FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Аугуст 2017
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Министарство саобраћаја и веза; Архив Републике Српске

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 06 Јун 2017

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е          

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 

 

 

I - 1.    Министарство саобраћаја и веза

 

1.1.     Виши стручни сарадник за координисање рада јавних предузећа,

           агенција и стручних институција из области саобраћаја и веза                     1 извршилац

 

     2    Архив Републике Српске

 

2.1.     Виши стручни сарадник - архивиста, Одјељење за сређивање и

           обраду архивске грађе                                                                                      1 извршилац

2.2.     Начелник Одјељења за заштиту архивске грађе ван архива                        1 извршилац

 

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

Координира рад Министарства и јавних предузећа, агенција и стручних институција чији је рад везан за дјелатност Министарства. Прати реализацију планова, програма и пројеката јавних предузећа, агенција и стручних институција, прати извршавање њихових обавеза према Влади, Министарству, грађанима, правним лицима и предузетницима, евидентира извршене и реализоване задатке, обавља и друге послове по налогу секретара. За свој рад одговара секретару.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.1.

Обавља сложене послове из области заштите, сређивања и обраде архивске грађе, учествује у изради планова и програма рада и извјештаја о раду, проучава историјат твораца фондова II и III категорије и пише историјске биљешке, проучава архивску теорију и праксу, ради на изради научноинформативних средстава, врши категоризацију и обраду архивске грађе, сарађује са корисницима, планира и врши пријем и смјештај архивске грађе, обавља и друге послове које му повјери непосредни руководилац и одговара му за свој рад

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник VI категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 2.2.

Организује и координира рад Одјељења, проучава пропис из области заштите архивске и документарне грађе, проучава стручну архивистичку литературу и упутства о стручном раду, ради на разради стручних питања из области чувања, сређивања и заштите архивске и документарне грађе, разматра и даје приједлоге за усвајање листа категорија документарне грађе са роковима чувања ималаца и стваралаца I категорије, врши истраживања у циљу прикупљања и преузимања архивске грађе, врши преглед архивске и документарне грађе код ималаца и стваралаца I и II категорије, утврђује податке и њиховом оснивању, организационим промјенама, прeстанку са радом, систему кнцеларијског пословања и др., врши надзор над одабирањем архивске грађе и издвајањем безвриједног материјала код ималаца I и II категорије, врши надзор над сређивањем архивске и документарне грађе код ималаца I и II категорије, разматра преписе архивских књига фондова I и II категорије, припрема за преузимање архивске фондове I и II категорије и ради на њиховом преузимању, предлаже мјере против несавјесних ималаца грађе, обавља и друге послове које му повјери непосредни руководилац и одговара му за свој рад.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник V категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

VII степен стручне спреме; правни, економски, машински, саобраћајни или филозофски факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и познавање рада на рачунару.

За радно мјесто означено под бројем 2.1.

VII степен стручне спреме; правни факултет, факултет политичких наука, филозофски или економски факултет; најмање једна (1) година радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и стручни архивски испит.

За радно мјесто означено под бројем 2.2.

VII степен стручне спреме; правни факултет, факултет политичких наука или филозофски факултет; најмање двије (2) године радног искуства у траженом степену образовања; положен стручни испит за рад у републичким органима управе и стручни архивски испит.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.

 

VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми (признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању „Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања;

г) личне карте или пасоша;

д) доказа о положеном стручном архивском испиту за радна мјеста означена под бројем 2.1. и 2.2.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.

 

Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

 

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешењa о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену обарзовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказа о о положеном стручном архивском испиту за радна мјеста означена под бројем 2.1. и 2.2.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 


 

 

                                                                                                                           Д И Р Е К Т О Р  

 Александар Радета

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова; Центар за пружање бесплатне правне помоћи343.8KB
2Јавни конкурс: Пореска управа
Датум објаве: 05.01.2017.
367.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Упутство за регистровање на Web сајт АДУ РС и Упутство за електронско слање пријава за конкурсе, обуке и стручне испите
(1.2MB)
pdf Програм за полагање стручног испита за рад у управи Републике Српске
(110.5KB)
Latinična verzija