FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Септембар 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 29 Јун 2018

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е    

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

 

I - 1.    Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица

 

1.1.     Виши стручни сарадник за истраживање ратних злочина са војно

           политичког аспекта, Одјељење за истраживање рата, ратних злочина

           и обраду документације, Одсјек за истраживање рата и ратних догађаја       1 извршилац

1.2.     Виши стручни сарадник за истраживање рата и ратних злочина са

           безбједносног аспекта, Одјељење за истраживање рата, ратних злочина

           и обраду документације, Одсјек за обраду документације                               1 извршилац

1.3.     Виши стручни сарадник за меморијализацију, културу и политике

           памћења са историјског аспекта, Одјељење за истраживање,

           документовање и меморијализацију                                                                  1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Учестује у реализацији пројеката са војно политичког аспекта, обрађује и анализира документацију у контексту војно политичких дешавања на одређеној макро и микро локацији, учествује у припреми и избору докумената са војно политичког аспекта, припрема извјештаје о догађајима који су предмет истраживања са војно политичког аспекта, припрема радне верзије са војно политичког аспекта дијела завршних извјештаја и врши друге послове које одреди руководилац Одсјека.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије III звања

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Учествује у реализацији пројеката са безбједносног аспекта, обрађује и анализира документацију у контексту дешавања на одређеној макро и микро локацији, учествује у припреми и избору докумената са безбједносног аспекта, припрема извјештаје о догађајима који су предмет истраживања са безбједносног аспекта, припрема радне верзије са безбједносног аспекта дијела завршних извјештаја и врши друге послове које одреди руководилац Осјека.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије III звања

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

Изучава традиције и модерне моделе меморијализације жртава рата, промишља и установљава адекватне облике културе сјећања и предлаже смјернице у обликовању политике памћења, осмишљава, организује и проводи едукацију и усавршавање пројектованих циљних група из мандата Одјељења, врши активности популаризивања теме путем презентација, предавања, изложби, медијских настуупа, интернета. Сходно мандату Одјељења прати, анализира и валоризује модерна научна достигнућа са историјског аспекта, те проналази и успоставља сарадњу са релевантним научним институцијма, установама културе и владиним и невладиним организацијама, као и појединцима који се баве изучавањем и меморијализацијом жртава рата на националном, регионалном и међународном нивоу, креира сарадњу кроз заједничке пројекте на послвима Одјељења и обавља друге послове које одреди начелник Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије III звања

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова), факултет политичких наука; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова), факултет за криминалистику, криминологију и безбједносне студије; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова), филозофски факултет - смјер историја; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

 

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности.

.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                            Д И Р Е К Т О Р

 Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija