FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Мај 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде; Архив Републике Српске; Републичка управа цивилне заштите

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 19 Април 2018

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу,  р а с п и с у ј е           

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

I - 1.    МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И

           ВОДОПРИВРЕДЕ

1.1.     Помоћник министра за шумарство и ловство                               1 извршилац

 

2.        АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

2.1.     Помоћник директора за послове  Сектора за заштиту

архивске грађе у архиву                                                                  1 извршилац 

 

3.        РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ

3.1.     Виши стручни сарадник за планирање, обуку и

мјере цивилне заштите у Подручном одјељењу

цивилне заштите Бања Лука                                                           1 извршилац 

3.2.     Стручни сарадник за спасавање на води и под водом                 1 извршилац

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Организује, координира и руководи Ресором за шумарство и ловство, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга Ресора, пружа неопходну стручну помоћ и обавља најсложеније послове из дјелокруга Ресора, одговара за коришћење финансијских материјалних и људских ресурса у Ресору, прати и анализира стање и предлаже доношење одређених мјера у Ресору, учествује у припреми закона и подзаконских аката уз консултације са релевантним субјектима у областима које се уређују прописаом, обавља и друге послове по налогу министра. За свој рад одговоран је министру.

За радно мјесто означено под бројем 2.1. 

Помоћник директора обавља послове и задатке утврђене законом; усклађује и координира рад сектора и одјељења; учествује у припреми законских аката и других прописа од интереса за архивску службу; учествује у контроли рада у Архиву; припрема и организује савјетовања, семинаре и друге облике стручног усавршавања радника; израђује методска упутства, стандарде и нормативе за стручне архивске послове; прати и  проучава стање заштите архивске грађе у Архиву и предлаже мјере за унапређење те заштите; утврђује програме рада и извјештаје о раду Сектора; организује и координира сарадњу са другим институцијама и средствима јавног информисања; обавља и друге послове које му повјери директор и одговара му за свој рад.

Категорија/звање: државни службеник II категорије

За радно мјесто означено под бројем 3.1. 

Учествује у изради и ажурирању процјене угрожености и планских и других аката из дјелокруга свог рада; прати стање обучености и оспособљености и води евиденцију по овом питању и предлаже предузимање потребних мјера; учествује у изради организацијске структуре снага цивилне заштите; прима извјештаје о природним или другим несрећама, прати предузете мјере и води базу података о томе; води евиденцију и прати стање попуњености штабова и јединица цвилне заштите на територији подручног одјељења људством и материјално-техничким средствима и предлаже потребне мјере; пружа стручну помоћ у акцијама трагања за несталим, пружању помоћи угроженом и настрадалом становништву, обезбјеђењу основних животних услова и опоравку подручја погођеног природном или другом несрећом; одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга свога рада; врши и руге послове по налогу начелника Подручног одјељења цивилне заштите Бања Лука и за свој рад одговара начелнику Подручног одјељења цивилне заштите Бања Лука.

Рад ће се обављати у Подручном одјељењу цивилне заштите Бања Лука.

За радно мјесто означено под бројем 3.2.

Ради на изради и ажурирању процјене угрожености, планских и других аката из дјелокруга свог рада; учествује у изради законских и других прописа из области цивилне заштите; учествује у изради организацијске структуре снага цивилне заштите; сарађује са начелницима подручних одјељења цивилне заштите и пружа им стручну помоћ у изради планских и других аката из дјелокруга свог рада; води базу података и израђује извјештаје и информације о поплавама, олујном невремену и другим екстремним временским условима на копну, ријекама и језерима; спроводи задатке везане за заштиту и спасавње на води и под водом од поплава, заштиту и спасавање у случају олујног невремена и других екстремних услова на копну, ријекама и језерима; координира рад спасилачких тимова; непосредно руководи Тимом за заштиту од поплава и сапсавање на води и под водом; остварује увид у стручну оспособљеност припрадника Тима за заштиту од поплава спасавае на води и под водом и предллаже мјере за унапређење истог; проводи добијену наредбу и одговоран је за руковођење акцијама Тима за заштиту од поплава и спасавање на води и под водом од тренутка пријема до коначне реализације добијеног задатка; код уочених пропуста у раду одмах предузима мјере за отклањање истих и покреће питање одговорности; води рачуна и рационалном и ефективном коришћењу радног времена у складу са условима на задатку; током операција спасавања одговара за функицонисање система веза; дужи заједничку опрему Тима за заштиту од поплава и спасавање на води и под водом; врши редовну контролу и остварује увид у стање, распоред и употребу материјално-техничких средстава и опреме Тима за заштиту од поплава и спасавање на води и под водом; проводи и реализује дневни распоред рада Тима за заптиту од поплава и спасавање на води и под водом; учествује у извођењу редовне обуке припадника Тима за заштиту од поплава и спасавање на води и под водом и редовно подноси извјештаје и информације из своје наделжости; обучава рониоце, спасиоце на води и под водом, обучава припаднике јединице за спасавање на води и под водом у управљању и руковању моторним чамацем; врши и друге послове које му повјери руководилац одсјека и за свој рад одговара руководиоцу одсјека.

Рад ће се обављати у сједишту републичке цивилне заштите у Источном Сарајеву

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме, шумарски факултет, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме, завршен правни, политичких наука или филозофски факултет, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе и стручни архивски испит.

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

VII степен стручне спреме, факултет политичких наука смјер општенародна одбрана и безбједност, факултет за безбједност и заштиту, факултет безбједности или војна академија, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 3.2.

IV степен стручне спреме, електротехничка школа, машинска школа или гимназија, најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену обрзовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, дозвола за управљање моторним чамцем до 13 м дужине, завршен спасилачки курс по стандарду Међународне асоцијације спасилаца ILS или еквивалентном стандарду, положен испит за инструктора-рониоца са најмање 2. ронилачке звијезде цертификован од стране ронилачког савеза који је члан Међународне ронилачке федерације CMAS.

 

V

Опис послова, статус и категорија за наведена радна мјеста налази се на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VII

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) свједочанства/дипломе о завршеној школској спреми

(признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или    рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г)  доказ о положеном стручном архивском испиту (за радно мјесто 2.1.);

д) дозвола за управљање моторним чамцем до 13 м дужине ( за радно мјесто 3.2.);

е) доказ о завршеном спасилачком курсу по стандарду Међународне асоцијације спасилаца ILS или еквивалентном стандарду (за радно мјесто 3.2.);

ф) доказ о положеном испиту за инструктора-рониоца са најмање 2. ронилачке звијезде цертификован од стране ронилачког савеза који је члан Међународне ронилачке федерације CMAS  (за радно мјесто 3.2.).

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком. 

VIII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       свједочанства/дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешењa о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказ о положеном стручном архивском испиту (за радно мјесто 2.1.);

-       дозвола за управљање моторним чамцем до 13 м дужине ( за радно мјесто 3.2.);

-       доказ о завршеном спасилачком курсу по стандарду Међународне асоцијације спасилаца ILS или еквивалентном стандарду (за радно мјесто 3.2.);

-       доказ о положеном испиту за инструктора-рониоца са најмање 2. ронилачке звијезде   цертификован од стране ронилачког савеза који је члан Међународне ронилачке федерације CMAS  (за радно мјесто 3.2.).

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.  

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

                                       Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija