FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јун 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Републичка управа за игре на срећу; Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 03 Април 2018

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е    

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

I - 1.    Републичка управа за игре на срећу

 

1.1.        Директор                                                                                  1 извршилац

 

     2     Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

 

2.1.      Виши стручни сарадник за надзор послова катастарског класирања,

            бонитирања и комасационе процјене земљишта,

            Сектор за послове надзора                                                                             1 извршилац

2.2.      Виши стручни сарадник за геодетске послове,

            Подручна јединица Бања Лука                                                                        1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Организјуе и руководи радом Управе; брине о спровођењу закона и других прописа; доноси проведбене прописе када је за то законом овлаштен; припрема проведбене прописе када је за то законом овлаштен министар; доноси и прати извршење годишњих и оперативних планова рада Управе; надзире законитост, правовременост и ефикасност рада државних службеника и намјештеника; брине о уредном и правилном кришћењу имовине; предузима мјере о утврђивању одговорности за повреде радне обавезе утврђене законом; брине о законитој употреби средстава и налогодавац је за њихово коришћење у оквиру буџета Управе.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник I категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Обавља послове стручног и управног надзора; саставља записник о извршеном надзору и извјештај о раду; прати релизацију наложених мјера из записника о извршеном надзору, те записник доставља руководиоцу одјељења и помоћнику директора; прати савремена достигнућа у овој области; врши непосредне послове стручног надзора над извршењем закона, других прописа и општих аката из области катастарског класирања, бонитирања и комасационе процјене земљишта; учестује у изради прописа и других аката из ове области; врши стручно усмјеравање у интерну обуку кадрова из ове области; обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности на цијелој територију Републике Српске; ради друге послове које му одреди помоћник директора и непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.2.

Самостално обавља сложене послове који се односе на: обнављање белега сталних геодетских тачака; рекогносцирање, стабилизацију, мјерење и рачунање новопостављених геодетских тачака; спроводи промјене у елаборатима о геодетским мрежама; брине се о њиховој ажурности и врши издавање података о геодетским мрежама корисницима; по потреби врши снимање промјена у катастру комуналних уређаја и њихово сровођење на плановима и елаборату катастра комуналних уређаја. Врши праћење и евидентирање насталих промјена на непокретностима, катастра и катастра комуналних уређаја. По потреби врши прегед и пријем радова у подручној јединици; обавља послове и задатке оснивања катастра непокретности на цијелој територији Републике Српске. Обавља и друге послове које му одреди непосредни руководилац.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; економски, правни или електротехнички факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет (академске студије првог циклуса са 240 ECTS бодова или еквивалент - најмање четири године основних студија); радно искуство у пољопривредној струци најмање пет (5) година рачунајући од завршетка студија; положен стручни испит за рад у републичким органима управе

За радно мјесто означено под бројем 2.2.

VII степен стручне спреме; геодетски факултет или факултет геодетског смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за раду републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

 

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

                                                                                                                            Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija