FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јануар 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство саобраћаја и веза; Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове; Републички секретаријат за законодавство; Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде;

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 28 Децембар 2017

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е    

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1.    Министарство саобраћаја и веза

 

1.1.        Помоћник министра за друмски саобраћај                                                       1 извршилац

 

     2     Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове

 

2.1.      Директор                                                                                                        1 извршилац

 

      3    Републички секретаријат за законодавство

 

3.1.      Виши стручни сарадник за нормативноправне послове                                 1 извршилац

 

     4     Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

4.1.      Виши стручни сарадник за воћарство, виноградарство и расадничарство,

            Одјељење за биљну производњу                                                                    1 извршилац

4.2.      Виши стручни сарадник за земљишно-информациони систем,

            Одјељење за пољопривредно земљиште                                                         1 извршилац

4.3.      Виши стручни сарадник за сточарство,

            Подручна јединица Бања Лука                                                                         1 извршилац

4.4.      Виши стручни сарадник за воћарство и виноградарство,

            Подручна јединица Требиње                                                                           1 извршилац

4.5.      Виши стручни сарадник за ветеринарску епидемиологију,

            Ресор за ветеринарство                                                                                   1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Непосредно управља Ресором и одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова у истом; распоређује послове на сараднике и координира рад са другим субјектима из надлежности Ресора; даје стручна упутства и смјернице за рад унутрашњих организационих јединица и непосредних сарадника у рјешавању задатака из области друмског саобраћаја и путева; учествује у дефинисању  визије, мисије, политике, циљева и стратегије Министарства; дефинише, организује и координира активности на извршењу планова Ресора; организује и одговара за коришћење финансијских, материјалних и људских ресурса у Ресору којим руководи; ради на изради закона. За свој рад одговара министру.

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Директор руководи и представља Управу, а нарочито брине о спровођењу закона и других прописа; доноси спроведбене прописе кад је за то изричито законом овлаштен; надзире законитост, правовременост и ефикасност рада државних службеника и осталих запослених; брине о уредном и правилном коришћењу имовине и средстава за рад; предузима мјере о утврђивању одговорности за повреде радне обавезе утврђене законом; брине о законитој употреби средстава и налогодавац је за њихово коришћење у оквиру утврђеним буџетом; одлучује о правима и дужностима државних службеника и намјештеника. Директор за свој рад одговара Влади Републике Српске.

За раднo мјестo означенo под бројем 3.1.

Обавља нормативноправне послове; сарађује са обрађивачем подзаконских прописа и даје стручно мишљење о њиховој усаглашености са законима и Правилима нормативноправне технике; прати стање које се односи на усаглашеност подзаконских прописа са законима и о томе обавијештава помоћника директора за друштвене дјелатности; у сарадњи са лектором врши правну коректуру и редиговање текста подзаконских прописа који се достављају на објављивање у Службени гласник Републике Српске; те обавља и друге послове које му одреди помоћник директора за друштвене дјелатности.

За раднo мјестo означенo под бројем 4.1.

Ради на пословима припреме и израде закона и подзаконских аката из области производње садног материјала, органске и интегралне производње, ради на усклађености прописа са прописима ЕУ из области воћарства, виноградарства и расадничарства, провјерава испуњеност услова за производњу садног материјала, ради на формирању, вођењу и унапређењу регистара физичких и правних лица која се баве производњом садног материјала пољопривредног и украсног биља и цвијећа, обавља послове у вези са заштитом нових сорти биљака и заштитом оплемењивачког права, учествује у изради, вођењу и ажурирању сортне листе, учествује у планирању мјера за побољшање подизања вишегодишњих засада, предлаже мјере подршке за развој органске и интегралне производње, провјерава испуњеност услова код правних лица за обављање сертификације и ресертификације органских производа, формира и ажурира евиденције у области органске производње, припрема програме, рјешења, сагласности, извјештаје и друге акте, води рачуна да се послови обављају благовремено у складу са прописима и међународним стандардима, ради на успостављању, одржавању и развијању информационог система, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења. За свој рад одговаран је  начелнику Одјељења.

За раднo мјестo означенo под бројем 4.2.

Ради на пословима који се односе на израду законских и подзаконских прописа из области земљишно-информационих система, ради на усклађености прописа са прописима  ЕУ, припрема програме, информације, извјештаје и друге акте, ради на пословима који се односе на вођење евиденције о пољопривредном земљишту у свим облицима својине као и евиденције о свим видовима коришћења пољопривредног земљишта у својини Републике Српске, успоставља и води земљишно-информациони систем (ЗИС), успоставља и води евиденције о земљишним ресурсима у ГИС-у, припрема и успоставља систем идентификације земљишних парцела (ЛПИС), прати међународне прописе и стандарде из области информационог система за земљиште, обавља и друге послове из дјелокруга рада по налогу начелника Одјељења. За свој рад одговоран је  начелнику Одјељења.

За раднo мјестo означенo под бројем 4.3.

Учествује у планирању и спровођењу програма рада, одржава опрему, извјештава руководиоца подручне јединице о својим активностима, развија техничку и пословну ефикасност, идентификује релевантна, практична, правовремена и непристрасна техничка и пословна рјешења за потребе пољопривредника из своје области, успоставља систем за поуздано идентификовање потреба пољопривредника из сточарске производње и стално их ажурира, планира програм савјетодавно-стручног рада и обука из сточарства који задовољава потребе произвођача уз пуну искориштеност расположивих средстава те уз добијање сагласности за планиране активности од стране руководиоца подручне јединице, осигурава спровођење плана, прилагођава га потребама на терену како би се испунили захтјеви и потребе пољопривредника, организује давање савјета директно: усмено и писмено и путем медија, даје их на одобравање, извјештава непосредног руководиоца на мјесечном нивоу, води тачну евиденцију у форми коју одобри руководилацо активностима подручне јединице када је ријеч о сточарској производњи и употреби опреме, у сарадњи са сарадницима из исте области идентификује могућа рјешења за недостатке и проблеме у сточарској производњи, развија их у практичној форми и имплементира их на имањима, сарађује са специјалистима из области сточарства из других организацијакако би се размијенила искуства и како би се дошло до најбољих рјешења за идентификоване проблеме, континуирано прати нове технологије из области сточарства и идентификује њихову примјењивост,обавља стручне послове из области узгоја и  селекције у сточарству, сарађује са подручним јединицама у области  узгоја и селекције као и са асоцијацијама узгајивача квалитетно приплодне стоке, обавља послове техничког надзора код произвођача квалитетно приплодне стоке, обавља најсложеније стручне послове из области узгоја и селекције у сточарству, обавља послове техничког надзора код произвођача квалитетно приплодне стоке,обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговоран је руководиоцу Подручне јединице.

За раднo мјестo означенo под бројем 4.4.

Учествује у  планирању и спровођењу програма рада, одржава опрему, извјештава руководиоца подручне јединице о својим активностима, развија техничку и пословну ефикасност, идентификује релевантна, практична, правовремена и непристрасна техничка и пословна рјешења за потребе пољопривредника из своје области, успоставља систем за поуздано идентификовање потреба пољопривредника из воћарске и виноградарске производње и стално их ажурира, планира програм савјетодавно-стручног рада и обука из воћарства и виноградарства који задовољава потребе произвођача уз пуну искориштеност расположивих средстава те уз добијање сагласности за планиране активности од стране руководиоца подручне јединице,осигурава спровођење плана, прилагођава га потребама на терену како би се испунили захтјеви и потребе пољопривредника, организује давање савјета директно: усмено и писмено и путем медија, припрема мјесечне буџете, даје их на одобравање, извјештава руководиоца на мјесечном нивоу, води тачну евиденцију у форми коју одобри руководилац о активностима подручне јединице када је ријеч о воћарској и виноградарској производњи и употреби опреме, у сарадњи са сарадницима из исте области идентификује могућа рјешења за недостатке и проблеме у воћарској и виноградарској производњи, развија их у практичној форми и имплементира их на имањима, сарађује са специјалистима из области воћарства и виноградарства из других организација како би се размијенила искуства и како би се дошло до најбољих рјешења за идентификоване проблеме, континуирано прати нове технологије из области воћарства и виноградарства и идентификује њихову примјењивост, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.За свој рад одговоран је руководиоцу Подручне јединице.

За раднo мјестo означенo под бројем 4.5.

Учествује у припреми законских и подзаконских прописа из области ветеринарства, прати, анализира стање и предлаже мјере за унапређење ветеринарске дјелатности, учествује у рјешавању текућих питања из области ветеринарства, стара се о организовању и спровођењу здравствене заштите животиња, учествује у акцијама превентивног карактера, обавља и друге послове по налогу помоћника министра. За свој рад одговоран је помоћнику министра.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; саобраћајни или грађевински факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; искуство у управљању људским и материјалним ресурсима; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; геодетски факултет, правни факултет или економски факултет (академске студије првог циклуса са 240 ЕЦТС бодова или еквивалент - најмање четири године основних студија); најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 4.1.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет - смјер воћарско виноградарски, хортикултура или општи; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 4.2.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 4.3.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет - смјер сточарство или општи смјер; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен возачки испит „Б" категорије и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 4.4.

VII степен стручне спреме; пољопривредни факултет-смјер воћарско виноградарски, или општи смјер; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; положен возачки испит „Б" категорије и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 4.5.

VII степен стручне спреме; ветеринарски факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник  Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) изјаве о посједовању возачке дозволе „Б" категорије за радна мјеста означена под бројем 4.3. и 4.4.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Кандидати који буду позвани на улазни интервју за радна мјеста означена под бројем 4.3. и 4.4. обавезни су, поред личне карте, донијети и возачку дозволу на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену обарзовања;

-       доказа о положеном возачком испиту „Б" категорије за радна мјесат означена под бројем 4.3. и 4.4.;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова; Центар за пружање бесплатне правне помоћи343.8KB
2Јавни конкурс: Пореска управа
Датум објаве: 05.01.2017.
367.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Упутство за регистровање на Web сајт АДУ РС и Упутство за електронско слање пријава за конкурсе, обуке и стручне испите
(1.2MB)
Latinična verzija