FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Децембар 2017
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Агенција за аграрна плаћања; Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа; Министарство здравља и социјалне заштите

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 10 Октобар 2017

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е          

 

 

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

 

 

I - 1. Агенција за аграрна плаћања

 

1.1.  Директор                                                                                                        1 извршилац

 

2      Републички завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа

 

2.1.  Замјеник директора                                                                                      1 извршилац

 

    3. Министарство здравља и социјалне заштите

 

3.1.  Виши стручни сарадник за породичну и дјечију заштиту                          1 извршилац

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Руководи, планира, организује и координира рад Агенције, даје упутства за рад запослених у Агенцији, распоређује послове на унутрашње јединице, обавља најсложеније послове из дјелокруга Агенције, подноси извјештаје о раду Агенције, остварује сарадњу из дјелокруга Агенције са другим релевантним институцијама на нивоу Босне и Херцеговине и ЕУ, управља системом израде и одржавања организационе документације, прати правила, принципе и споразуме из области пољопривреде и руралног развоја те прописе европског законодавства и важеће законске регулативе у Републици Српској и Босни и Херцеговини, израђује извјештаје и анализе о извршеним аграрним плаћањима, учествује у преговорима са Комисијом ЕУ о условима за коришћење фондова ЕУ, обавља и друге послове по налогу министра. За свој рад одговоран је министру.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

Замјеник директора замјењује директора и обавља друге послове које му одреди директор. За свој рад одговоран је директору.

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

Прати област породичне и дјечије заштите, учествује у другостепеном управном поступку, пружа стручну помоћ првостепеним органима у рјешавању о правима у области породичне и дјечије заштите, учестује у раду стручних тимова и комисија, врши стручни надзор над установама социјалне заштите у којима су смјештена дјеца, учествује у реализацији права из социјалне заштите, сарађује са Јавним фондом за дјечију заштиту, прати рад и пружа подршку установама социјалне и дјечије заштите, припрема стручнa мишљења на захтјев правних лица и грађана из ове области, врши послове везане за алиментациона потраживања према Конвенцији УН о остваривању алиментационих захтјева у иностранству из 1956. године (посредује између повјериоца и дужника путем надлежних ортгана) и води евиденцију о свим корисницима, ради на развојно-планским пословима из ове области, прати анализе и податке који су везани за реализацију права и развојне процесе у породичној и дјечијој заштити, прати стање у области заштите малољетника, насиља у породици, злоупотребе психо-активних материја, сарађује са невладиним и другим организацијама чија дјелатност је везана за област породичне и дјечије заштите, обавља и друге послове које одреди помоћник министра и начелник Одјељења, којима је одговоран за свој рад.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; пољопривредни, правни или економски факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима упрaве; знање енглеског језика и знање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; филозофски, природно-математички, архитектонски, правни, филолошки, шумарски, геолошки, грађевински, економски, културолошки факултет или академија умјетности; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима упрaве.

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

VII степен стручне спреме; факултет друштвених наука-звање дипломирани социјални радник, дипломирани психолог, дипломирани педагог, дипломирани дефектолог или дипломирани социолог најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) доказа о знању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем 1.1.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Напомена за кандидате:

Кандидати који буду позвани на улазни интервју обавезни су донијети личну карту или пасош на увид Конкурсној комисији - у противном неће моћи приступити истом.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломе о завршеној школској спреми;

-       увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерења о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерења о општој здравственој способности;

-       доказа о знању еnглеског језика за мјесто означено под бројем 1.1.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Конкурсна комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе. 

 

 

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р

 Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова; Центар за пружање бесплатне правне помоћи343.8KB
2Јавни конкурс: Пореска управа
Датум објаве: 05.01.2017.
367.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Упутство за регистровање на Web сајт АДУ РС и Упутство за електронско слање пријава за конкурсе, обуке и стручне испите
(1.2MB)
Latinična verzija