FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Март 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство здравља и социјалне заштите; Републички хидрометеоролошки завод

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 28 Фебруар 2018

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е    

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

 

I - 1.    Министарство здравља и социјалне заштите

 

1.1.     Помоћник министра у Ресору за јавно здравство,

           међународне односе и европске интеграције                                                 1 извршилац

 

     2     Републички хидрометеоролошки завод

 

2.1.      Директор                                                                                                          1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Руководи радом Ресора, обавља најсложеније послове из дјелокруга рада Ресора, координира и распоређује послове на непосредне извршиоце, остварује сарадњу са другим ресорима Министарства, одговара за коришћење финансијских, материјалних и људских ресурса, у сарадњи са руководиоцима других ресора Министарства учествује у планирању и припремању јавно-здравствених политика, стратегија, програма, и пројеката који имају за циљ унапређење здравља становништва, те законских и подзаконских аката из области јавног здравства, остварује сарадњу са институцијама и агенцијама у области јавног здравства, локалном заједницом, коморама и струковним удружењима здравствених радника, међународним здравственим организацијама и невладиним организацијама из дјелокруга послова Ресора, подстиче и одржава међународну сарадњу, заступа Ресор и Министарство у пословима из ресорне надлежности, по налогу министра, сарађује са домаћим и међународним организацијама и институцијама. Извјештаје о раду Ресора подноси министру, обавља и друге послове по налогу министра којем је и одговаран за свој рад.

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Дефинише развојну стратегију метеоролошке, хидролошке, сеизмолошке и мреже станица за заштиту животне средине Републике Српске, дефинише годишње циљеве рада са израдом плана рада Завода у циљу спровођења политике Владе, организује спровођење плана рада Завода давањем општих и појединачних инструкција и усмјеравања, надгледа остваривање плана, периодично и годишње извјештава Владу о постигнутим резултатима, планира потребна финансијска средства за остваривање предвиђених циљева, стара се о законитости финансијског пословања, стара се о спровођењу закона који регулишу рад органа државне управе, планира и организује учествовање Завода у међународним пројектима и надгледа спровођење међународне сарадње Завода у циљу размјене метеоролошких, хидролошких, сеизмолошких и података из области заштите животне средине, представља Завод у земљи и иностранству, ради и друге послове по налогу ресорног министра. За свој рад одговара ресорном министру и Влади Републике Српске.


III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме, медицински факултет (специјалиста хигијене, епидемиологије или социјалне медицине са организацијом и економиком здравствене заштите), најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, активно знање енглеског језика.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме, природно-математички факултет-смјер метеорологија или физика, физички факултет-одсјек метеорологија, грађевински факултет, технолошки, економски или пољопривредни факултет, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или  рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) доказа о активном знању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем 1.1.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказа о активном знању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем 1.1.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija