FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Аугуст 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство за избјеглице и расељена лица; Министарство индустрије, енергетике и рударства; Републички девизни инспекторат; Републички завод за стандардизацију и метрологију; Агенција за безбједност саобраћаја

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 18 Мај 2018

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е    

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

 

 

I - 1.    Министарство за избјеглице и расељена лица

 

1.1.     Виши стручни сарадник за кадровске послове                                                 1 извршилац

 

      2   Министарство индустрије, енергетике и рударства

 

2.1.     Виши стручни сарадник за економско финансијске послове и за

           праћење реализације уговора о концесијама                                                      1 извршилац

 

    3     Републички девизни инспекторат

 

3.1.     Инспектор                                                                                                               1 извршилац

 

    4     Републички завод за стандардизацију и метрологију

 

4.1.     Виши стручни сарадник-метролог за електромагнетне и сродне величине     1 извршилац

 

   5      Агенција за безбједност саобраћаја

 

5.1.     Виши стручни сарадник за превентиву, планирање и вођење кампања

           на унапређењу безбједности саобраћаја                                                          1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Врши стручну обраду свих предмета и аката из радно правне области који се односе на остваривање права запослених; израду приједлога и рјешења којима министар одлучује о радно правном статусу запослених; израда рјешења о радно правном статусу запослених; обавља послове на изради приједлога рјешења о пријему, распоређивању, премјештају и престанку радног односа запослених; припрема рјешења о плаћеном и неплаћеном одсуству, годишњим одморима; припрема поступак оцјењивања државних службеника и намјештеника; обавља сложеније послове везано за израду нацрта закона и других прописа из надлежности Министарства; врши стручну обраду поднесака којим странке покрећу поступак у вези са остваривањем права и интереса утврђених прописима; вођење матичне књиге запослених и друге евиденције о запосленим; формира, чува и ажурира персонални досије за сваког државног службеника и намјештеника у Министарству; припрема, обрађује и подноси документацију пријава и одјава државних службеника и намјештеника надлежним органима; прикупља и обрађује и ажурно уноси све податке о запосленим у Министарству у Централни регистар кадрова; учествује у изради кадровског плана Министарства; припрема податке о кадровима за израду анализа, извјештаја и информација и на захтјев их доставља надлежним органима; обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима по налогу начелника Одјељења. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

Прати развој тржишта минералних ресурса и кретање цијена минералних сировина у земљама у окружењу, Европи и на свјетском нивоу; припрема извјештаје, анализе и информације о анализи тржишта и њихов утицај на развијање рударства и геологије; учествује у узради уговора о концесији; прикупљању средстава обезбјеђења за извршење уговора о концесији и њихово праћење као и сачињавање информација о свим преузетим гаранцијама у Ресору; води евиденцију (електронску и писану) о свим уплатама концесионих накнада и мјесечно сачињава информацију о томе; прати и анализра и друге рокове везане за реализацију уговора о концесији; сарађује са Заводом за стистику, Пореском управом, Комисијом за концесије и рударско геолошким друштвима; сарађује и пружа помоћ на реализацији уговорених обавеза; припрема аналитичко-информативне материјале, извјештаје, анализе и друге материјале; иницира и предузима мјере за рјешавање одређених питања из надлежности одјељења; даје стручна мишљења и објашњења у примјени прописа и закона из предметне области; учестује у изради закона и прописа из ресорне надлежности, као и из области додјеле концесија; учествује у припреми одговора на посланичка питања; обавља и друге послове по налогу руководиоца Одсјека и начелника Одјељења. За свој рад одговара руководиоцу Одсјека.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

У складу са законом врши непосредну контролу девизног, спољнотрговинског пословања, кредитних односа са иностранством и укупног обављања привредних послова са иностранством код правних лица и других субјеката. Контролу извршења републичких закона; примјењивања прописа и мјера републичких органа; предузима мјере за које је овлашћен у току контроле; по завршеној контроли израђује записник и потебне изводе из записника као и повремене информације у вези са извршеном контролом; иницира прекршајни поступак. Информације и чињенице из надлежности других органа које су уочене у поступку инспекцијског надзора доставља начелнику Одјељења; у случају потребе сарађује са надлежним органима откривања, гоњења, пресуђивања по конкретним предметима; предлаже мјере и доноси рјешења за отклањање уочених неправилности у контроли, као и одређена рјешења у циљу ефикаснијег обављања инспекцијског надзора; подноси извјештаје. Обавља и друге послове које му повјери начелник Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За радно мјесто означено под бројем 4.1.

Припрема прописе и друга документа у вези електромагнетних и сродних величина (нарочито: фреквенцијом, временом, свјетлошћу, буком); припрема развојне пројекте, планове, анализе и извјештаје; води бригу о комплетирању датотеке метролошких прописа у вези са електромагнетним и сродним величинама; пројектује метролошке лабораторије Завода; спроводи сложена мјерења и испитивања, односно еталонирања и верификације у вези са електромагнетним и сродним величинама; припрема документа о мјерењима и испитивањима; припрема податке за израду планова, анализа и извјештаја; учествује у раду стручних тијела и тимова Завода у области метрологије; учествује у едукацији у области електромагнетних и сродних величина; брине се о стању и исправности опреме за коју је задужен; обавља и друге послове по налогу непоредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 5.1.

Прати све аспекте понашања учесника у саобраћају и предлаже мјере на унапређењу истог; планира, креира, организује и реализује кампање на унапређењу безбједности саобраћаја; ради на изради брошура, летака и другог писаног материјала из области безбједности саобраћаја; организује учешће у међународним кампањама на унапређењу безбједности саобраћаја; организује обиљежавање међународног датума значајних за безбједност саобраћаја; прати безбједност школске дјеце у саобраћају и предлаже мјере за побољшање исте; сарађује са полицијом на унапређењу контроле учесника у саобраћају; сарађује са Заводом за образовање одраслих везано за процес обуке кандидата за возаче и полагања стручног испита, те обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора. За свој рад одговара непосредном руководиоцу.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет или факултет правних наука; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; економски факултет или рударско-геолошки факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање енглеског језика и познавање рада на рачунару

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

VII степен стручне спреме; економски, правни или факултет пословне економије; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару и положен возачки испит „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 4.1.

ВСС; електротехнички факултет или природно-математички факултет-одсјек физике; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање једног свјетског језика; познавање система метрологије; способност рада на рачунару

За радно мјесто означено под бројем 5.1.

VII степен стручне спреме; саобраћајни факултет - смјер друмски саобраћај или транспорт; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) доказа о познавању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем 2.1.;

д) доказа о познавању једног свјетског језика за радно мјесто означено под бројем 4.1.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју за радно мјесто означено под бројем 3.1. обавезни су донијети возачку дозволу „Б" категорије на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.


VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                            Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija