FAQ
погледајте листу питања
Публикације
преузмите публикације
Јун 2017
ПонУтоСриЧетПетСубНед
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
» Агенција за државну управу Републике Српске » Запошљавање » Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурси / Огласи

Јавни конкурс: Републичка управа за инспекцијске послове

Одштампај документ Јавни конкурси / Огласи 17 Мај 2017

На основу члана 31. и 32. став 1. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16) и члана 3. Правилника о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање и постављење државних службеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 68/09, 31/12 и 24/15) Агенција за државну управу, р а с п и с у ј е          

 

 

 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С

за упражњена радна мјеста

 


I - 1.    Републичка управа за инспекцијске послове

 

1.1.      Помоћник директора-главни републички пољопривредни инспектор                1 извршилац

1.2.      Помоћник директора-главни републички инспектор рада                                 1 извршилац

1.3.      Шумарски инспектор                                                                                       1 извршилац

1.4.      Пољопривредни инспектор                                                                               1 извршилац

 

 

II Опис послова

За раднo мјестo означенo под бројем 1.1.

На основу смјерница директора Инспектората и у сарадњи са надлежним министарством, главним инспекторима других сектора инспекције и са другим органима и организацијама, припрема годишње програме и мјесечне планове, израђује анализе и извјештаје, организује и координира реализацију планова инспекцијских контрола и извјештава директора и ресорно министарство о стању инспекцијског надзора у областима које покрива пољопривредна инспекција, прати и оцјењује, а по потреби врши непосредну контролу рада инспектора, предлаже унапређења, награђивање и предузимање потребних мјера у циљу ефикасног, законитог и достојанственог рада инспектора, сумира оцјене и извјештаје (годишње, периодичне и ванредне) градских/општинских инспекција и предлаже мјере за побољшање њиховог рада, прати прописе и предлаже њихову измјену и допуну, обавља и друге послове који се односе на дјелокруг рада инспекције. За свој рад одговара директору.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.2.

На основу смјерница директора Инспектората и у сарадњи са надлежним министарством, главним инспекторима других инспекција и са другим органима и организацијама, припрема годишње програме и мјесечне планове, израђује анализе и извјештаје, организује и координира реализацију планова инспекцијских контрола и извјештава директора и ресорно министарство о стању инспекцијског надзора у областима које покрива инспекција рада, прати и оцјењује, а по потреби врши непосредну контролу рада инспектора, предлаже унапређења и предузимање потребних мјера у циљу ефикасног, законитог и достојанственог рада инспектора, сумира оцјене и извјештаје (годишње, периодичне и ванредне) градских/општинских инспекција и предлаже мјере за побољшање њиховог рада, прати прописе и предлаже њихову измјену и допуну, обавља и друге послове који се односе на дјелокруг рада инспекције. За свој рад одговара директору.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник II категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.3.

У области шумарства врши преглед шумских радова, објеката и направа, као и свих мјеста гдје се врши сјеча, смјештај, прерађују и извозе из шуме и стављају у промет шумски производи, уређаја, планова газдовања, пројеката за извођење, преглед пословних књига и осталих докумената ако је то потребно, надзор над спровођењем шумско-привредних основа, годишњих контрола примјене прописа и мјера које се односе на шуме, контролу примјене и спровођења стандарда из области шумарства, преглед дознаке стабала за сјечу, преглед возила којим се превозе шумски сортименти, врши надзор над примјеном закона и других прописа који се односе на здравствено стање шума и предузима мјере за сузбијање биљних болести и штеточина, надзор над спровођењем прописа производње и промета шумског сјемена и садног материјала, надзор над спровођењем мјера осигурања заштите шума од пожара, надзор над спровођењем других мјера за заштиту шума одређених законом - успостављање и одржавање шумског реда, непосредног чувања шума и др., контролу да ли се на постројењима на којима се врши примарна прерада дрвета врши прерада жигосаног дрвета и снадбјевеног отпремним исказом. У области ловства врши контролу прописаних услова које корисник ловишта мора да испуњава за газдовање ловиштем, контролу примјене ловне основе, годишњег плана газдовања или привременог годишњег плана газдовања, контролу пословних књига и правилника, те остале документације када је то потребно ради увида у кориштење средстава, контролу примјене прописа и мјера које се односе на дивљач и ловишта (ловљења дивљачи, дозвола за ловљење дивљачи, ловних карти, пропратница и трофејних листова за уловљену дивљач, објеката у ловишту и радова који се изводе у ловишту, кориштења и евидентирања средстава кориштења ловишта), предлаже доношење или измјене прописа, подноси извјештаје и информације о свом раду, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговара помоћнику директора-главном решубличком шумарском инспектору.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

За раднo мјестo означенo под бројем 1.4.

У примјени Закона о пољопривредном земљишту врши контролу извођења радова катастарског класирања и бонитирања земљишта, контролу да ли се обрадиво пољопривредно земљиште прве, друге, треће, четврте и пете катастарске класе користи у непољопривредне сврхе, контролу да ли је за експлоатацију минералних сировина и одлагање јаловине, пепела, шљаке и других опасних и штетних материја на пољопривредном земљишту, као и изградњу рибњака на обрадивом пољопривредном земљишту добијена сагласност министарства, односно за експлоатацију глине, заснивање расадничке производње шумског биља, изградњу привремених објеката, добијено одобрење надлежног општинског, односно градског органа, контролу да ли се радови на рекултивацији пољопривредног земљишта врше по пројекту рекултивације, односно по одобрењу надлежног општинског, односно градског органа, контролу дозвољених количина опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводнавање, контролу да ли организација, установа која врши контролу плодности пољопривредног земљишта има овлаштење министарства, контролу да ли се врши систематска контрола плодности земљишта, контролу да ли се пољопривредно земљиште и земљиште које је проглашено грађевинским до привођења планираној намјени користи за пољопривредну производњу, контролу да ли се врши уситњавање парцела на земљишту уређеном путем комасације, контролу да ли је корисник пашњака утврдио начин и услове за коришћење пашњака, контролу да ли корисник пашњака који пашњак приводи другој култури има сагласност скупштине општине, однсно града, контролу да ли је донесен годишњи план коришћења система за наводњавање, контролу да ли предузеће врши редовно одржавање система за наводњавање и контролише квалитет воде за наводњавање на садржај опасних и штетних материја, контролу обрачуна, плаћања и ослобађања од плаћања накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта. У примјени Закона о ђубривима и оплемењивачима земљишта врши контролу квалитета ђубрива и олемењивача земљишта у увозу, производњи и промету, надзор над примјеном осталих одредби закона из ове области. У примјени Закона о сточарству врши контролу производње, промета, складиштења и употребе сточне хране, контролу вршења анализе сточне хране у производњи, контролу смјеса концентроване сточне хране, појединачних хранива и житарица у складу са квалитетом означеним у декларацији, контролу опреме, објеката и прописаних одобрења произвођача сточне хране и сировина за сточну храну.

У пријени Закона о вину и ракији врши контролу услова за производњу вина, ракије, других алкохолних пића и алкохола, за испитивање и утврђивање квалитета вина, ракије и других алкохолних пића, као и услова за промет вина у ринфузном стању у специјализованим продавницама, контролу у производњи вина, ракије, других алкохолних пића и алкохола, контролу и обавезне прегледе над производњом грожђа и воћа, вина и ракије са заштићеним географским порјеклом, контролу садржаја шећера у грожђу, шири или кљуку, контролу поступка додавања шећера, концетроване шире и концетроване ректификоване шире или кљуку у поступку производње вина по одобрењу министарства, контролу да ли се повјерени стручни послови контроле над производњом грожђа и воћа, односно производњом вина и ракије са заштићеним порјеклом врше у складу са законом и прописима донијетим на основу закона, контролу квалитета вина, ракије, других алкохолних пића и алкохола у производњи и промету. У примјени Зкона о органској производњи хране врши контролу испуњености услова за заснивање органске производње, контролу укључивања земљишне парцеле и сточарске производње у органску пољопривреду, контролу начина сакупљања шумских плодова и љековитог биља, контролу метода примјене органске биљне и сточарске производње, контролу технолошких поступака у преради производа из органске пољопривреде, контролу складиштења, паковања и превоза производа из органске пољопривреде, контролу испуњености услова за укључивање произвођача у органску пољопривреду, контролу испуњености прописаних услова у овлашћеним организацијама, контролу примјене осталих одредби важећих прописа. У примјени осталих прописа врши контролу спровођења Закона о стандардизацији и његових подзсконских аката из своје надлежности а нарочито одредби које се односе на паковање, декларисање и означавање производа, контролу спровођења Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села и Закона о пољопривреди и подзаконских аката донесених на основу ових закона, а нарочито Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја у пољопривреди. У примјени свих поменутих прописа предлаже доношење или измјене прописа, подноси извјештаје и информације о свом раду, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговара помоћнику директора-главном републичком пољопривредном инспектору.

Статус и категорија радног мјеста: државни службеник III категорије

 

III Општи услови за пријем државног службеника у радни однос:

 

  1. да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине;
  2. да је старији од осамнаест (18) година;
  3. да има општу здравствену способност;
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест (6) мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе и
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три (3) године прије објављивања конкурса.

 

IV Посебни услови:

За радно мјесто означено под бројем 1.1.

ВСС - 240 ECTS  бодова (European credit transfer system), дипломирани инжењер пољопривреде, дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља, дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство, дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство или дипломирани инжењер пољопривреде за биљну производњу, дипломирани инжењер пољопривреде за водопривредне мелиорације, дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство, дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију или дипломирани инжењер агроекономије, пет (5) година радног искуства у траженом степену образовања од чега најмање двије (2) године на пословима инспектора, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, возачка дозвола „Б" категорије.


За радно мјесто означено под бројем 1.2.

ВСС - 240 ECTS  бодова (European credit transfer system), дипломирани правник, дипломирани инжењер заштите на раду, дипломирани инжењер машинства, дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани инжењер електротехнике, дипломирани инжењер електроенергетике, дипломирани инжењер електроенергетике и аутоматике или дипломирани инжењер хемијске технологије, пет (5) година радног искуства у траженом степену образовања од чега најмање двије (2) године на пословима инспектора, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, возачка дозвола „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.3.

ВСС - 240 ECTS  бодова (European credit transfer system), дипломирани инжењер шумарства, три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, возачка дозвола „Б" категорије.

За радно мјесто означено под бројем 1.4.

ВСС - 240 ECTS  бодова (European credit transfer system), дипломирани инжењер пољопривреде, дипломирани инжењер пољопривреде за заштиту биља, дипломирани инжењер пољопривреде за ратарство и повртарство, дипломирани инжењер пољопривреде за воћарство и виноградарство, дипломирани инжењер пољопривреде за биљну производњу, дипломирани инжењер пољопривреде за  водопривредне мелиорације, дипломирани инжењер пољопривреде за сточарство, дипломирани инжењер пољопривреде за механизацију или дипломирани инжењер агроекономије, три (3) године радног искуства у траженом степену образовања, положен стручни испит за рад у републичким органима управе, возачка дозвола „Б" категорије.

 

V

Сви кандидати који испуњавају опште и посебне услове подлијежу јавном теститању.

Јавно тестирање подразумјева разговор - интервју са члановима Конкурсне комисије.

О времену и мјесту јавног тестирања сви кандидати биће благовремено обавијештени. Резултати јавне конкуренције, у смислу члана 36. став 2. Закона о државним службеницима, биће објављени на интернет страници Агенције за државну управу.


VI

Пријава на конкурс доставља се на прописаном обрасцу за пријаву који је доступан на интернет страници Агенције за државну управу, www.adu.vladars.net, а може се добити и у Агенцији.

 

На прописаном обрасцу пријаве на јавни конкурс кандидати су обавезни навести тачне податке о радном мјесту и објављеном конкурсу, личне податке, податке о образовању, радном искуству, додатним способностима (знање страних језика и служење рачунаром) као и посебне изјаве, а тачност ових података кандидат потврђује својим потписом - уз напомену да је чланом 86. став 1. к) Закона о државним службеницима, прецизирано да државном службенику престаје радни однос, поред осталог, и у случају да приликом заснивања радног односа прећути или да нетачне податке који су од значаја за заснивање радног односа.

 

Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати прилажу копије сљедећих докумената:

а) дипломе о завршеној школској спреми

(признате дипломе уколико су стечене ван Републике Српске и Босне

и Херцеговине у складу са Законом о високом образовању

„Службени гласник Републике Српске ", бр. 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15);

б) увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешења

о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима

управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске

(„Службени гласник Републике Српске", бр. 68/11, 85/11 и 7/15);

в) увјерења или потврде о траженом радном искуству;

г) личне карте или пасоша;

д) доказа о посједовању возачке дозволе „Б" категорије.

 

Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.


Пријаве се могу достављати лично, путем поште на адресу: Агенција за државну управу, улица Владике Платона бб (иза зграде Основног суда), или електронском пријавом путем веб сајта Агенције са назнаком тачног радног мјеста за које се подноси пријава. Кандидат који подноси пријаву путем веб сајта обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова  у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса, на приједлог Конкурсне комисије, Агенција за државну управу одбацује закључком.

 

VII

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије заснивања радног односа, обавезан је да у року од седам (7) дана од дана објављивања листе успјешних кандидата на интернет страници Агенције за државну управу и на огласној табли Агенције за државну управу, достави оригинале или овјерене фото-копије сљедећих докумената:

-       дипломe о завршеној школској спреми;

-       увјерењa о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или рјешењa о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у републичким органима управе;

-       увјерењa или потврдe о радном искуству у траженом степену обарзовања;

-       увјерењa о држављанству Босне и Херцеговине или Републике Српске;

-       увјерењa о општој здравственој способности;

-       доказа о посједовању возачке дозволе „Б" категорије.

 

Уколико изабрани кандидат не достави оригинале или овјерене фото-копије тражених докумената у прописаном року или ако, на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидaт не испуњава опште и посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да достави наведене документе.

 

Кандидат који први пут заснива радни однос у Републичкој управи за инспекцијске послове на неодређено вријеме на радном мјести инспектора (радна мјеста означена под бројем; 1.3. и 1.4.) провешће одређено вијеме на пробном раду, према плану и програму који доноси Републичка управа за инспекцијске послове.

Пробни рад траје 60 дана, а у току пробног рада кандидат ће бити упознат са садржајем послова и задатака радног мјеста, те са начином праћења и оцјењивања резултата рада.

Уколико оцјена рада буде задовољајавућа, директор Републичке управе за инспекцијске послове доноси рјешење о пријему у радни однос на неодређено вријеме, а уколико оцјена рада буде незадовољавајућа, директор Управе ће донијети рјешење о престанку радног односа.


VIII

Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу ,,Независне новине" и на интернет страници Агенције за државну управу.

 

Јавни конкурс остаје отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу ,,Независне новине".

 

 

Д И Р Е К Т О Р  

Александар Радета

 

Јавни конкурси / Огласи

No. ИмеВеличина
1Јавни конкурс: Министарство унутрашњих послова; Центар за пружање бесплатне правне помоћи343.8KB
2Јавни конкурс: Пореска управа
Датум објаве: 05.01.2017.
367.8KB
Пријава корисника


  Региструјте се!
Анкета
Да ли лако долазите до потребног садржаја на страници?
Популарни документи
pdf Пријава на јавни конкурс
(414.9KB)
pdf Пријава за полагање стручног испита
(124.5KB)
pdf Захтјев за ослобађање од полагања стручног испита
(108.2KB)
pdf Упутство за регистровање на Web сајт АДУ РС и Упутство за електронско слање пријава за конкурсе, обуке и стручне испите
(1.2MB)
pdf Пријава на интерни оглас
(128.5KB)
Latinična verzija