодетске послове, правосудним и другим органима с циљем обезбјеђења наплате; координира радом тима за спровођење принудне наплате на терену; по налогу претпостављеног руководиоца предузима мјере пљенидбе имовине пореских дужника; врши пљенидбу готовине и предузима друга најефикаснија средства принудне наплате предвиђена прописима; обезбјеђује процјену заплијењене имовине и спроводи поступак лицитације или уступања одузете имовине; даје појашњења у вези са примјеном прописа за поступање у појединим управним стварима; подноси захтјев за успостављање и брисање хипотеке; подноси приједлог за покретање извршног поступка и спроводи друге посебне мјере за обезбјеђење наплате; контролише исправност израђених рјешења за утврђивање застаре пореских обавеза; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије III звања

Опис послова за радно мјесто означено под бројем 1.2.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника; даје обрасце и упутства обвезницима; прима захтјеве и контролише документацију за издавање ЈИБ и води протокол за исте; додјељује пореским обвезницима ЈИБ и уручује потврде о регистрацији и потврде о одјави пореских обвезника; даје приједлог за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка против обвезника који су починили прекршај у поступку регистрације; прима све пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу; израђује приједлог рјешења из надлежности ПЈ; врши дистрибуцију пореских рачуна за непокретности и води управне поступке по тим рачунима; спроводи канцеларијске мјере принудне наплате пореза на непокретности; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије I звања

 

Опис послова за радно мјесто означено под бројем 1.3.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника; даје обрасце и упутства обвезницима; прима захтјеве и контролише документацију за издавање ЈИБ и води протокол за исте; додјељује пореским обвезницима ЈИБ и уручује потврде о регистрацији и потврде о одјави пореских обвезника; даје приједлог за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка против обвезника који су починили прекршај у поступку регистрације; прима све пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу; врши дистрибуцију пореских рачуна за непокретности и рјешава захтјеве по тим рачунима; спроводи канцеларијске мјере принудне наплате пореза на непокретности; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије III звања

Опис послова за радно мјесто означено под бројем 1.4.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника; прима пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу; учествује у вођењу мање сложених предмета из надлежности Одсјека; утврђује тржишну и набавну вриједност непокретности ради утврђивања основице за обрачун капиталне добити; припрема и комплетира списе по жалбама; обрађује захтјеве; рјешава спорне пореске пријаве и израђује извјештаје; обавља и друге послове по налогу непоредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије III звања

Опис послова за радно мјесто означено под бројем 1.5.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника; даје обрасце и упутства обвезницима; прима захтјеве и контролише документацију за издавање ЈИБ  и води протокол за исте; додјељује пореским обвезницима ЈИБ и уручује потврде о регистрацији и потврде о одјави пореских обвезника; даје приједлог за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка против обвезника који су починили прекршај у поступку регистрације; прима пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу; врши дистрибуцију пореских рачуна за непокретности и рјешава захтјеве по тим рачунима; спроводи канцеларијске мјере принудне наплате пореза на непокретности; израђује извјештаје; учествује у рјешавању мање сложених предмета из надлежности ПЈ; обавља и друге псолове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије III звања

 

Учесници интерног огласа морају испуњавати:

Oпште услове:

1.     да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;

2.     да је старији од 18 година;

3.     да има општу здравствену способност;

4.     да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у органу државне управе;

5.     да није отпуштен из органа државне управе као резултата дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини 3 (три) године прије објављивања интерног огласа.

 

Посебне услове:

За радно мјесто означено бројем 1.1.

Правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуствa у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен возачки испит за возача моторног возила „Б" категорије.

За радно мјесто означено бројем 1.2.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме; најмање три (3) године радног искуствa у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено бројем 1.3.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуствa у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено бројем 1.4.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуствa у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено бројем 1.5.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет или други факултет правног смјера; VII степен стручне спреме; најмање једна (1) година радног искуствa у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

III

Право учешћа на Интерном огласу имају државни службеници из свих републичких органа управе који испуњавају услове из Интерног огласа.

IV

Учесници интерног огласа, обавезни су уз пријаву на интерни оглас доставити копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми;

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

Испуњеност других услова наведених у интерном огласу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на интерни оглас.

 

Напомена за кандидате:

 

Кандидати који буду позвани на улазни интервју за радно мјесто означено под бројем 1.1. обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Изабрани кандидат након спроведеног интерног огласа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешењa о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказа о положеном возачком испиту „Б" категорије за радно мјесто означено под бројем 1.1.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу разговор-интервјуу са члановима Конкурсне комисије. О времену и мјесту разговор-интервјуа сви кандидати биће благовремено обавијештени.

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из Интерног огласа, на приједлог Конкурсне комисије, биће одбачене закључком Агенције.

Резултати Интерног огласа, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на интерни оглас доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на Веб сајту Агенције, www.adu.vladars.net., а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на интерни оглас кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном огласу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на Интерни оглас, кандидати су обавезни приложити копије доказе о испуњавању свих наведених услова. Пријаве се могу достављати лично или путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб.

Пријаве се могу достављати и електронском поштом са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем електронске поште обавезан је доставити копије доказе о испуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Рок за подношење пријаве је 15 (петнаест) дана од дана оглашавања интерног огласа на огласној табли Пореске управе.

 

VII

Интерни оглас ће се објавити на интернет старници Агенције за државну управу и огласној табли Пореске управе.

 

  Д И Р Е К Т О Р

Александар Радета

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija