FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Децембар 2017
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство финансија; Министарство за избјеглице и расељена лица

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 07 Новембар 2017

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е    

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1.  Министарство финансија

 

1.1.   Виши стручни сарадник за привредне спорове у Одјељењу за

         привредне и друге спорове у Ресору за правне послове                                 1 извршилац

1.2.   Виши стручни сарадник за спровођење финансијског тока

         поступка у Одјељењу за координацију јавних инвестиција у

         Ресору за управљање инвестицијама                                                               1 извршилац

1.3.  Виши стручни сарадник за нормативне послове у Одјељењу за

        спољни дуг у Ресору за управљање дугом                                                        1 извршилац

1.4.  Виши стручни сарадник за кредитне послове са иностранством у

        у Одсјеку за девизне трансакције у Одјељењу за тржиште капитала

        и девизне трансакције у Ресору за финансијски систем                                    1 извршилац

1.5.  Виши стручни сарадник за праћење јавног сектора у Одсјеку за израду,

        извршење и анализу буџета Републике Српске у Одјељењу за план и

        извршење буџета Републике Српске у Ресору за буџет и јавне финасије       1 извршилац

 

    2   Министарство за избјеглице и расељена лица

 

2.1.   Виши стручни сарадник за пројекте обнове и реконструкције у Одјељењу

         за повратак, обнову и реконструкцију у Ресору за планирање,

         пројектовање и послове управљања смјештајним капацитетима                    1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Учествује у припреми изјашњавања надлежним институцијама код којих се воде поступци из области привреде гдје је страна у поступку Министарство финансија. Припрема аналитичке картице према добављачима бившег МОРС, ВРС код подношења тужби у погледу висине тужбеног захтјева, оспорава висину постављеног тужбеног захтјева. Присуствује расправама гдје се Министарство појављује као страна у поступку. Даје мишљења у погледу давања одговора на тужбе, припрема нацрте за редовне и ванредне правне лијекове. Учествује у раду комисија и других радних група. Разматра и упућује пресуде и судска извршна рјешења, као и друге правоснажне одлуке које се достављају Ресору за управљање дугом. За свој рад одговара начелнику одјељења и помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Врши запримање улазне документације (ситуације, рачуни), сачињава обрасце за трезорско пословање, континуирано сарађује са Ресором за трезор - Одјељење за рачуноводство, надлежним министарствима и институцијама на које се односи имплементација пројеката, сачињава процедуре у вези са евидентирањем финансијских трансакција и извештавања о реализацији пројеката, врши требовање средстава за плаћања по пројектима, прати и контролише динамику трошења средстава, води евиденције и припрема извјештаје. Обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

Учествује у изради законских и подзаконских аката из надлежности Ресора. Учествује у раду радних група за припремање нацрта и приједлога законских и подзаконских аката. Даје мишљења о правној ваљаности аката по којима поступа Ресор за управљање дугом. Учествује у преговорима са домаћим и међународним институцијама.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.4.

Предузима и самостално извршава најсложеније радње које се односе на регулисање и праћење свих облика кредитних послова са иностранством, води службене евиденције и регистре кредитних послова са иностранством на основу података прикупљених евидентирањем кредитних послова, а у циљу обезбјеђења података о задужености резидената неопходних за статистичку обраду и праћење стања укупног спољног дуга Републике Српске, врши студијско-аналитичке послове праћења стања из области кредитних послова са иностранством и припрема студије које се односе на даљу либерализацију кредитних послова са иностранством у процесу придруживања Европској унији, а у складу са одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању, анализира извјештаје Републичког девизног инспектората, прикупља потребне информације из ове области, даје стручна мишљења и предлаже одговарајуће мјере за унапређење сегмената кредитних послова са иностранством, израђује аналитичко-информативне материјале о стању из области девизног пословања и шире проблематике из ове области, израђује нацрте закона и подзаконских аката из области девизног система и кредитних односа са иностранством, сарађује са органима овлашћеним за инспекцијски надзор над девизним пословањем резидената и нерезидената у Републици Српској, те обавља и друге послове из дјелокруга Одсјека.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.5.

Врши послове аналитичког праћења прихода и расхода буџета по буџетским корисницима, врши праћење и анализу активности буџетских корисника и оправданости средњорочних програма по буџетским корисницима (програмско буџетирање), врши преглед и анализе приједлога потрошње и буџетских захтјева (тачности, свеобухватности процјене трошкова и предложених учинака - циљева/мјера), врши консултације са буџетским корисницима ради појашњења буџетског захтјева, врши анализу оправданости буџетских захтјева корисника буџета, даје одговарајуће приједлоге и мишљења за Владу на приједлоге рјешења о реалокацији буџетских средстава у и између буџетских корисника, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одсјека.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Обавља управне и дрге стручне послове који се односе на учешће у припреми и изради развојних докумената, учешће у припреми и изради годишњих и других планских докумената, учешће у припреми, изради и реализацији посебних програма и реализацији пројеката који се односе на обнову, реконструкцију, санацију и изградњу стамбених јединица, инфраструктуре, културних, вјерских и јавних објеката за расељена лица, избјеглице и повратнике у сврху повратка, репатријације, ресоцијализације и реинтеграције, прикупљање података за пројекте, врши њихово евидентирање, стручну обраду, оцјењује квалитет и комплетност пројеката обнове, реконтрукције, санације и изградње стамбених јединица, инфраструктуре, културних, вјерских и јавних објеката за расељена лица, избјеглице и повратнике у сврху повратка, репатријације, ресоцијализације и реинтеграције, обавља стручне послове који се односе на стручно надгледање и имплементацију пројеката обнове, реконтрукције, санације и изградње стамбених јединица, инфраструктуре, културних, вјерских и јавних објеката за расељена лица, избјеглице и повратнике у сврху повратка, репатријације, ресоцијализације, и реинтеграције, учествује у припреми неопходне документације за обављање поступака јавних набавки роба, услуга и радова из надлежности Ресора, сачињава и предлаже план јавних набавки и контролише његово извршење, праћење, анализирање, утврђивање стања, предузимање и предлагање мјера у области остваривања права  на обнову, реконтрукцију, санацију и изградњу стамбених јединица, инфраструктуре, културних, вјерских и јавних објеката за расељена лица, избјеглице и повратнике у сврху повратка, репатријације, ресоцијализације и реинтеграције кроз припрему и израду извјештаја, анализа, информација,  и предлагања измјена прописа, учешће у припреми, изради и предлагању текста нацрта закона и других прописа и извршавању закона који се односе на предлагање првостепених рјешења и појединачних аката по појединачним захтјевима за обнову, реконтрукцију, санацију, и изградњу стамбених јединица, инфраструктуре, културних, вјерских, и јавних објеката за расељена лица, избјеглице и повратнике у сврху повратка, репатријације, ресоцијализације и реинтеграције, у свом раду сарађује са општинским органима власти, међинародним и домаћим организацијама које имлементирају пројекте, а посебно са органима који врше стални стручни надзор над извођењем пројеката, уз сагласност начелника Одјељења остварује сарадњу са Министарством за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, Федералним Министарством расељених особа и избјеглица, међународним и домаћим организацијама које реализују пројкте обнове, те са министарствима, управама и управним организацијама у оквиру републичке управе Републике Српске, сарађује са ресорима у оквиру Министарства за избјеглице и расељена лица Републике Српске, обавља и друге послове у складу са законом и другим прописима по налогу начелника Одјељења, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова. За свој рад одговара начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

ВСС, правни факултет или факултет правних наука, VII степен стручне спреме, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

ВСС, економски факултет или факултет за услужни бизнис, VII степен стручне спреме, најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, знање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

ВСС, факултет правних наука, VII степен стручне спреме, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, активно познавање енглеског језика и знање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

ВСС, факултет пословне економије, VII степен стручне спреме, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање енглеског језика и знање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.5.

ВСС, економски факултет, VII степен стручне спреме, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, знање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме, грађевински факултет, машински факултет, технички факултет-грађевински смјер или висока школа за економију и информатику, најмање једна (1) година рданог искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) доказа о познавању енглеског језика

   за радна мјеста означена под бројем 1.3. и 1.4.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 


 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова; Центар за пружање бесплатне правне помоћи343.8KB
2Јавни конкурс: Пореска управа
Датум објаве: 05.01.2017.
367.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Упутство за регистровање на Web сајт АДУ РС и Упутство за електронско слање пријава за конкурсе, обуке и стручне испите
(1.2MB)
Latinična verzija