FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јануар 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите; Републичка дирекција за обнову и изградњу

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 12 Јануар 2018

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е    

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

 

I - 1.    Министарство рада и борачко-инвалидске заштите

 

1.1.        Секретар                                                                                                               1 извршилац

 

     2     Републичка дирекција за обнову и изградњу

 

2.1.      Стручни сарадник за обраду аналитичких података и управљање

            пословним просторима и гаражама у Одјељењу за опште, правне,

            рачуноводствено-финансијске послове и непокретности                                  1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Руководи Секретаријатом; одговара за коришћење финансијских, материјалних и људских ресурса Секретаријата; координира рад ресора; остварује сарадњу Министарства са другим органима, предузећима, установама и другим субјектима; стара се о извршењу програма рада Министарства; одговоран је за поступање са тајним подацима у складу са Законом о заштити тајних података и Правилником Министарства. Технички усклађује рад унутрашњих организационих јединица Секретаријата; предлаже план рада Министарства по добијању планова ресора и кабинета Министарства; предлаже планове стручног усавршавања и оспособљавања државних службеника; обавља и друге послове које му одреди министар. Секретар Министарства за свој рад одговара министру.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II категоирије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Стручни сарадник за обраду аналитичких података и управљање пословним просторима и гаражама обавља мање сложене послове који се односе на припрему и израду стручних анализа и обраду аналитичкох података и евиденција о гаражама, пословним просторима и другим непокретностима на којима је право располагања као државном својином имало пријашње Министарство одбране Републике Српске; прати све чињенице и околности које се односе на гараже, пословне просторе и друге непокретности, њихове кориснике, основ коришћења тих непокретности, те испуњење обавеза, закупаца, односно корисника; припрема одговарајућу документацију и информише надређеног о чињеницама које се односе на незаконито коришћење непокретности и на неизвршење уговорених обавеза корисника непокретности; пришрема техничку и другу документацију потребну ради сачињавања извјештаја Правобранилаштву Републике Српске и другим институцијама; одговара за вјеродостојност, квалитет и ажурност сачињених података; учествује у раду комисија за примопредају непокретности; учествује у име Дирекције у преузимању непокретности у извршном поступку, сагласно судским одлукама у поступцима предаје непокретности, сагласно одлукама Владе Републике Српске или по другом основу; обилази, контролише и евидентира, као појединац у комисији, стање гаража, пословних простора, станова, неперспективних локација и осталих непокретности; врши обрачун улагања Републике Српске по основу закључених уговора о финансирању или суфинансирању, а која се односе на непокретности којим располаже ова Дирекција; пружа техничку помоћ на приреми и уговарању у току реализације програма обнове и изградње грађевинских објеката и објекта инфраструктуре; обавља послове доставе поште и архивирања докумената, одговара та благовремено, законито и правилно обављање послова; обавља и друге послове за које добије налог од непосредног руководиоца и директора.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категоирије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

IV степен стручне спреме - грађевинска школа; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање рада на рачунару (MS Office).

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник  Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15);

б) диплому о завршеној средњој школи за радно мјесто означено под бројем 2.1.;

в) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

г) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

ријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       диплому о завршеној средњој школи за радно мјесто означено под бројем 2.1.;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену обарзовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова; Центар за пружање бесплатне правне помоћи343.8KB
2Јавни конкурс: Пореска управа
Датум објаве: 05.01.2017.
367.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Упутство за регистровање на Web сајт АДУ РС и Упутство за електронско слање пријава за конкурсе, обуке и стручне испите
(1.2MB)
Latinična verzija