FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Аугуст 2017
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство управе и локалне самоуправе; Министараство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 14 Јун 2017

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е          

 

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

 

I - 1.    Министарство управе и локалне самоуправе

 

1.1.      Помоћник министра за Ресор управе                                                               1 извршилац

1.2.      Секретар Министарства                                                                                    1 извршилац

 

2          Министараство пољопривреде, шумарства и водопривреде

 

2.1.      Виши стручни сарадник за праћење и анализу спољно-трговинских

            послова тржиште и цијене                                                                                   1 извршилац

2.2.      Виши стручни сарадник за агроекологију и сеоски туризам                              1 извршилац

2.3.      Виши стручни сарадник за координацију узгојно

            селекцијског рада у сточарству                                                                           1 извршилац

2.4.      Виши стручни сарадник за уређење водотока и заштиту од вода и суше       1 извршилац

2.5.      Виши стручни сарадник за нормативно-правне послове у области

            пољопривреде и руралног развоја                                                                      1 извршилац

 

II Опис послова

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

Руководи Ресором управе и одговара за његов рад, припрема и прати имплементацију програма рада Министарства и других планова и програма, организује, обједињава и усмјерава рад Ресора, односно запослених у њему, одговара за благовремено, законито и правилно обављање послова из дјелокруга Ресора, израђује нацрте законских и подзаконских аката из надлежности Ресора, пружа неопходну стручну помоћ запосленима у Ресору и обавља најсложеније послове из дјелокруга рада Ресора, а нарочито надгледа израду нацрта судских и других поднесака у којима се Министарство појављује у својству странке, односно учесника, одговара за коришћење финансијских, материјалних и људских ресурса Ресора, обавља и друге послове по налогу министра. За свој рад одговоран је министру.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник I категорије

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

Руководи и непосредно управља Секретаријатом Министарства, стара се о стању кадрова и усклађује рад организационих јединица, обједињава планове и програме рада ресора и предлаже план и програм рада Министарства, прати њихово извршење и обавијештава министра о истом, сачињава потребне извјештаје, организује и надзире вођење персоналне евиденције, припрема и предлаже планове стручног усавршавања и оспособљавања државних службеника и намјештеника, одговоран је за коришћење финансијских, материјалних и људских ресурса, проводи поступке по захтјеву странака које се позивају на примјену Закона о слободи приступа информацијама, сарађује са Агенцијом за државну управу Републике Српске, сарађује са другим органима, предузећима, установама и другим субјектима, организује и обједињава и друге послове Министарства везане за  извршење програма рада Министарства, координише доношење и провођење планова обуке запослених у Министарству, сачињава приједлоге општих аката и нацрте појединачних аката које доноси министар, обавља и друге послове по налогу министра. За свој рад одговоран је министру.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II категорије

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

Прати стање на тржишту пољопривредно-прехрамбених производа (унутрашње и спољно тржиште), оцјењује услове за пласман производа на тржиште, прати кретање цијена пољопривредних и прехрамбених производа на тржишту, као и цјеновне односе у пољопривредној производњи, прати и оцјењује утицај међународних трговинских споразума на развој сектора пољопривреде, прати утицај и ефекте ступања на снагу Споразума о стабилизацији и придруживању на развој сектора пољопривреде, учествује у раду интерресорних радних група за анализу тржишта пољопривредно-прехрамбених производа, предлаже мјере за унапређење услова пласмана производа на тржиште, подноси извјештаје о стању на тржишту пољопривредно-прехрамбених производа, остварује контакте и ради на увезивању институција и размјени података везаних за тржиште пољопривредно-прехрамнених производа, ради на креирању базе података и адекватних програма за праћење тржишта и цијена пољопривредно-прехрамбених производа. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 2.2.

Ради на пословима који се односе на припрему и израду прописа у области акроекологије и сеоског туризма, ради на усклађености прописа са прописима ЕУ из области агроекологије и сеоског туризма, припрема програме, рјешења, сагласности, извјештаје и друге акте, учествује у рјешавању управних предмета, анализира и предлаже мјере и процедуре руралног развоја везане за агроекологију и сеоски туризам, предлаже мјере и процедуре у вези са унапређењем противградне заштите, планира и припрема радионице, јавне трибине и консултације са другим субјектима из области агроекологије и сеоског туризма, учествује у припреми информационих летака и упутстава у вези са унапређењем агроекологије и сеоског туризма, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 2.3.

Учествује у планирању и спровођењу програма рада у области сточарства, одржава опрему, развија техничку и пословну ефикасност, идентификује релевантна, практична, правовремена и непристрасна техничка и пословна рјешења за потребе пољопривредника из области сточарства, успоставља систем за поуздано идентификовање потреба пољопривредника из сточарске производње и стално их ажурира, планира програм савјетодавно-стручног рада и обука из сточарства који задовољава потребе произвођача уз пуну искориштеност расположивих средстава те уз добијање сагласности за планирање активности од стране еуководиоца осигурава спровођење плана, прилагођава га потребама на терену како би се испунили захтјеви и потребе пољопривредника, организује давање савјета директно: усмено и писмено и путем медија, даје их на одобравање, извјештава непосредног руководиоца на мјесечном нивоу, у сарадњи са сарадницима из исте области идентификује могућа рјешења за недостатке и проблеме у сточарској производњи, развија их у практичној форми и имплементира их на имањима, сарађује са специјалистима из области сточарства из других организација како би се размјенила искуства и како би се дошло до најбољих рјешења за идентификоване проблеме, континуирано прати нове технологије из области сточарства и идентификује њихову примјењивост, обавља стручне послове из области узгоја и селекције у сточарству, сарађује са подручним јединицама у области узгоја и селекције као и са асоцијацијама узгајивача квалитетно приплодне стоке, обавља послове техничког надзора код произвођача квалитетно приплодне стоке, обавља најсложеније стручне послове из области узгоја и селекције у сточарству, обавља послове техничког надзора код произвођача квалитетно приплодне стоке, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговоран је помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 2.4.

Врши послове који се односе на уређење водотока и других вода, организовањем и спровођењем посебних мјера безбједности, цијенећи намјену водних објеката и система, власништво над објектима и системима и начин на који се њима управља, предлаже и учествује у изради елабората и пројеката који се односе на цијеле водотоке или водну површину или поједину њихову дионицу или дио, преглед постојећих објеката и опреме за одводњавање и наводњавање пољопривредних земљишта натопних система,  каналске мреже, устава, пумпних станица, и сл., проучава стање водостаја, учествује у изради и реализацији планова одбране од поплава, организује спровођење реализације прописа и других неопходних мјера заштите од ерозија, припрема програм радова за израду инвестиционо-техничке документације и извођење мелиорационих радова, припрема техничке елементе за пројектовање, реконструкцију и изградњу водних објеката, спроводи мјере надзора за послове које спроводе субјекти у области водопривреде од општинског до републичког нивоа, иницира и спроводи сарадњу са сродним институцијама, врши техничку контролу, обавља и друге послове по налогу помоћника министра. За свој рад одговоран је помоћнику министра.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За радно мјесто означено под бројем 2.5.

Припрема законе и подзаконске акте у области пољопривреде и руралног развоја, учествује у усаглашавању истих са правном тековином ЕУ и сачињава упоредни приказ усаглашености, организује, води и координира активности процјене утицаја прописа Ресора (RIA) прије њиховог доношења, учествује у припреми и изради приједлога одлука, закључака, извјештаја и информација из области пољопривреде и руралног развоја ради упућивања Влади на разматрање и усвајање, учествује у припреми садржаја рјешења, потврда, увјерења, уговора, споразума и протокола из области пољопривреде и руралног развоја, учествује у рјешавању у управним стварима из области пољопривреде и руралног развоја и у припреми одговора на тужбе, поступа по представкама, приједлозима и притужбама, рјешава управне предмете у другостепеном поступку, учествује у давању мишљења о међународним и другим уговорима, даје стручна мишљења и објашњења у вези примјене закона и других прописа из надлежности Ресора пољопривреде и руралног развоја, обавља и друге нормативно-правне, управне и стручне послове у области пољопривреде и руралног развоја по налогу руководиоца Одјељења и секретара Министарства. За свој рад одговоран је начелнику Одјељења и секретару Министарства.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6)мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме, правни факултет, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима упрaве и знање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 1.2.

VII степен стручне спреме, правни факултет, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима упрaве и знање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме, пољопривредни факултет - смјер агроекономија, најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.2.

VII степен стручне спреме, пољопривредни или технолошки факултет - одсјек за заштиту на раду и животне околине, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.3.

VII степен стручне спреме, пољопривредни факултет - смјер сточарство, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, положен возачки испит „Б" категорије и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.4.

VII степен стручне спреме, грађевински факултет - смјер хидротехника, најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.5.

VII степен стручне спреме, правни факултет, најмање три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) личне карте или пасоша;

д) доказа о положеном возачком испиту „Б" категорије за радно мјесто означено под бројем 2.3.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломе о завршеној школској спреми;

-       увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

-       увјерења о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерења о општој здравственој способности;

-       доказа положеном возачком испиту „Б" категорије за радно мјесто означено под бројем 2.3.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Конкурсна комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе. 

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова; Центар за пружање бесплатне правне помоћи343.8KB
2Јавни конкурс: Пореска управа
Датум објаве: 05.01.2017.
367.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Упутство за регистровање на Web сајт АДУ РС и Упутство за електронско слање пријава за конкурсе, обуке и стручне испите
(1.2MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija