FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Новембар 2017
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Републички завод за статистику; Републички центар за истраживање рата, ратних злочина и тражење несталих лица; Министарство финансија

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 05 Септембар 2017

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е          

 

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

 

 

I - 1.    Републички завод за статистику

 

1.1.     Виши стручни сарадник за статистичке активности из области

           привредних и друштвених дјелатности                                                     1 извршилац

 

     2.    Републички центар за истраживање рата, ратних злочина

            и тражење несталих лица

 

2.1.      Виши стручни сарадник за истраживање ратних злочина са

            историјског аспекта                                                                                  2 извршиоца

 

    3.     Министарство финансија

 

3.1.      Руководилац ЦЈХ за финансијско управљање и

            контролу и интерну ревизију                                                                   1 извршилац

                                               

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Обавља стручне, статистичко евиденционе и методолошке послове из дјелокруга рада Одјељења, организује и спроводи дистрибуцију статистичког инструментарија извјештајним јединицама, врши прикупљање статистичких извјештаја, контролу обухвата, тачности и потпуности извјештаја, врши одговарајућу припрему материјала за обраду и унос података, одговара за ажурност и квалитет статистичких података, одржава непосредни и стални контакт и пружа стручну помоћ извјештајним јединицама и спољним сарадницима (анкетарима и пописивачима), сарађује са администартивним изворима података, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

Учествује у реализацији пројеката са историјског аспекта, обрађује и анализира документацију у контексту историјских догађаја на одређеној макро и микро локацији, учествује у припреми и избору докумената са историјског аспекта, припрема извјештаје о догађајима који су предмет истраживања са историјског аспекта, припрема радне верзије са историјског аспекта дијела завршних извјештаја и врши друге послове које одреди руководилац Одсјека.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

Руководи радом Ресора. Одговоран је за благовремену припрему нацрта годишњег плана активности и извјештаја о раду  ЦЈХ. Одговоран је за законито, ефикасно, благовремено и одговорно извршавање послова из дјелокруга рада ЦЈХ. Одговоран је за ефикасну организацију ЦЈХ. Одговоран је за ефикасну расподјелу обавеза и овлаштења запосленима у ЦЈХ. Одговоран је за надзор над извршавањем послова ЦЈХ. Учествује у раду Координационог одбора руководилаца ЦЈХ-у, сарађује са домаћим и међународним институцијама и асоцијацијама ради размјене најбољих пракси, по овлаштењу министра учествује у раду радних тијела Владе и Народне скупштине из дјелокруга ЦЈХ. Обавља и друге послове које му додијели министар. За свој рад одговоран је министру.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник I категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; природно-математички факултет, пољопривредни, филозофски, правни факултет или други факултет правног смјера, економски факултет или други факултет економског смјера; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима упрaве.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; филозофски факултет-смјер историја; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима упрaве; познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

ВСС-економски факултет или факултет за менаџмент; VII степен стручне спреме; најмање три (3) године радног искуства на пословима ревизије или контроле; положен стручни испит за рад у републичким органима управе; познавање области финансијског управљања и интерне контроле; познавање рада на рачунару; цертификат овлашћеног ревизора или овлашћеног интерног ревизора.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о траженом радном искуству;

г) личне карте или пасоша;

ђ) цертификат овлашћеног ревизора или овлашћеног инерног ревизора за радно мјесто означено под бројем 3.1.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломе о завршеној школској спреми;

-       увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерења или потврде о траженом радном искуству;

-       увјерења о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерења о општој здравственој способности;

-       цертификат овлашћеног ревизора или овлашћеног инерног ревизора за радно мјесто означено под бројем 3.1.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Конкурсна комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе. 

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                ПО ОВЛАШТЕЊУ ДИРЕКТОРА

                                                                                                        СЕКРЕТАР АГЕНЦИЈЕ

                                                                                                                  Милошевић Дариа

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова; Центар за пружање бесплатне правне помоћи343.8KB
2Јавни конкурс: Пореска управа
Датум објаве: 05.01.2017.
367.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Упутство за регистровање на Web сајт АДУ РС и Упутство за електронско слање пријава за конкурсе, обуке и стручне испите
(1.2MB)
Latinična verzija