FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Аугуст 2017
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Републичка управа за инспекцијске послове

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 19 Јули 2017

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е          

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

I - 1.    Републичка управа за инспекцијске послове

 

1.1.        Фармацеутски инспектор, Сектор здравствене инспекције                              1 извршилац

1.2.        Шумарски инспектор, Сектор шумарске инспекције                                         1 извршилац

1.3.        Виши стручни сарадник за правне послове, Одјељење Бијељина                  1 извршилац

1.4.        Виши стручни сарадник за правне послове,

              Одјељење за правне послове - Управа Инспектората                                      2 извршиоца

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

У области производње и промета лијекова врши контролу производње лијекова, медицинских средстава, хербалних љековитих производа и хомеопатских средстава, контролу промета лијекова, медицинских средстава, хербалних љековитих производа и хомеопатских средстава, вођење прописаних евиденција и достављање извјештаја, узимање узорака лијекова ради лабораторијске провјере квалитета. У области производње и промета лијекова подноси извјештаје и информације о свом раду, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговара помоћнику директора - главном републичком здравственом инспектору.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

У области шумарства врши преглед шумских радова, објеката и направа, као и свих мјеста гдје се врши сјеча, смјештај, прерађују и извозе из шуме и стављају у промет шумски производи, уређаја, планова газдовања, пројеката за извођење, преглед пословних књига и осталих докумената ако је то потребно, надзор над спровођењем шумско привредних основа, годишњих контрола примјене прописа и мјера које се односе на шуме, контролу примјене и спровођења стандарда из области шумарства, преглед дознаке стабала за сјечу, преглед возила којима се превозе шумски сортименти, врши надзор над примјеном закона и других прописа који се односе  на здравствено стање шума и предузима мјере за сузбијање биљних болести и штеточина, надзор над спровођењем прописа производње и промета шумског сјемена и садног материјала, надзор над спровођењем мјера осигурања заштите шума од пожара, надзор над спровођењем других мјера за заштиту шума одређених законом - успостављање и одржавање шумског реда, непосредног чувања шума и др., контролу да ли се на постројењима на којима се врши примарна прерада дрвета врши прерада жигосаног дрвета и снабдјевеног отпремним исказом. У области ловства врши контролу прописаних услова које корисник ловишта мора да испуњава за газдовање ловиштем, контролу примјене ловне основе, годишњег плана газдовања или привременог годишњег плана газдовања, контролу пословних књига и правилника, те остале документације када је то потребно ради увида у кориштење средстава, контролу примјене прописа и мјера које се односе на дивљач и ловиште (ловљења дивљачи, дозвола за ловљење дивљачи, ловних карти, пропратница и трофејних листова за уловљену дивљач, објеката у ловишту и радова који се изводе у ловишту, кориштења и евидентирања средстава кориштења ловишта), предлаже доношење или измјене прописа, подноси извјештаје и информације о свом раду, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговара помоћнику директора - главном републичком шумарском инспектору.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

 

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

Обавља послове заступања Инспектората, даје стручне савјете и мишљења запосленим у подручном одјељењу Инспектората, пружа правну помоћ инспекторима при изради аката, сарађује са инспекторима за унутрашњу контролу, обавља и друге послове који се односе на дјелокруг рада одјељења. За свој рад одговара начелнику подручног одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

Израђује опште и појединачне правне акте Инспектората, израђује правне акте везано за поступке пред судовима и органима управе, као и акте неопходне за покретање, вођење и окончање дисциплинског поступка и рад дисциплинске комисије, припрема мишљења на нацрте и приједлоге прописа које надзиру инспекције Инсектората, даје стручне савјете и мишљења запосленим у Инспекторату, врши просљеђивање погрешно достављених аката надлежном органу на поступање, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговара начелнику Одјељења за правне послове.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

ВСС - 240 ECTS бодова (European credit transfer system), магистар фармације или доктор медицине, три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, возачка дозвола „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

ВСС - 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани инжењер шумарства, три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, возачка дозвола „Б" категорије.

За радна мјеста означена под бројем 1.3. и 1.4.

ВСС - 240 ECTS бодова (European credit transfer system), дипломирани правник, једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) свједочанства/дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) личне карте или пасоша;

д) доказа о посједовању возачке дозволе „Б" категорије за радна мјеста означена под бројем 1.1. и 1.2..

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       свједочанства/дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешењa о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену обарзовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказа о посједовању возачке дзволе „Б" категорије за радна мјеста означена под бројем 1.1. и 1.2.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

Кандидат који први пут заснива радни однос у Републичкој управи за инспекцијске послове, на неодређено вријеме на радном мјесту инспектора, провешће одређено вријеме на пробном раду, према плану и програму које доноси Републичка управа за инспекцијске послове.

 

Пробни рад траје 60 дана, а у току пробног рада кандидат ће бити упознат са садржајем послова и задатака радног мјеста, те са начином праћења и оцјењивања резултата рада.

 

Уколико оцјена рада кандидата буде задовољавајућа, директор Републичке управе за инспекцијске послове доноси рјешење о пријему у радни однос на неодређено вријеме.

Уколико оцјена рада кандидата буде незадовољавајућа, директор Републичке управе за инспекцијске послове ће донијети рјешење о престанку радног односа.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова; Центар за пружање бесплатне правне помоћи343.8KB
2Јавни конкурс: Пореска управа
Датум објаве: 05.01.2017.
367.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Упутство за регистровање на Web сајт АДУ РС и Упутство за електронско слање пријава за конкурсе, обуке и стручне испите
(1.2MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija