FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Новембар 2017
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство правде; Агенција за управљање одузетом имовином; Министарство индустрије, енергетике и рударства; Агенција за безбједност саобраћаја; Министарство здравља и социјалне заштите

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 23 Аугуст 2017

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е          

 

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

 

I - 1.  Министарство правде

1.1.   Виши стручни сарадник за спровођење стратегије за борбу против корупције    1 извршилац

 

    2.  Агенција за управљање одузетом имовином

2.1.   Директор                                                                                                                     1 извршилац

 

    3.  Министарство индустрије, енергетике и рударства

3.1.   Виши стручни сарадник за производно занатство                                                   1 извршилац

 

   4.   Агенција за безбједност саобраћаја

4.1.   Виши стручни сарадник за путеве и лиценцирање                                                  1 извршилац

 

   5.   Министарство здравља и социјалне заштите

5.1.   Виши стручни сарадник за сестринство                                                                   1 извршилац

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Обавља послове везано за спровођење Стратегије за борбу против корупције са правног аспекта, пружа неопходну административно-техничку подршку Комисији за спровођење Стратегије за борбу против корупције Републике Српске, успоставља систем прикупљања и обраде података корисника Акционог плана, прати спровођење Акционог плана, учествује у обукама у области борбе против корупције, поступа по пријавама запримљеним путем „апликације за пријаву сумњи на корупцију и других неправилности - АРК - статус - корисник референт" и врши друге послове по налогу руководиоца Одсјека.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

Руководи радом Агенције, врши најсложеније послове из дјелокруга Агенције који захтијевају посебну стручност, самосталност и одговорност у раду, распоређује послове на организационе јединице у оквиру Агенције и координира рад истих, стара се за законито и благовремено обављање послова, доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, предлаже мјере за побољшање стања у области Агенције те обавља и друге послове у складу са законом.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник I категорије

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

Учествује у изради и провођењу политика, стратегија и закона које имају за циљ подстицање развоја и промоцију производног занатства, старих и умјетничких заната и домаће радиности, планирање и провођење процедура у вези са подстицајним средствима за развој и промоцију производног занатства, старих и умјетничких заната и домаће радиности, учествује у припреми и спровођењу пројеката предприступних програма и фондова ЕУ и других извора, подршку изградњи и јачању институционалне инфраструктуре за развој и промоцију производног занатства, старих и умјетничких заната и домаће радиности у Републици Српској, сарађује са Занатско-предузетничком комором, удружењима, локалним развојним агенцијама и са осталим релевантним инстиуцијама из ове области, координира сарадњу са занатлијама и са институцијама подршке у овој области и другим институцијама, предлаже политике и мјере за унапређење занатског образовања и усавршавања, припрема елементе и учествује у изради програма за мајсторске испите, учествује у припреми и организацији едукативних и промотивних манифестација из ове области, води базу података програма и пројеката у овој области, обавља и друге послове по налогу руководиоца Одсјека и начелника Одјељења. За свој рад одговара руководиоцу Одсјека.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 4.1.

Припрема извјештаје, информације, анализе, студије и друге материјале који су везани за пут као фактор безбједности саобраћаја, учествује у изради подзаконских аката из области путева, сарађује са јавним предузећима надлежним за управљање путевима, сарађује са општинама везано за локалне некатегорисане путеве и улице у насељу, обавља послове везано за лиценцирање правних и физичких лица за ревизију пројеката и провјеру јавних путева у погледу безбједности саобраћаја, учествује у раду стручног тима који излази на мјесто саобраћајне незгоде са погинулим лицима, прати провођење прописа везаних за путеве, даје приједлоге за отклањање опасних мјеста на путевима, те обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и директора. За свој рад одговара непосредном руководиоцу.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 5.1.

Обавља послове из дјелокруга примарне, секундарне и терцијалне здравствене заштите и јавног здравства који се односе на профиле средњих, виших медицинских сестара и техничара, дипломираних медицинара здравствене његе или дипломираних медицинара. Сарађује на изради приједлога законских и подзаконских аката из области организације сестринства и здравствене његе који су предвиђени систематизацијом. Координира рад на међународном плану за сестринство и са другим субјектома у сврхе унапређења здравља. Спроводи и реализује извршење радних задатка предвиђених планом за текућу годину. Ради и дуге послове које одреди помоћник министра и руководилац Одсјека, којима је одговоран за свој рад.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима упрaве.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; правни, економски, факултет за пословне студије или факултет цивилне одбране; најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима упрaве.

За радно мјесто означено под бројем 3.1.

VII степен стручне спреме; машински или економски или правни факултет или факултет за менаџмент-економски смјер; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима упрaве; познавање једног страног језика и рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 4.1.

VII степен стручне спреме; саобраћајни факултет-смјер друмски саобраћај или грађевински факултет-смјер нискоградња; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима упрaве. 

За радно мјесто означено под бројем 5.1.

VII степен стручне спреме; дипломирани медицинар или дипломирани медицинар здравствене његе; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима упрaве; познавање енглеског језика.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) личне карте или пасоша;

д) доказа о познавању једног страног језика за радно мјесто означено под бројем 3.1.;

ђ) доказа о познавању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем 5.1.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломе о завршеној школској спреми;

-       увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерења о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерења о општој здравственој способности,

-       доказа о познавању једног страног језика за радно мјесто означено под бројем 3.1.;

-       доказа о познавању енглеског језика за радно мјесто означено под бројем 5.1.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Конкурсна комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе. 

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова; Центар за пружање бесплатне правне помоћи343.8KB
2Јавни конкурс: Пореска управа
Датум објаве: 05.01.2017.
367.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
pdf Упутство за регистровање на Web сајт АДУ РС и Упутство за електронско слање пријава за конкурсе, обуке и стручне испите
(1.2MB)
Latinična verzija