FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Фебруар 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство просвјете и културе; Републичка управа цивилне заштите

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 13 Фебруар 2018

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е    

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

 

I - 1.    Министарство просвјете и културе

 

1.1.     Виши стручни сарадник за полагање стручног испита, Одјељење за

           правне, опште и заједничке послове, Секретаријат Министарства                      1 извршилац

 

      2    Републичка управа цивилне заштите

 

2.1.      Виши стручни сарадник за пројекте и међународну сарадњу                              1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Припрема приједлоге рјешења о именовању комисија за полагање стручних испита, приједлоге рјешења о признавању стручних испита или дијела стручног испита за лица која су положила стручни испит у иностранству и утврђује истовјетност програма за полагање стручног испита у овим случајевима као и за лица који су положили стручни испит у оквиру друге струке истог нивоа образовања и приједлоге закључака о одбацивању непотпуних пријава, учествује у изради правилника и других подзаконских аката у вези са полагањем стручних испита, обавља послове секретара комисија за полагање стручних испита за самосталан образовни рад васпитача и стручних сарадника (васпитно-образовни радници) у предшколским установама, комисија за полагање стручних испита за самосталан васпитно образовни рад наставника разредне наставе, наставника предметне наставе, вјероучитеља и стручних сарадника (васпитно-образовни радници) и секретара у установама за основно образовање и васпитање, комисија за полагање стручних испита за самасталан васпитно образовни рад наставника и стручних сарадника (васпитно-образовни радници) и секретара у установама за средње образовање и васпитање и комисија за полагање стручних испита за самосталан васпитно образовни рад васпитача и стручних сарадника (васпитно-образовни радници) и секретара у установама ученичког стандарда - дом ученика, припрема увјерења о положеном стручном испиту, води евиденцију лица која су положила стручни испит, сарађује са ресором образовања, стручним службама министарства и образовним установама у остваривању задатака који произилазе из правилника о полагању стручних испита, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења. За свој рад одговара начелнику Одјељења и секретару Министарства.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Проводи задатке везане за пројекте и међународну сарадњу, истражује и израђује пројекте из области заштите и спашавања од природних и других несрећа у складу са домаћим и међународним стандардима, учствује у изради законских и других прописа из области цивилне заштите, учествује у изради и ажурирању процјене угрожености и планских и других аката из дјелокруга свог рада, учествује у изради уговора и извјештаја са домаћим и међународним организацијама, прати међународне стандарде и достигнућа у области заштите и спашавања од природних или других несрећа и предлаже усклађивање домаћих прописа са истим, врши превођење стручних докумената за потребе Републичке управе, врши непосредно превођење на састанцима, семинарима и конференцијама за потребе Републике управе, сачињава записнике са одржаних састанака, сједница и других скупова са страним партнерима, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга свог рада, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења за обуку, међународну сарадњу и информисање и за свој рад одговара начелнику Одјељења за обуку, међународни сарадњу и информисање.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; факултет за пословне студије, пољопривредно-прехрамбени факултет, пољопривредни факултет, факултет политичких наука или економски факултет; познавање енглеског језика; двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) доказа о познавању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем 2.1.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

 

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       доказа о познавању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем 2.1.;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 


 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

 

 

Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Регистрација на веб сајт Агенције за државну управу са упутством за електронску (online) приjaву нa jaвни кoнкурс/интeрни oглaс/стручни испит/oбукe
(1.7MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija