FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Октобар 2017
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Пореска управа

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 11 Аугуст 2017

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е          

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

I - 1. Пореска управа

 

1.1.  Помоћник директора за Сектор за управљање наплатом пореза,                    

        Сједиште Пореске управе                                                                               1 извршилац

1.2.  Инспектор истражитељ, Сједиште Пореске управе, Сектор за

        контролу, истраге и обавјештајне послове                                                      2 извршиоца

1.3.  Виши стручни сарадник за евиденције и извјештаје, Сједиште

        Пореске управе, Сектор за контролу, истраге и обавјештајне послове        1 извршилац

1.4.  Виши стручни сарадник за праћење ризика, Сједиште Пореске управе,

        Сектор за контролу, истраге и обавјештајне послове                                     1 извршилац

1.5.  Виши стручни сарадник за услуге пореским обвезницима и

        редовну наплату, Подручни центар Приједор                                                  1 извршилац

1.6.  Виши стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар Добој,

        Подручна јединица Добој                                                                                   1 извршилац

1.7.  Стручни сарадник за пријем и унос пријава и обављање

        стручно-техничких послова, Подручни центар Добој,

        Подручна јединица Добој                                                                                   1 извршилац

1.8.  Виши стручни сарадник за пореске обвезнике, Подручни центар

         Добој, Подручна јединица Дервента                                                                1 извршилац

1.9.   Виши стручни сарадник за услуге пореским обвезницима и редовну

         наплату, Подручни центар Бијељина                                                               1 извршилац

1.10. Руководилац Подручне јединице Власеница,                                                  

         Подручни центар Зворник                                                                                 1 извршилац

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Организује и координира рад у Сектору, предлаже критеријуме за утврђивање "ризичних случајева" пореских рачуна и пореских пријава. Припрема годишњи план наплате пореских дугова, организује израду и ажурирање приручника о интерним поступцима који регулишу наплату непотпуних пореских рачуна (рачуна пореских дужника) и организује креирање процедура и програма за активности канцеларијске и теренске наплате. Пружа техничка упутства и смјернице организационим дијеловима који врше наплату. Учествује у обуци за раднике који врше наплату. Организује праћење правилног спровођења плана, програма рада и других активности везаних за послове наплате. Организује извршење послова у ПУ везаних за поступке стечаја и ликвидације пореских обвезника, организује извршење послова везаних за репрограмирање и одлагање плаћања пореских обавеза. Учествује у развоју и унапређивању информационог система у области наплате. Остварује и организује сарадњу са помоћницима директора из ПЦ и Сједишта у вези са додирним и заједничким пословима из надлежности свог руковођења. Обавља и друге послове и задатке који му одреди директор.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

Открива и истражује случајеве незаконитих радњи које су у супротности са Законом о пореском поступку и другим законима чије спровођење је у надлежности ПУ. Анализира трендове и појавне облике везане за такве случајеве, предлаже мјере за њихово спречавање, откривање и санкционисање. Спроводи мање сложене истраге у својству овлашћеног службеног лица, по захтјевима и наредбама надлежних правосудних органа у складу са одредбама Закона о кривичном поступку, у сарадњи са одговарајућим службама Министарства финансија, осталих органа у Републици Српској и БиХ, те међународним организацијама и агенцијама. Уочава нове појавне облике пореског криминала који се појављује преко компјутерског система, нарочито препознаје облике прикривања прихода куповином, продајом и плаћањем робе путем интернета, те се бави праћењем финансијских токова и трансакција које се обављају преко компјутера. Прегледом фискалних система уочава неправилности у његовом функционисању у циљу откривања радњи прикривања прихода. Подноси извјештаје и обавјештења тужилаштву о основима сумње да је извршено кривично дјело, а у случају потребе утврђивања необухваћене пореске обавезе, доноси рјешење за плаћање, те по његовој коначности, сачињава налог за кориговање података у пореском књиговодству и доставља га надлежном сектору. Обавља послове прикупљања, упоређивања, процјењивања, анализирања и достављања обавјештајних података за потребе рада организационих јединица ПУ, као и према захтјевима других надлежних органа. Анализира ефекте обавјештавања и израђује извјештаје из дјелокруга свог рада. Остварује сарадњу и контакте са надлежним државним органима. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

Непосредно поступа по захтјевима, налозима и другим актима надлежних тужилаштава, судова, агенција за спровођење закона и других органа који се достављају на рјешавање у Одјељење и води евиденције о истим. Пружа стручну помоћ у припреми и обради података из службених евиденција за инспекторе истражитеље у циљу откривања радњи прикривања пореза. Сачињава потребна обавјештења, информације и извјештаје о раду Одјељења. Води евиденцију о задуженим предметима, а посебно евиденцију о достављеним обавјештењима и извјештајима надлежним тужилаштвима о основима сумње да је почињено кривично дјело из пореске области. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.4.

Прикупља и прати релевантне податке за праћење ризика контроле, прикупља податке од других државних органа, институција и грађана. Прати пријављивање и испуњавање обавеза правних лица, прати упоредне резултате из ранијих година, израђује анализу ризика контрола и класификацију ризичних група и доставља их вишем стручном сараднику за планирање контрола и припрема и израђује аналитичко-информативне материјале о стању из надлежности Сектора. Разрађује методолошке основе и програме статистичког извјештавања и обраде података за информисање других унутрашњих организационих јединица. Помаже инспекторима у сачињавању образаца за кориговање стања на пореским картицама пореских обвезника, као и у примјени свих осталих апликација. Сарађује и размјењује податке са унутрашњим организационим јединицама. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.5.

Kонтинуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике са којима је задужен, израђује рјешења о поврату и прекњижавању пореза за правна лица и предузетнике, усаглашава пореске евиденције са књиговодством правних лица и предузетника и израђује рјешења за плаћање пореза по обавјештењима других органа, израђује и одговоран је за тачност нацрта пореских увјерења за правна лица и предузетнике, прати наплату потписаних споразума о продужењу рока за измирење обавеза закључених прије почетка поступка принудне наплате и других врста споразума (репрограм и др.) и обавјештава начелника одјељења о обвезницима који не плаћају редовно рате споразума, ради на усаглашавању обавеза везаних за репрограм, прати наплату мјесечних ануитета и брине се о свим аспектима евидентирања, обиљежавања, раскидања споразума, упућивања предмета на принудну наплату. Пореске обвезнике за које је задужен упозорава о непријављеним и неплаћеним доспјелим пореским обавезама, о више или погрешно извршеним уплатама. Предлаже подношење прекршајних налога када у оквиру своје надлежности установи радње које имају обиљежја прекршаја и предлаже начелнику Одјељења подношење захтјев за покретање прекршајног поступка због почињених пореских прекршаја. Све предмете за које је задужен евидентира кроз дате апликације, код поступака одјава, стечаја, ликвидација и др. Врши салдирање пореских евиденција на КПО. Обавјештава начелника Одјељења о обвезницима који редовно не пријављују или не плаћају пореске обавезе. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.6.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника. Даје обрасце и упутства обвезницима. Прима захтјеве и контролише документацију за издавање ЈИБ и води протокол за исте. Додјељује пореским обвезницима ЈИБ и уручује потврде о регистрацији и потврде о одјави пореских обвезника. Даје приједлог за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка против обвезника који су починили прекршај у поступку регистрације. Прима све пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу, израђује приједлоге рјешења из надлежности подручне јединице. Израђује извјештаје. Учествује у рјешавању мање сложених предмета из надлежности подручне јединице. Врши принудну наплату свих прекршајних новчаних казни, судских и административних такса, издавање пореских рачуна за непокретности, учествује у вођењу мање сложених поступка по пореским рачунима и врши принудну наплату пореза на непокретности. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.7.

Прима, обрађује и у информациони систем ПУ уноси пореске пријаве, обрађује захтјеве за издавање увјерења, излистава картицу пореског обвезника за издавање увјерења за грађане, води протокол подручне јединице и заводи предмете у интерну књигу. Припрема предмете за архивирање. Обавља и друге стручно-техничке послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VIII категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.8.

Прати прописе и одговара на постављена питања пореских обвезника. Даје обрасце и упутства обвезницима. Прима захтјеве и контролише документацију за издавање ЈИБ и води протокол за исте. Додјељује пореским обвезницима ЈИБ и уручује потврде о регистрацији и потврде о одјави пореских обвезника. Даје приједлог за подношење захтјева за покретање прекршајног поступка против обвезника који су починили прекршај у поступку регистрације. Прима све пореске пријаве и обавља њихову формалну контролу, израђује приједлоге рјешења из надлежности подручне јединице. Израђује извјештаје. Учествује у рјешавању мање сложених предмета из надлежности подручне јединице. Врши принудну наплату свих прекршајних новчаних казни, судских и административних такса, издавање пореских рачуна за непокретности, учествује у вођењу мање сложених поступка по пореским рачунима и врши принудну наплату пореза на непокретности. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.9.

Kонтинуирано прати редовност и тачност у пријављивању и плаћању пореских обавеза за пореске обвезнике са којима је задужен, израђује рјешења о поврату и прекњижавању пореза за правна лица и предузетнике, усаглашава пореске евиденције са књиговодством правних лица и предузетника и израђује рјешења за плаћање пореза по обавјештењима других органа, израђује и одговоран је за тачност нацрта пореских увјерења за правна лица и предузетнике, прати наплату потписаних споразума о продужењу рока за измирење обавеза закључених прије почетка поступка принудне наплате и других врста споразума (репрограм и др.) и обавјештава начелника Одјељења о обвезницима који не плаћају редовно рате споразума, ради на усаглашавању обавеза везаних за репрограм, прати наплату мјесечних ануитета и брине се о свим аспектима евидентирања, обиљежавања, раскидања споразума, упућивања предмета на принудну наплату. Пореске обвезнике за које је задужен упозорава о непријављеним и неплаћеним доспјелим пореским обавезама, о више или погрешно извршеним уплатама. Предлаже подношење прекршајних налога када у оквиру своје надлежности установи радње које имају обиљежја прекршаја и предлаже начелнику Одјељења подношење захтјев за покретање прекршајног поступка због почињених пореских прекршаја. Све предмете за које је задужен евидентира кроз дате апликације, код поступака одјава, стечаја, ликвидација и др. Врши салдирање пореских евиденција на КПО. Обавјештава начелника Одјељења о обвезницима који редовно не пријављују или не плаћају пореске обавезе. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.10.

Организује и координира рад подручне јединице - одсјека, даје задужења и упутства за рад запосленим и надзире извршење послова. Доноси рјешења и друга акта из надлежности подручне јединице. Организује и прати поступак пријављивања и плаћања пореских обавеза за физичка лица. Пружа информације и даје објашњења пореским обвезницима и спроводи програме едукације пореских обвезника који су сачињени у Сједишту и подручном центру. Информише помоћника директора подручног центра о ефикасности и примјенљивости прописаних поступака и програма сачињених у Сједишту и даје приједлоге за њихово побољшање. Издаје прекршајне налоге и подноси захтјеве за покретање прекршајног поступка због почињених пореских прекршаја. Спроводи принудну наплату свих прекршајних новчаних казни, судских и административних такса, издавање пореских рачуна за непокретности, вођење управног поступка по пореским рачунима и поступка принудне наплате пореза на непокретности. Обједињава мјесечне, кварталне и годишње извјештаје о раду подручне јединице. Обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник V категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Економски факултет, правни факултет или други факултет економског смјера, VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова), најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, искуство на руководећим радним мјестима, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

Економски факултет, други факултет економског смјера, правни факултет, други факултет правног смјера, факултет за безбједност и заштиту или електротехнички факултет, VII степен стручне спреме, најмање двије (2) године радног искуства у струци и траженом степену образовања или једну (1) годину искуства на инспекцијским пословима, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, добро познавање пореског рачуноводства и финансијских анализа, положен испит за возача моторног возила „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

Економски факултет, правни факултет или други факултет економског или правног смјера, VII степен стручне спреме, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

Економски факултет или други факултет економског смјера, VII степен стручне спреме, најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања, познавање рада на рачунару, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.5.

Економски факултет, правни факултет или други факултет економског смјера, VII степен стручне спреме, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.6.

Економски факултет, правни факултет или други факултет економског смјера, VII степен стручне спреме, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.7.

Завршена економска школа, управна школа, техничка школа, гимназија или друга средња школа економског или техничког смјера, IV степен стручне спреме, најмање шест (6) мјесеци радног искуства на истим или сличним пословима у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.8.

Економски факултет, правни факултет или други факултет економског смјера, VII степен стручне спреме, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.9.

Економски факултет, правни факултет или други факултет економског смјера, VII степен стручне спреме, најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

За радно мјесто означено под бројем 1.10.

Економски факултет, правни факултет или други факултет економског смјера, VII степен стручне спреме (четворогодишњи студиј или први циклус студија са 240 ECTS бодова), најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) свједочанства/дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) личне карте или пасоша;

д) доказа о посједовању возачке дозволе „Б" категорије за радно мјесто означено под бројем 1.2.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       свједочанства/дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешењa о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену обарзовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказа о посједовању возачке дзволе „Б" категорије за радно мјесто означено под бројем 1.2.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова; Центар за пружање бесплатне правне помоћи343.8KB
2Јавни конкурс: Пореска управа
Датум објаве: 05.01.2017.
367.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Упутство за регистровање на Web сајт АДУ РС и Упутство за електронско слање пријава за конкурсе, обуке и стручне испите
(1.2MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija