FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Децембар 2017
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство управе и локалне самоуправе; Министарство породице, омладине и спорта

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 21 Септембар 2017

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу,  р а с п и с у ј е         

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

I - 1.    МИНИСТАРСТВО УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1.1.     Помоћник министра за Ресор локалне самоуправе                                  1 извршилац                                        

 

II - 2.   МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

2.1.      Виши стручни сарадник за међународну сарадњу и координацију

            и праћење  пројеката омладинских организација                                    1 извршилац

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Руководи и одговарa за рад Ресора локалне самоуправе, ради на припреми и спровођењу планова и програма, прати имплементацију програма рада Министарства и других планова и програма, организује, обједињава и усмјерава рад запослених у Ресору, израђује нацрте закона и подзаконских аката из надлежности Ресора, израђује на основу извјештаја начелника јединица локалне самоуправе извјештаје о извршењу политике јединица локалне самоуправе за претходну годину, пружа неопходну стручну помоћ запосленима у Ресору и обавља најсложеније послове из његовог дјелокруга, а нарочито надлгеда израду нацрта судских и других поднесака у којим се министарство појављује у својству странке, односно учесника, одговоран је за кориштење финансијских, материјалних и људских ресурса у Ресору, обавља и друге послове по налогу министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник прве категорије.

За радно мјесто означено под бројем 2.1. 

Обавља управне послове и учествује у изради свих врста прописа и аката из дјелокруга рада Ресора; прати и анализира односе са међународним омладинским организацијама и другим организацијама и органима који се тичу омладинског рада, дјеловања и активности; координира и дефинише протокол о сарадњи са међународним и другим организацијама и евидентира активности и разултате у реализацији заједничких пројеката; предлаже активности на међународном плану; ради извјештаје и анализе у области међународне сарадње које се односе на омладинске организације, те прати правну регулативу која се односи на међународне организације, удружења, институције од интереса за Републику Српску; предлаже мјере од заједничког интереса за унапређење омладинског организовања у Републици Српској и у Босни и Херцеговини; предлаже мјере од заједничког интереса за унапређење међународне сарадње; стара се о учешћу омладинских организација и омладинских радника у међународним тијелима; евидентира и прати раније започету реализацију омладинских пројеката и др. пројеката који се односе на омладински рад, дјеловање и активности, ажурира и води евиденцију о пројектној документацији у Ресору за омладину и у потпуности спроводи поступак расписивања конкурса и јавних позива за омладинске пројекте; координира рад комисије за одабир омладинских пројеката те ради на њиховом евидентирању и праћењу реализације, обавља и др. послове које му повјери помоћник министра. За свој рад одговоран је помоћнику министра за омладину.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник шесте категорије трећег звања.

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме -Правни факултет, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе и знање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

ВСС (VII степен стручне спреме), правни, економски, филозофски, електротехнички факултет или академија умјетности; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање рада на рачунару и познавање енглеског језика.

 

V

Опис послова, статус и категорија за наведена радна мјеста налази се на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном тестирању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VII

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) свједочанства/дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16 и 5/17);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или    рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в)  увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања и

г)  личне карте или пасоша

д)  доказ о познавању енглеског језика (за радно мјесто означено под редним бројем 2.1.)

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком. 

VIII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:  

 

-       свједочанства/дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешењa о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске и

-       увјерењa о општој здравственој способности.

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.  

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова; Центар за пружање бесплатне правне помоћи343.8KB
2Јавни конкурс: Пореска управа
Датум објаве: 05.01.2017.
367.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Упутство за регистровање на Web сајт АДУ РС и Упутство за електронско слање пријава за конкурсе, обуке и стручне испите
(1.2MB)
Latinična verzija