FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Мај 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство финансија

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 13 Март 2018

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е    

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1.    Министарство финансија

 

1.1.        Помоћник министра за Ресор за макроекономску анализу и политику                 1 извршилац

1.2.        Помоћник министра за Ресор за фискални систем                                               1 извршилац

1.3.        Помоћник министра за Ресор за буџет и јавне финансије                                    1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Помоћник министра руководи Ресором; обезбјеђује законитост и благовремено извршавање задатака и послова Ресора; организује, обједињава и усмјерава рад запослених у Ресору и пружа им неопходну стручну помоћ; по овлашћењу министра учествује у раду радних тијела Владе и Народне скупштине из дјелокруга рада Ресора којим руководи; врши најсложеније послове из области Ресора; учествује у припреми преднацрта и нацрта закона и других прописа; врши анализу информација и извјештаја из области макроекономске, фискалне и социјалне политике; припрема и предлаже прогнозе макроекономских и фискалних индикатора као основу за вођење макроекономске, фискалне и социјалне политике; анализира ефекте примјене постојећих закона на макроекономска и фискална кретања и предлаже измјене закона у финкцији остваривања усвојене макроекономске, фискалне и социјалне политике; припрема упутства, анализе и информације утврђене плановима и програмом рада, обавља и друге послове које одреди министар, а који се односе на послове из надлежности Ресора. За свој рад одговоран је министру.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник I категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Руководи Ресором; обезбјеђује законитост и благовремено извршавање задатака и послова Ресора; по овлашћењу министра учествује у раду радних тијела Владе и Народне скупштине из дјелокруга рада Ресора којим руководи; организује и усмјерава рад извршилаца у Ресору; врши најсложеније послове из дјелокруга Ресора; учествује у припреми преднацрта, нацрта закона и других прописа; врши анализу информација и извјештаја из области фискалне и пореске политике; учествује у припреми макроекономског оквира у Републици Српској и Босни и Херцеговини; учествује у припреми материјала за Управни одбор Управе за индиректно опорезивање; припрема прогнозе макро-економских параметара као основу за детаљно прогнозирање прихода; анализира ефекте примјене постојећих закона и предлаже мјере за измјене закона у финкцији остваривања већих прихода; припрема аналитичке податке за доношење пореских закона; прати односе у распоређивању финансирања уставних надлежности Републике Српске и општина; прати распоред јавних прихода између Републике и општина и дознака јавним фондовима и предузећима; анализира утицај пореза на привредна дешавања; те иницира и предлаже мјере за побољшање фискалне политике у Републици Српској, као и у Босни и Херцеговини, те измјене закона и подзаконских аката са циљем побољшања ефикасности плаћања фискалитета; учествује у креирању економске политике у домену фискалне политике; активно сарађује са Пореском управом Републике Српске и Републичком управом за игре на срећу; припрема упутства, анализе и информације утврђене плановима и програмом рада; обавља и друге најсложеније стручне послове из области фискалне политике; те друге послове које одреди министар. За свој рад одговоран је министру.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник I категорије

 

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

Руководи Ресором; распоређује послове на одјељења и врши надзор над њиховим радом; обавља најсложеније послове из дјелокруга Ресора; обезбјеђује законито и благовремено извршавање задатака и послова из дјелокруга Ресора; одговара за коришћење финансијских, материјалних и људских ресурса Ресора; по овлашћењу министра учествује у раду радних тијела Владе и Народне скупштине из дјелокруга Ресора којим руководи; обавља и друге послове које му одреди министар. Помоћник за свој рад одговара министру.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник I категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

ВСС - економски факултет; VII степен стручне спреме; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и знање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

ВСС - економски или правни факултет; VII степен стручне спреме; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и знање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

ВСС - економски факултет; VII степен стручне спреме; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и знање рада на рачунару.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 


 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

 

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Пореска управа
Јавни конкурс објављен 21.03.2018. године
339.1KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija