FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јули 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Републичка управа цивилне заштите; Републички педагошки завод

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 20 Јун 2018

Наоснову члана 31. и 32. став 1.Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08,117/11, 37/12 и 57/16) ичлана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције зазапошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник РепубликеСрпске",бр. 68/09,31/12 и 24/15)Агенција за државну управу, ра с п и с у ј е    

 

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњенараднамјеста

 

 

 

I - 1.    Републичкауправа цивилне заштите

 

1.1.     Помоћник директора Републичкеуправе цивилне заштите за

           финансијско-рачуноводствене и правне послове  Сједиште у Источном Сарајеву             1 извршилац

 

     2.    Републички педагошки завод

 

2.1.      Директор                                                                                                                                    1 извршилац

 

II Опис послова

 

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Организујерад Сектора и распоређује послове на унутрашње и организационе јединице и вршинадзор над њиховим радом; учествује у изради закона и других прописа изнадлежности Републичке управе; прати и обезбјеђује примјену прописа иобезбјеђује намјенско трошење финансијских средстава; учествује у израдипрограма везаних за унапређење рада Сектора; припрема стручне материјале којисе упућују републичким органима и Влади; учествује на стручним састанцима иконференцијама из области финансија и права; одговоран је за благовремено,законито и правилно обављање послова из дјелокруга Сектора којим руководи;обавља и друге псолове које му повјери директор Републичке управе и за свој радодговара директору.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеникII категорије

 

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

ПредстављаЗавод; руководи његовим радом; брине о спровођењу закона и других прописа;доноси прописе о спровођењу кад је за то изричито законом  овлашћен; надзире законитост, правовремености ефикасност рада државних службеника и намјештеника; брине о уредном иправлном коришћењу имовине и средстава за рад; брине о стручном и благовременомизвршавању послова и задатака из надлежности Завода; предузима мјере оутврђивању одговорности за повреде радне обавезе утврђене законом; брине озаконитој употреби средстава и налогодавац је за њихово коришћење у оквируутврђеног буџета; одговран је за коришћење финансијских и материјалнихсредстава и људских ресурса Завода. Директор Завода дужан је да се придржаваналога и упутстава минитра просвјете и културе (у даљем тексту: министар) и засвој рад одговара министру. Директор Завода обавља најсложеније послове издјелокруга Завода

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник Iкатегорије

 

III Општи услови за пријем државногслужбеника у радни однос:

 1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
 2. да је старији од осамнаест (18) година;
 3. да има општу здравствену способност;
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
 5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

   

  IV Посебни услови:

   

  За радно мјесто означено под бројем 1.1.

  VII степенстручне спреме; економски факултет, војна академија, машински или правнифакултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања;положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

  За радно мјесто означено под бројем 2.1.

  VII степенстручне спреме; филозофски, филолошки, правни, економски, факултет за пословниинжењеринги манаџмент, природно математички, машински,електротехнички, дефектолошки, педагошки, политичких наука, или факултет зафизичко васпитање и спорт; најмање три (3) године радног искуства у траженомстепену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управеи положен стручни испит за обављање васпитно образовног рада.

   

  V

   

  Сви кандидати који испуњавајуопште и посебне услове подлијежу јавном теститању. 

  Јавно тестирање подразумјеваразговор - интервју са члановима Конкурснекомисије. 

  О времену и мјесту јавногтестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавнеконкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државнимслужбеницима, биће објављени на интернетстраници Агенције за државну управу.

   

  VI

  Пријавана конкурс доставља се на прописаномобрасцу за пријаву који је доступан на интернетстраници Агенције задржавну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

  На прописаномобрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке орадном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању,радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служењерачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђујесвојим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државнимслужбеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поредосталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачнеподатке који су од значаја за заснивање радног односа.

  Узпријаву на јавниконкурс, кандидати прилажу копијесљедећих докумената:

  а) дипломе озавршеној школској спреми (признате дипломе уколико сустечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високомобразовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10,104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

   б) увјерења оположеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагањастручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом остручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласникРепублике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

   в) увјерењаили потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

   г) увјерења оположеном стручном испиту за обављање васпитно образовног рада за радно мјесто означена под бројем 2.1.;

   

  Испуњеностдругих услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која јесаставни дио пријаве на јавни конкурс.

   

  Напомена за кандидате:

  Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћиприступити истом.

  Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција задржавну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда),или електронском пријавом путем вебсајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава.Кандидат који подноси пријаву путем веб сајтаобавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од данадостављања пријаве.

  Неблаговремене,недопуштене, неразумљивеили непотпунепријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште ипосебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција задржавну управу одбацује закључком.

   

  VII

   

  Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса,прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од данаобјављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државнууправу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале илиовјерене фото-копије сљедећих докумената:

   

  -      дипломe о завршеној школској спреми; 

  -      увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичкиморганима  управеили рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад урепубличким органима управе;

   -      увјерењa или потврдe о радномискуству у траженом степену образовања;

   -      увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или РепубликеСрпске;

   -      увјерењa о општој здравственој способности;

   -      увјерења о положеном стручном испиту за обављањеваспитно образовног рада зарадно мјесто означено под бројем 2.1.;

   

  Уколико изабраникандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената упрописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaтне испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по бројуосвојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

   

  VIII

   

  Јавниконкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине"и на интернет страници Агенције за државну управу.

  Јавни конкурс остајеотворен 15 (петнаест)данаод дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

   

   

                                                                                                                              Д ИР Е КТ О Р 

   Александар Радета

  Јавни конкурси / Огласи

  No. ИмеВеличина
  1Јавни конкурс: Пореска управа
  Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
  339.1KB
  Пријава корисника


    Региструјте се!
  Анкета
  Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
  Популарни документи
  pdf Пријава за полагање стручног испита
  (124.5KB)
  pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
  (108.2KB)
  pdf Пријава на јавни конкурс
  (414.9KB)
  pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
  (1.7MB)
  pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
  (110.5KB)
  Latinična verzija