FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Аугуст 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Републички педагошки завод; Министарство рада и борачко инвалидске заштите; Центар за пружање бесплатне правне помоћи

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 05 Јун 2018

 

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е    

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

 

I - 1.   Републички педагошки завод

 

1.1.    Инспектор - просвјетни савјетник за разредну наставу

          Подручна канцеларија Приједор                                                                     1 извршилац

1.2.    Инспектор - просвјетни савјетник за општу организацију у средњим

          стручним и техничким школама

          Подручна канцеларија Фоча                                                                           1 извршилац

 

    2    Министарство рада и борачко инвалидске заштите

 

2.1.    Стручни савјетник                                                                                           1 извршилац

 

3        Центар за пружање бесплатне правне помоћи

 

3.1.    Помоћник директора за пружање бесплатне правне помоћи

          Сједиште у Требињу                                                                                       1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Обавља непосредни увид у примјену и реализацију наставног плана и програма; врши увид у рад и реализацију рада школе; рад наставника и директора; врши непосредни увид у начин извођења наставе; провођење испита и других облика васпитно образовног рада; пружа савјетодавно инструтивну помоћ наставницима и директору; врши увид у одржавање школског простора и предлаже министру и надлежним органима мјере за унапређење васпитно образовног рада, те мјере за отклањање неправилности и недостатака у васпитно образовном процесу; обавља и друге послове по налогу помоћника директора и директора. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

Обавља непосредни увид у примјену и реализацију годишњег програма рада средње стручне и техничке школе и директора; врши увид у рад и организацију рада средње стручне и техничке школе; рад директора; пружа савјетодавно инструктивну помоћ директору; врши увид у одржавање школског простора и предлаже министру и надлежним органима мјере за унапређење рада директора: предлаже министру мјере за отклањање неправилности и недостатака у раду школе; обавља и друге послове по налогу помоћника директора и директора. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

Обавља најсложеније послове из области борачко инвалидске заштите, заштите цивилних жртава рата, области рада и запошљавања, пензијско инвалидског осигурања и других послова утврђених дјелокругом рада Минисзарства. Израђује аналитичке извјештаје, краткорочне и дугорочне планове и програме Министарства; учествује у припреми и доношењу нових, односно измјенама и допунама постојећих прописа из надлежности Министарства; обавља и друге послове по налогу мунистра; задужен је за успостављање, спровођење финансијског упраљања и контроле и методологија за спровођење плана које доноси министар; заједно са шефом Кабинета обавља све протоколарне активности око обиљежавања значајних историјских догађаја које организује Одбор за његовање традиција ослободилачких ратова Републике Српске.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник IV категорије

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

Руководи радом Сектора и организује рад организационе јединице; прати прописе који се односе на дјелокруг рада Центра и даје стручна објашњења у погледу промјене прописа; обавља најсложеније послове из дјелокруга Сектора; обавља стручне послове и заступа физичкса лица која стичу статус корисника бесплатне правне помоћи у поступцима који се воде пред судовима и другим  органима; одлучује о додјели бесплатне правне помоћи; пружа правне савјете и помоћ при попуњавању формулара; предлаже план рада Сектора; одређује и врши контролу рада стручних савјетника; обавља и друге послове по налогу директора. За свој рад одговара директору Центра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; филозофски, смјер педагогија или педагогија и психологија или учитељски факутет, смјер за разредну наставу; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен стручни испит за обављање васпитно образовног рада; познавање рада на рачунару

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме; филозофски, филолошки, правни, економски факултет, факултет за пословни инжењеринг и менаџмент, природно математички, машински, електротехнички, дефектолошки, педагошки факултет, факултет политичких наука, или факултет за физичко васпитање и спорт; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен стручни испит за обављање васпитно образовног рада; познавање рада на рачунару

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет или други факутет правног смјера, факултет народне одбране, економски факултет или други факултет економског смјера; стручни испит за рад у републичким органима управе; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања.

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет; положен правосудни испит; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања од тога најмање двије (2) године радног искуства на правним пословима након положеног правосудног испита; познавање рада на рачунару

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи  Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о траженом радном искуству;

г) увјерења о положеном стручном испиту за обављање васпитно образовног рада за радна мјеста означена под бројем 1.1. и 1.2.;

д) увјерења о положеном правосудном испиту за радно мјесто означено под бројем 3.1.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

 

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       увјерења о положеном стручном испиту за обављање васпитно образовног рада за радна мјеста означена под бројем 1.1. и 1.2.;

-       увјерења о положеном правосудном испиту за радно мјесто означено под бројем 3.1.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                            Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija