FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јануар 2018
ПонУтоСриЧетПетСубНед
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде; Републички завод за статистику

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 08 Децембар 2017

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е    

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1.    Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

1.1.        Секретар                                                                                                        1 извршилац

 

     2     Републички завод за статистику

 

2.1.      Виши стручни сарадник за статистику потрошачких цијена                                1 извршилац

2.2.      Виши стручни сарадник за имплементацију стандарда и

            методологија анкетних и статистичких активности                                               1 извршилац

2.3.      Виши стручни сарадник за праћење квалитета

            статистичких истраживања                                                                                     1 извршилац

2.4.      Виши стручни сарадник за статистичке активности из области

            привредних и друштвених дјелатности у Одјељењу Требиње                           1 извршилац

2.5.      Стручни сарадник за послове техничке припреме и учешће

            у статистичким активностима у Одјељењу Добој                                                1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Руководи Секретаријатом Министарства; стара се о стању кадрова у Министарству, финансијским и информатичким питањима; технички усклађује рад организационих јединица Министарства; предлаже план рада Министарства по добијању планова ресора и републичких управних организација у саставу Министарства и прати остварење плана рада Министарства; предлаже планове стручног усавршавања и оспособљавања државних службеника; учествује у изради нацрта буџета и финансијског плана Министарства; координира кориштење финансијских и материјалних средстава; врши надзор над обављањем послова јавних набавки за Министарство; обавља послове који се односе на унутрашњу организацију и рад Министарства; припрема материјале за сједнице Колегија Министарства, Владе Републике Српске и Народне скупштине; обавља послове сарадње Министарства са другим органима и институцијама; обавља и друге послове које му повјери министар. За свој рад одговоран је министру.

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Планира, координира и организује послове из области потрошачких цијена и статистике цијена; припрема методолошку основу; примјењује и ради на унапређењу постојећих методологија, стандарда и класификације; врши припрему за обраду, обраду, анализу и дисеминацију статистичких података; организује и реализује израду методологије; прикупљање, обраду, анализу и дисеминацију података из статистика које спроводи; израђује статистичке индикаторе који се односе на област потрошачких цијена и статистике цијена; учествује у припреми методолошких рјешења из оквира дјелокруга рада за потребе других организационих јединица Завода у циљу усаглашавања с ЕУ стандардима; учествује у развоју и избору узорака из свог дјелокруга; уводи нове и редизајнира постојеће статистичке активности из области потрошачких цијена и статистике цијена; сарађује са административним изворима података; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

За раднo мјестo означенo под бројем 2.2.

Ради на имплементацији статистичких софтвера; припрема апликације за анкетна истраживања, њихову инсталацију и прати рад на уносу кориштењем статистичких софтвера; у сарадњи са службеником за имплементацију стандарда одређује начин прикупљања података кроз примјену САТI и САРI технологија; припрема софтверску подршку за њихову реализацију и прати њихово реализовање; пружа помоћ и подршку корисницима софтвера у институцији; одржава обуке за коришћење статистичких софтвера; припрема податке за анализе одговарајућих анкетних истраживања; сарађује са администартивним изворима података; обавља и друге псолове по налогу непосредног руководиоца.

За раднo мјестo означенo под бројем 2.3.

Врши послове праћења прописа из области дјелокруга рада; самосталне припреме приједлога рјешења и мјера; вођења и одлучивања у складу са утврђеним поступцима; развијања стандарда за праћење квалитета статистичких података; примјене стандарда и израчунавања индикатора квалитета података у свим фазама статистичке продукције; израђивања извјештаја о мониторингу квалитета података на свим тачкама статистичког процеса, од извора података преко нивоа статистичке институције и ЕУРОСТАТ-а до крајњег корисника података, вођење и сарађивање у пројектним групама; самосталног обављања других захтијевних задатака; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

За раднo мјестo означенo под бројем 2.4.

Обавља сложене стручне, статистичко-евиденционе и методолошке послове из дјелокруга рада Одјељења; организује и спроводи дистрибуцију статистичког инструментарија извјештајним јединицама; врши прикупљање статистичких извјештаја; контролу обухвата, тачности и потпуности извјештаја; врши одговарајућу припрему материјала за обраду и унос података; одговара за ажурност и квалитет статистичких података; одржава непосредни и стални контакт и пружа стручну помоћ извјештајним јединицама и спољним сарадницима (анкетарима и пописивачима); сарађује са административним изворима података; обавља и друге псолове по налогу непосредног руководиоца.

За раднo мјестo означенo под бројем 2.5.

Обавља једноставне статистичко-евиденционе послове из дјелокриуга рада Одјељења; прати дистрибуцију статистичког инструментарија извјештајним јединицама; прикупљање статистичких извјештаја; контролу обухвата, тачности и потпуности извјештаја; прати припрему материјала за обраду и унос података; одговара за ажурност и квалитет статистичких података из свог дјелокруга; одржава непосредни и стални контакт и пружа стручну помоћ извјештајним јединицама и спољним сарадницима (анкетарима и пописивачима); сарађује са администартивним изворима података; обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; економски факултет или други факултет економског смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.2.

VII степен стручне спреме; природно-математички факултет, одсјек за математику и информатику или други факултет информатичког смјера, машински, електротехнички, економски факултет или други факултет економског смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.3.

VII степен стручне спреме; природно-математички факултет, правни, филозофски, економски факултет или други факултет економског смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.4.

VII степен стручне спреме; пољопривредни, филозофски, правни факултет или други факултет правног смјера, економски факултет или други факултет економског смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 2.5.

IV степен стручне спреме; средња школа економског или техничког смјера, средња угоститељско-трговинско-туристичка школа или гимназија; најмање шест (6) мјесеци радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15);

б) диплому о завршеној средњој школи за радно мјесто означено под бројем 2.5.;

в) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са  Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

г) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       диплому о завршеној средњој школи за радно мјесто означено под бројем 2.5.;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену обарзовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 


                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова; Центар за пружање бесплатне правне помоћи343.8KB
2Јавни конкурс: Пореска управа
Датум објаве: 05.01.2017.
367.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Упутство за регистровање на Web сајт АДУ РС и Упутство за електронско слање пријава за конкурсе, обуке и стручне испите
(1.2MB)
Latinična verzija